Hur vänder man en bostadskris?

Införandet av bosättningslagen 2016 satte stor press på Lunds Kommun som sedan tidigare varit kända för en stor bostadsbrist, med resultatet att kommunen hade svårt att ta emot de nyanlända som anvisats till kommunen. Hårt arbete med samverkan mellan olika aktörer har dock gett framgång, och under våren bjöds Sara van Lunteren från Lunds Kommun in till konferens i Stockholm om etablering av nyanlända för att tala om arbetet med bostadsbristen. I detta gästinlägg berättar hon mer om vändningen i Lunds Kommuns bostadskris och de fortsatta utmaningar som kommunen står inför.

När bosättningslagen infördes våren 2016 innebar det en stor utmaning för Lunds kommun. Med ett stort och växande universitet har Lund sedan länge utmärkt sig som en studentstad med extrem bostadsbrist. Detta har bland annat fått till följd att Lund tagit emot få av de anvisade flyktingarna, och de flyktingar man behövt ordna bostäder åt har varit egenbosatta som vänt sig till socialförvaltningen.

Vi förstod tidigt att med den mängd bostäder vi behövde få fram krävdes ett brett arbete med flera olika lösningar. För att hålla ihop arbetet i intern och extern kommunikation behövde vi samla arbetet under ett gemensamt paraply. Detta blev Lundauppropet med budskapet Vi behöver er hjälp! Detta kan inte kommunen lösa på egen hand.

De olika bostadslösningar som vi identifierat och jobbat med har varit bytesmodell (direktanvisning mot befintliga bostäder), markanvisningstävling, blockförhyrning, tilldelning av hyresrätter vid nyproduktion, köp av bostadsrätter vid nyproduktion, modulbostäder på tillfälligt bygglov, ombyggnad av egna eller externt ägda lokaler, kooperativa hyresrätter och privatbostäder. Det har inneburit enormt många möten och parallella dialoger med ett stort antal aktörer. Flera av dessa har resulterat i bostäder, några har vi fått avbryta – då det helt enkelt varit för många hinder. Lundauppropet har hittills resulterat i ca 250 tillfälliga bostäder och ca 300 permanenta bostäder.

I början av processen startade vi också en dialog med de kommunala bostadsbolagen i Lund och Malmö om projektet Livskonceptet. Idéerna väcktes ursprungligen av Rädda Barnen och Ikano/Ikea och de bottnade i en önskan att tillföra resurser för att planerade modulbostadsområden ska bli bra för de boende trots besvärliga förutsättningar. Man ville på så sätt medverka till en socialt hållbar samhällsutveckling. Konceptet är uppbyggt utifrån barnens behov och består av insatser från tre olika perspektiv; Inomhusmiljön, Utomhusmiljön och Det sociala kittet. För att förbereda och hålla ihop arbetet tillsammans med de boende och grannar och föreningsliv anställs två trygghetssamordnare. Det första pilotprojektet för Livskonceptet har blivit ett modulområde som under 2018 uppförs i stadsdelen Linero i Lund.

Hösten 2017, efter två års intensivt projektarbete, var många av oss slitna. Kommunen hade haft frågan om bosättning av nyanlända som högprioriterad hela tiden och det fanns ett behov att stanna upp och ta ställning till var vi stod och vart vi var på väg. Vi samlades till en workshop för att utvärdera och analysera vårt arbete och kunde konstatera att våra framgångsfaktorer var att vi samverkat och samarbetat mycket och bra, både internt och externt. Vi har jobbat med flera olika strategier, varit lösningsfokuserade och vågat tänka om och tänka nytt. Vi har jobbat med rak och snabb kommunikation och involverat och inkluderat istället för att stänga in oss och hålla ute.

Vi kom också fram till att vi hade områden med utrymme för förbättring. Fokus har varit snabba lösningar men det är viktigt att vi nu börjar arbeta mer långsiktigt och hållbart. Flera bostäder som skapats för gruppen nyanlända har i sig själva medfört nya utmaningar.

Det faktum att vi har väldigt ont om bostäder innebär i nuläget att alla vi lyckas skapa måste gå till gruppen nyanlända. Därtill kommer att även tillfälliga lösningar blir förhållandevis långa. Lund har sedan tidigare inga segregerade områden och det har varit angeläget att vi jobbar för att det ska förbli så framöver. Att alla hyresgäster kommer från samma målgrupp och att alla är nyinflyttade kan medföra problem under etableringen. Med dessa utmaningar måste man aktivt jobba med att ge bostadsområdet goda förutsättningar att bli tryggt och trivsamt för de boende och grannar.

Vi är inte färdiga än men det är viktigt att inte stanna kvar i ett krisläge. Det är viktigt att komma fram till hur vi bör jobba med bostadsfrågorna i det vanliga linjearbetet och hur vi kan förbereda oss för framtida bostadskriser. Parallellt med arbetet att skapa nya bostäder har kommunen haft fokus på kommunikation och transparens. Det har lagts mycket tid på att träffa lundaborna och berätta om bostadslösningar, varför kommunen behöver hitta så många bostäder och varför det behöver gå så snabbt. Vi har blivit ganska bra på detta och vi tror att detta bidragit till att trenden har vänt. Nu är de starkaste rösterna de som vill veta hur man kan hjälpa till och bara några enstaka röster är kritiska.

För mer information
kontakta Sara van Lunteren
sara.vanlunteren@lund.se

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne!

Publicerad:

Skriv en kommentar