Gemensamma krafttag för att halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Familjen Helsingborg tar ett gemensamt krafttag för att inom två år halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. Under två konferensdagar på Ven diskuterades såväl strukturella som individuella hinder för etableringen av kvinnor på arbetsmarknaden, samt hur dessa hinder ska övervinnas. En av slutsatserna som drogs är att det krävs ett gemensamt förhållningssätt, och att utrikes födda kvinnor ska ses som resurser för samhället. I Familjen Helsingborgs gästinlägg på integrationsbloggen får vi veta mer om vad de kommit fram till och planerna för att nå målet.

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga med syftet att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Familjen Helsingborg samarbetar inom ett 40-tal olika områden och samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har familjen Helsingborg tre operativa grupper inom arbetsmarknad, vuxenutbildning och migration & etablering. En styrgrupp säkerställer att samspelet blir av och ser till att det finns en tydlig riktning och ett tydligt mål i gruppernas övergripande arbete.

Varje år träffas representanter från de tre operativa grupperna och Arbetsförmedlingen på Ven för en konferens där man sätter nya mål och stärker samarbetet. Detta år var konferensens fokus hur vi tillsammans ska arbeta för att halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor.  Det finns tydliga strukturella hinder i samhället som gör att vi inte får ut kvinnorna på arbetsmarknaden men även personliga hinder hos kvinnorna och deras familjer.

Under den första konferensdagen delades deltagarna in i tvärgrupper där de först fick diskutera och analysera möjliga orsaker till arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor och sedan vad familjen Helsingborg tillsammans kan göra för att nå det uppsatta målet. Grupperna kom fram till att det krävs ett gemensamt förhållningssätt där de utrikes födda kvinnorna ses som resurser i samhället och en gemensam ingång där vi utgår från Arbetsförmedlingens planeringsverktyg. Oavsett var invånaren bor ska de mötas av samma budskap och samma synsätt. Vi måste därför säkerställa att vårt gemensamma synsätt förmedlas till medarbetarna som arbetar närmast invånarna. Genom vårt gemensamma synsätt ska vi medvetandegöra vilka förväntningar och krav vi har på målgruppen samt vilka möjligheter som finns för dem. Vi tror på ett starkt arbetsmarknadsperspektiv och utbildningar som stärker matchningsbarhet mot arbetsmarknaden samt att nyttja hela familjen Helsingborgs utbud av utbildningar och insatser. Många av de utrikes födda kvinnorna omfattas av utbildningsplikten och vi behöver göra en gemensam utbildningsplan, skapa ett intresse för utbildning och arbeta med språkstöd

Utifrån vårt gemensamma förhållningssätt vill vi tillsammans med Arbetsförmedlingen utveckla samhällsorienteringen med en regional arbetsmarknadsorientering som fokuserar på bristyrken och kompetensförsörjning. En del av problematiken att få utrikes födda kvinnor i arbete ligger nämligen inte hos kvinnorna själva utan hos arbetsgivarna. Vi måste därför få in arbetsgivarna i ett tidigt skede för att kunna tillgodose deras kompetensförsörjningsbehov.

På konferensens andra dag satt deltagarna i sina operativa grupper för arbetsmarknad, vuxenutbildning och migration & etablering, där de fortsatte att arbeta fram förslag på hur vi tillsammans ska nå målet. Styrgruppen beslutade att Arbetsförmedlingen ska ta fram färska siffror för varje kommun från september månad och att det är dessa siffror som på två år ska halveras. Resultatet kommer löpande att följas upp, analyseras och kommuniceras. Mot slutet av dagen sammanfattades alla tankar och idéer i storgruppsmöte. Vi arbetar redan för att utrikes födda kvinnor ska etableras på arbetsmarknaden men genom att förbättra vår samverkan och ha ett gemensamt förhållningssätt kan vi tillsammans nå bättre och effektivare resultat.

______________________________

Vill du veta mer?

Kontakta
Nadine Khalil
Nadine.Khalil@helsingborg.se

Ann Abrahamsson
ann.abrahamsson@helsingborg.se

Familjen Helsingborg är inbjudna till Strategiskt forum den 15 november för att då berätta mer ingående om det högt uppsatta målet. Anmälan görs här

Läs gärna tidigare inlägg på integrationsbloggen om vikten av etablering av utrikes födda kvinnor

______________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar