Gemensamma utmaningar men skilda lösningar i europeiskt samarbete

Vad kan vi vinna på att samarbeta med andra europeiska aktörer på integrationsområdet? Sverige är inte ensamma om att möta utmaningar kopplade till migration. Flertalet europeiska lokala aktörer står inför liknande utmaningar, men har tillämpat andra lösningar. Skillnaderna i lösningar öppnar upp för ett erfarenhetsutbyte med möjlighet för nya perspektiv på integration. Det har projektet ELAINE tagit vara på, med Skåne Nordosts EU-kontor som projektägare. Nu har projektet övergått till ELAINE 2.0 med nya utmaningar att möta.

Under årsskiftet 2014–2015 tydliggjordes ett behov i flertalet svenska kommuner för en ökad kompetens i integrationsarbetet. Det uppdagades snart att liknande behov fanns även i Danmark och England, samt för flera andra lokala organisationer i Europa. De gemensamma utmaningarna lade grunden för projektet ELAINE, European Local Authorities Integration Network, finansierat av Europe for citizens programme, med Skåne Nordosts EU-kontor som projektledare. Totalt deltog fem lokala och regionala partners från Sverige, Danmark, England, Spanien och Nederländerna för att arbeta tillsammans med det gemensamma temat integration, med syftet att utbyta erfarenheter och goda exempel, utveckla rekommendationer, samt öka medvetenheten och kunskapen om integrationsutmaningar både på lokal och europeisk nivå.

Varje part fick i uppgift att arrangera en konferens som kopplade an till landet och dess expertis på området. Det resulterade i möten som behandlade teman om hur integrationen kan förbättras genom bland annat: sport och kulturella aktiviteter, offentligt och frivilligt partnerskap, språkinlärning, samt integration genom entreprenörskap och sysselsättningsprogram vilket var det tema som hölls i Hässleholm och Kristianstad.

Ludvig Einarsson, EU-koordinator på Skåne Nordosts EU-kontor, menar att den största vinsten med ELAINE är erfarenhetsutbytet. Samarbetet på en europeisk arena är gynnsamt eftersom parterna har mött gemensamma utmaningar, men använt sig av helt skilda lösningar. Det ger möjlighet för att upptäcka nya synsätt och lära av varandra.

ELAINE pågick mellan 2016 och 2017 och under slutkonferensen ställdes frågan om det fanns ett fortsatt behov för det arbete som utformats. Parterna kom fram till att utmaningen har förändrats sedan 2015 och att det krävdes ett nytt angreppssätt. Det ledde fram till att ELAINE 2.0 startades i höstas för att pågå de kommande två åren. Den här gången med sju partners från Sverige, Danmark, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike, där tyska och österrikiska deltagare inkluderats i projektet på grund av aspekter av deras integrationsarbete som man ville titta närmre på.

Annika Karlsson, Ludvig Einarsson, Lovisa Gentz Ahl

På grund av nya identifierade utmaningar kommer ELAINE 2.0 också behandla helt nya teman. Några av de teman som kommer täckas i denna omgång är jämställdhetsperspektivet, kulturella värderingar och normer, och innovativa metoder för språkinlärning. Konferenserna kommer inkludera utbildning, lärande och innovation på ett varierat och interaktivt sätt med workshops, seminarium och studiebesök. Första mötet inom ramen för ELAINE 2.0 gick av stapeln i Cambridge, England under oktober månad, med temat ensamkommande barn.

Lovisa Gentz Ahl, integrationssamordnare i Kristianstad kommun var på konferensen i Cambridge tillsammans med två kollegor från kommunen. De föreläste om sitt arbete med ensamkommande ungdomar, som skiljer sig en hel del från de andra aktörernas. Kristianstad kommun arbetar utifrån ett etableringsperspektiv för att snabbt få folk i arbete, något som inte ens är möjligt för de engelska aktörerna på grund av nuvarande lagstiftning. De andra parterna blev fascinerade av Kristianstads arbete, och Lovisa beskriver att de kände en stolthet över sitt arbete. Det är en viktig del i utbytet, att inte bara lära sig av de andra men att också se sina egna styrkor och hur man kan arbeta vidare med det. Det ger energi i det fortsatta arbetet.

I Kristianstad arbetar de med parallella möten på Arbete och välfärdsförvaltningen, och inför mötet i Cambridge gjordes en kartläggning av det egna arbetet med ensamkommande ungdomar. Lovisa menar att det är en balansgång att satsa lite extra för att nya erfarenheter ska kunna tas tillvara i kommunens ordinarie arbete och samtidigt sprida och förankra det som redan görs.

Annika Karlsson, enhetschef på strategisk integration i Hässleholm betonade också vikten av praktiska tips. Regelverken kan skilja sig åt länderna emellan, och reflektionen måste utgå från det. Däremot kan praktiska tips som kontakter eller en bok på området vara minst lika givande. Ett av de områden som togs upp i Cambridge var sömnsvårigheter bland ensamkommande barn. Problematiken ser lika ut oavsett vilket land personen kommer till. Här kan de konkreta tipsen spela en stor roll, som att ensamkommande får ett sömnkit, med saker som kan underlätta för sömnen, till exempel en ögonbindel eller nattlampa.

Arbetet i ELAINE har breddat perspektivet och gett nya synsätt på hur offentlig sektor kan arbeta med integration. Det regionala samarbetet är viktigt för att utveckla det kommunala integrationsarbetet, men ibland är det viktigt att också möta skillnader för att kunna belysa sina egna styrkor och förbättringspunkter, något som varit möjligt att uppnå med erfarenhetsutbytet inom ramen för ELAINE.

______________________________

Vill du veta mer?

Besök Hässleholms hemsida

_________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar