INitiativet Lund – arbetsintegrerande socialt företagande med fokus på hållbarhet

I ett samverkansprojekt mellan privat, offentlig och idéburen sektor ligger fokus på att kombinera integration med hållbarhet för att skapa arbetstillfällen och underlätta vägen till jobb för utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. INitiativet Lund erbjuder ett sammanhang för att stärka deltagarnas praktiska färdigheter inom områdena sömnad och matlagning, samt jobbar med insatser för att bryta utanförskap och vägleda individerna till självförsörjning.

INitiativet Lund, kort för “”INitiativet Lund – Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande”, är ett tvåårigt projekt som syftar till att underlätta övergången till arbete och självförsörjning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. INitiativet Lund är ett EU-finansierat projekt som ägs och drivs av Coompanion Skåne, och medfinansieras av och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, ABF, Lunds Kommun, LKF och FINSAM. Projektet startade 2017 och avslutas i september i år. Verksamheten har för närvarande 37 deltagare uppdelade på två olika områden – en sömnads- och designverkstad och en matlagningsverksamhet. Syftet med INitiativet Lund har varit att utveckla verksamheterna till lönsamma sociala företag för att skapa arbetstillfällen för deltagarna, men främst också för att erbjuda dem ett sammanhang och vägledning in i arbetslivet. Projektet karaktäriseras också av ett hållbarhetstänk där stort fokus ligger på cirkulär ekonomi och återbruk.

Grundidén bakom projektet har varit inspirerad av Yalla Trappan och deras metod “att lära genom att göra”. Utgångspunkten är att alla kan nånting, och INitiativet Lund erbjuder ett mellansteg för att bygga vidare på individens färdigheter och stärka dennes självförtroende för att kunna gå vidare mot självförsörjning. Viktigt är även att stärka individernas känsla av egenmakt, vilket sker genom att deltagarna själva får vara en del av planeringen av det sociala företaget. Deltagandet i projektet börjar med att individen får en kompetenshandläggning, där det kartläggs vad de gjort och arbetat med innan, vilka färdigheter som de vill bygga vidare på, och hur de mår. Under de snart två år som projektet varit igång har det även erbjudits språk- och IT-träning som komplement till de praktiska delarna. Deltagarnas medverkan i projektet ska underlätta matchningen till olika jobb, eftersom deras kompetens kan kartläggas under längre tid och i ett tryggt sammanhang. Under tiden de är hos INitiativet Lund bygger de upp en grund att stå på som behövs i framtida jobbsammanhang. Det inkluderar allt ifrån praktiska färdigheter och kunskap om hur rutiner på arbetsplatser kan se ut till språkträning.

Genom samverkan med de olika aktörerna som deltar och medfinansierar projektet har INitiativet Lund blivit verklighet, och just samverkan har varit en central framgångsfaktor, berättar Junaidah Minnhagen, projektledare för INitiativet Lund. Målet med verksamheterna var från början tydligt, och styrgruppen bestående av de deltagande aktörerna har varit aktiv och drivande redan från starten. Projektet har även involverat boende nära verksamhetslokalerna, samt det lokala ICA i Linero där sömnadsverkstaden ligger. De har hjälpt till att samla in tyger och bidragit med överbliven mat till cateringverksamheten. På så sätt har deras hållbarhetsmål kunnat stärkas och möjliggöras. Efter projekttidens slut är det klart att matlagningsdelen av projektet kommer fortsätta som en cateringverksamhet, och ett Yalla Lund blir till!

________________________

För mer information
Besök INitiativet Lunds hemsida

Eller kontakta Junaidah Minnhagen
Projektledare
junaidah.minnhagen@coompanion.se

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun? Kontakta Clara Holmberg, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne clara.holmberg@kfsk.se 

Publicerad:

Skriv en kommentar