Kompetensutveckling och nätverk för en Lyckad integration i Skåne (LIS)

”Nätverk, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att möta nyanlända barn och unga för ett stärkt integrationsarbete”, så sammanfattar Nina Lanje ESF-projektet LIS – Lyckad integration i Skåne. I projektet har Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner gått samman med syftet att genom uppgiftsrelaterade plattformar och kompetensutveckling av personal främja integration. På längre sikt är målet att LIS ska leda till en ökad sysselsättningsgrad, för nyanlända barn och unga. I detta gästinlägg på integrationsbloggen berättar projektledaren Nina Lanje mer om arbetet med LIS.

Sommaren 2016 ansökte Burlövs, Lomma och Staffanstorps kommun om projektet
LIS – lyckad integration i Skåne hos Europeiska Socialfonden. Då var mottagandet i kommunerna av ensamkommande barn och unga fortfarande stort och syftet med projektet var att jobba för stärkt integration för just ensamkommande barn och unga. Omvärlden är dock föränderlig, under kommande år skärptes gränskontroller och uppskrivningar i ålder hos ensamkommande unga blev allt vanligare, detta innebar ett minskat antal ensamkommande barn och unga i kommunerna. Idag ligger fokus i projektet på att utveckla ett bättre bemötande och stärkt samverkan för en bredare målgrupp, nyanlända barn och unga, varav ensamkommande barn och unga är en del av målgruppen. En utveckling som kommunerna är nöjda med inom projektet, då det blir möjligt att ta ett större grepp kring integrationsfrågan i kommunen.

Kompetensutveckling

Ett av LIS:s huvudområden är att utifrån en kartläggning av deltagande verksamheters behov bidra till kompetensutveckling hos medarbetare och chefer inom kommunal verksamhet i syfte att höja kompetensnivån inom integration, mångfald, inkludering och jämställdhet. Idag är LIS halvvägs genom projekttiden och ett stort antal föreläsningar, utbildningar och workshops har genomförts för olika yrkesgrupper i alla tre kommuner. Områden som har berörts utifrån LIS:s bemötandeperspektiv är migration, kulturmöten och anpassning, lågaffektivt bemötande, flykt och psykisk ohälsa, migration och sexuell hälsa, radikalisering och rasism och hedersrelaterat våld.

Det viktigaste utbildningsområdet ligger dock framför projektets deltagare under våren, kunskapshöjning inom normkritik, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Alla kommuninvånare har rätt till ett icke-diskriminerande och jämställt bemötande, oavsett om de bor permanent eller tillfälligt i kommunen. Att bli normmedveten och hitta verktyg för att bli en inkluderande och normkritisk organisation är en process och tar tid. LIS vill vara en motor i den processen och bidra till att diskussioner startar, utvecklas och lever vidare. Det normkritiska arbetet kommer därmed att bidra till bättre integration och inkludering för kommuninvånarna i sina hemkommuner.

Ett gemensamt ansvar

Utöver stärkt kompetens för att utveckla en inkluderande miljö och ett normkritiskt arbetssätt, står samverkan kring nyanlända barn och unga i centrum för projektet. Ett av projektmålen innefattar att skapa olika integrationsnätverk där olika yrkesgrupper och funktioner i de tre kommunerna träffas. I höstas anordnades två workshoptillfällen i form av uppgiftsrelaterade plattformar där kommunerna fick fokusera på att hitta gemensamma lösningar för att stärka integrationen för nyanlända barn och unga. Viktigt vid tillfället var att samlas kring en fråga som berör alla och där alla parter behövs för att hitta en gemensam lösning. Uppgiftsrelaterade plattformar fokuserar på ett problem som behöver lösas och samansättningen av aktörer upplöses när problemet sedan är löst. Även nätverk uppstår ofta för att det finns ett behov av varandra. Då LIS arbetar för att skapa integrationsnätverk ser projektet det som sin uppgift att skapa förutsättningar för möten, antingen genom uppgiftsrelaterade plattformar, gemensamma utbildningar eller andra typer av sammankomster.

Vad händer sen?

Till hösten kommer ett verktyg för att på ett handfast sätt arbeta med normkritik, jämställdhet och inkludering i verksamheterna att tas fram i samarbete mellan olika yrkesgrupper i respektive kommun. Detta är ett sätt att samla och sprida den kunskap som deltagarna har tagit del av under projekttiden i LIS. Det är även ett sätt att få kunskapen att leva vidare inom organisationerna.

De viktigaste resultaten av projektet är dock de processer och diskussioner som redan satts igång. Nya samarbeten, nätverk och förverkligande av slumrande idéer lever redan idag sina egna liv och kommer att fortsätta att utvecklas även efter projektets slut vilket på sikt förhoppningsvis kommer att bidra till bättre bemötande gentemot nyanlända barn och unga och en lyckad integration i Skåne.

För mer information om projektet och dess aktiviteter besök gärna projektets hemsida www.lyckadintegrationiskane.se
eller kontakta projektledare Nina Lanje, nina.lanje@burlov.se , 0709-63 92 76

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne!

Publicerad:

Skriv en kommentar