Du är inte ensam

Arbetet med migrations-, etablerings- och integrationsfrågor i en kommun kan ibland kännas ensamt och utsatt - inte minst i en tid med populistiska strömningar och när medias rapportering oftare lyfter fram problem och svårigheter i relation till nyanlända och migration än positiva berättelser och exempel. I förra veckan arrangerades European Migration Forum i Bryssel och Kommunförbundet Skånes integrationsstrateg Jenny Strand var på plats tillsammans med goda krafter från hela Europa.

Den fjärde upplagan av European Migration Forum ägde rum i Bryssel den 6-7 mars. Forumet är en mötesplats för strategiska samtal mellan nästan 300 deltagare från fler än 120 organisationer inom civilsamhälle, privat sektor, europeiska institutioner samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Årets tema var nyanländas etablering på arbetsmarknaden med fokus på att ta tillvara på möjligheter genom att adressera utmaningarna. Forumet har en stark interaktiv prägel med workshop som huvudsaklig arbetsform. Innehållet handlade specifikt om starkare samverkan och olika aktörers roller, om att tillvarata nyanländas kompetenser, om att främja reguljära anställningsformer och goda arbetsvillkor, samt om en arbetsmarknad med större mångfald och öppenhet och utan diskriminering.

För mig som strateg inom integrations- och arbetsmarknadsfrågor på Kommunförbundet Skåne var det en självklarhet att försöka få en plats på European Migration Forum – som en del i att bevaka kommunernas intressen och föra fram det kommunala perspektivet och Skåne. Att lyfta blicken från det egna sammanhanget och ta in det större perspektivet är alltid nyttigt. EU och Europafrågor är viktiga i en globaliserad värld – Skånes kommuner behöver samarbeta inte bara med varandra utan också närliggande regioner för att vara konkurrenskraftiga i en föränderlig värld. Vi behöver förstå oss själva och vår egen situation i ett större sammanhang. Sverige och Skåne har dessutom mycket att dela med sig av till många av våra europeiska grannar. Därtill har Sverige en huvudroll i att verka för ett gemensamt asylsystem inom EU där varje ansökan om asyl prövas rättssäkert, humant och individuellt och där alla medlemsstater tar ett solidariskt ansvar. Enligt en undersökning från SKL påverkas 60% av kommunernas fullmäktiges dagordningar av EU:s lagstiftning och policyprocesser. Såklart vi ska hålla oss framme i EU-sammanhang! Ändå känns EU ofta långt borta och abstrakt. European Migration Forum är ett sätt att närma sig EU och ta hem EU och Europa till Skånes kommuner.

De medverkande från Sverige kom från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skanska (intressant mångfaldsarbete), Stockholms stadsmission, Arbetsmarknadsdepartementet, Integration Center, Human Without Border Movement, World Service Authority, Region Östergötland, Åre kommun och European Center of Employers and Enterprises (CEEP). Bara mötena med de andra svenskarna var värdefulla. Tid att prata med arbetsmarknadsdepartementet, Åre kommun ”årets integrationskommun”, Region Östergötland, SKL och CEEP. Det starkaste intrycket från forumet är att vi som arbetar med integrationsfrågor och en socialt hållbar samhällsutveckling inte är ensamma. Det finns många goda människor i världen. Och i Europa. En borgmästare på Cypern, en regeringsföreträdare i Spanien, en frivilligarbetare i Serbien, en ungerska som arbetar med hemlösa migranter i Köpenhamn, EU-kommissionären från Grekland, en departementsanställd från regeringen i Litauen, en nyanländ syrisk företagare från Slovenien med flera… Gemensamma samtal utifrån en gemensam värdegrund, samma engagemang, samma frågor – utbildning, arbete, hälsa, bostäder, värderingar, kommunikation… men med så olika förutsättningar i våra olika europeiska länder. Visst har vi kommit långt i Sverige – och ändå långt kvar! Resultaten för kvinnor och män i etableringen talar till exempel ett tydligt språk – vi behöver jobba med utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. För trots att vi i Sverige har strukturerna på plats (individuell taxering, barnomsorg, föräldraförsäkring), vilka saknas i andra länder, så finns en jätteskillnad mellan mäns och (utrikesfödda) kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Vilket får konsekvenser för ekonomi, tillväxt, jämställdhet, barns skolresultat med mera.

Ett pass under European Migration Forum var ”Open floor” och jag tog chansen att initiera en workshop kring utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Ett trettiotal deltagare anslöt. Samtalet rörde sig bland annat kring att lyfta fram kvinnliga förebilder – utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden i alla åldrar som rolemodels, mäns och föräldrars roll – att arbeta med hela systemet, mentorsskap och nätverksbyggande som en del i empowerment för kvinnor, bostadssegregationens roll – den påverkar också på längre sikt med generationer som växer upp utan att se mammor arbeta, samt intersektionalitet och att det ofta saknas ett genusperspektiv i integrationspolicies/strategier. En liten reflektion från min sida var att de allra flesta som deltog i workshopen var kvinnor… fast det fanns gott om män på forumet. Varför?

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) arrangerar European Migration Forum. EESK´s uppdrag är att fungera som rådgivare till Europaparlamentet, rådet och kommissionen, se till att det civila samhällets åsikter kommer fram i Bryssel och öka medvetenheten om EU-lagstiftningens konsekvenser i EU-medborgarnas dagliga liv, samt att stödja och stärka det civila samhället, både inom och utom EU.

Nästa år kan din kommun vara med på European Migration Forum! Det vore kul med en delegation från Skåne! Deltagande sker efter ansökan och för den som får chans att delta står EESK för resa och boende. Ansökan görs i slutet av året – jag ansökte i november, fick besked om platsen i januari och kom hem från European Migration Forum styrkt och med förnyad handlingskraft och beslutsamhet som ett resultat av mötet med så många andra som delar det viktiga arbetet med att tillvarata möjligheter och hantera utmaningar med nyanländas etablering och integration.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar