Framtidens migration till Europa

Säkra och lagliga vägar till Europa var temat när Europeiska kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) bjöd in till den femte upplagan av European Migration Forum. Kommunförbundet Skåne och Båstads kommun var på plats i Bryssel för att ta del av seminarier och bidra med rekommendationer till kommissionen.

Det är svårt att prata om migration i EU

I början av 2000-talet var migration inte på den politiska agendan i EU, även om behovet av att ta fram gemensamma regelverk på migrationsområdet hade aktualiserats under 1990-talet. Årets European Migration Forum utspelade sig mitt i en tid när migration till EU och Europa är ett av de centrala ämnena på den politiska dagordningen i många medlemsstater. Det är svårt att prata om migration i EU. Polariseringen verkar öka. Trots att flertalet stater i EU står inför samma demografiska utmaning och behoven av kompetens och arbetskraft är en växande utmaning. I det sammanhanget kan det synas märkligt att frågan i debatten ofta blir hur vi kan stoppa migration till EU, när den istället borde vara hur kan vi hantera och ta vara på migrationens möjligheter? Vi kan troligen räkna med att migrationen till Europa kommer att fortsätta, men vilken roll ska EU ha i staternas migrationspolitik – ska mer eller mindre hanteras på EU-nivå? Frågorna och funderingarna på årets forum var många. Som utgångspunkt finns Agenda 2030 som staterna anslutit sig till, med mål 10.7 som handlar om att underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik. I praktiken är det kommuner, städer och civilsamhället som ”löser” och hanterar migrationens konsekvenser och möjligheter – medan diskussionen och debatten fortgår på politisk nivå mellan och inom staterna. Därav forumets fokus på kommuners, städers och civilsamhällets roll och förutsättningar.

Medlemsstaterna är långt ifrån överens

Den 29 mars antog Europeiska kommissionen ”Fitness Check on the EU Legislation on Legal Migration”. Syftet med denna Fitness Check var att utvärdera befintlig EU-lagstiftning om laglig migration baserat på följande fem utvärderingskriterier: Relevans, Samstämmighet, Effektivitet, Effektivitet och EU-mervärde. Fitnesskontrollen skulle identifiera luckor och inkonsekvenser och överväga möjliga sätt att förenkla och effektivisera den nuvarande EU-ramen för att bidra till en bättre hantering av legala migrationsflöden. Resultaten av Fitness Check kan bland annat användas som underlag för att bedöma vilka åtgärder (både lagstiftande och icke-lagstiftande) som kan krävas för att förbättra samstämmigheten i migrationslagstiftningen samt tillämpningen av denna. Men medlemsstaterna är långtifrån överens – inte ens om till synes okontroversiella frågor som översyn av regelverket kring Blue Cards för att möjliggöra att högutbildad arbetskraft kommer till EU. Ett gemensamt regelverk på migrationsområdet verkar mycket avlägset.

Framgångsrikt arbete i Utrecht

Det inledande passet på European Migration Forum handlade om hur samtalet, berättelsen och debatten om migration i Europa och medlemsstaterna låter. Hur vi pratar om migranter och migration påverkar hur vi uppfattar situationen vilket i sin tur påverkar hur vi agerar. Staden Utrecht i Holland som upplevt stora spänningar och polarisering i staden när en flyktingförläggning öppnades för några år sedan, berättade hur de lyckades vända situationen till en positiv utveckling. Bland annat genom strategin att fokusera på majoritetsbefolkningen (och inte på ”left young and angry”eller ”right old and angry” som de uttryckte det) och på insatser som var till nytta för både de nyanlända och övriga invånare i staden. Som exempel nämndes språkundervisning på ett gemensamt språk – engelska – med hjälp av universitetslärare, och gemensamt boende för ungdomar (nyanlända och andra ungdomar). Genom många insatser lyckades man vända uppfattningen om mottagningen av asylsökande/nyanlända hos befolkningen i stadsdelar från avvaktande/negativ till 94 % med neutral eller positiv inställning. Läs mer om Utrechts arbete här.

Cities play a crucial role in the integration process of asylum seekers. The way we receive newcomers into our society has an impact on its future shape and prosperity.

Maarten van Ooijen, Deputy Mayor of Utrecht

Båstads kommun var på plats

Under forumets två dagar följde sedan seminarier och workshops för att utbyta erfarenheter och identifiera rekommendationer till kommissionen, med fokus på säkra och legala vägar för migration till Europa och specifikt kring kommuners och civilsamhällets roll. Nike Sandberg, integrationsstrateg i Båstads kommun, fick höra om European Migration Forum via Kommunförbundet Skåne och skickade in en ansökan om att få delta.

Jag såg fram emot erfarenhetsutbyte för goda exempel att ta hem, och konstruktiva samtal för arbetet framåt. Det var slående hur nära branschkollegor från runt om i Europa kändes, vilket var superkul! Vi fick alla möjlighet att belysa hinder och mellanrum när det gäller arbetet med migration och integration för att lyfta det ”uppåt”. Lokala lösningar, som ofta är väldigt innovativa och kreativa, stod som goda exempel på arbetet som behöver göras på EU-nivå.

Nike Sandberg, Integrationsstrateg i Båstads kommun

Du kan följa med nästa år!

European Migration Forum är en mötesplats för strategiska samtal mellan deltagare från en mångfald av organisationer inom civilsamhälle, privat sektor, europeiska institutioner samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Forumet har en stark interaktiv prägel med workshop som huvudsaklig arbetsform. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) arrangerar European Migration Forum. EESK´s uppdrag är att fungera som rådgivare till Europaparlamentet, rådet och kommissionen, se till att det civila samhällets åsikter kommer fram i Bryssel och öka medvetenheten om EU-lagstiftningens konsekvenser i EU-medborgarnas dagliga liv, samt att stödja och stärka det civila samhället, både inom och utom EU.

Nästa år kan din kommun vara med på European Migration Forum! Det vore kul med en större delegation från Skåne. Deltagande sker efter ansökan och för den som får chans att delta står EESK för resa och boende. Ansökan görs i slutet av året och besked om antagning kommer i februari.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar