Tillgång eller belastning? – Ett val av perspektiv

Under fredagen den 1 juni hölls en konferens på Kommunförbundet Skåne där avdelningen för Lärande, arbetsliv och integration presenterade sin nyutgivna rapport kring de skånska kommunernas arbete med nyanlända och integration ”Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner”. Under konferensen deltog både kommunpolitiker och tjänstepersoner från ett flertal skånska kommuner och dagen ledde fram till många intressanta tankar.

Rapporten om skånska kommuners integrationsarbete har tagits fram på uppdrag av Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration, med avsikten att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer inom Skånes kommuner. Konferensen, med främsta målgrupp politiker, inleddes av Joachim Fors, vice ordförande för Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration. Efter att ha hälsat välkommen lämnade han över ordet till rapportens författare Jenny Strand, Kommunförbundet Skånes strateg inom integration och arbetsmarknad, och Alexander Brydon handläggare på Kommunförbundet Skåne. De gav en övergripande bild av rapportens tre huvuddelar, som består av en nulägesbeskrivning av integrationen i Skåne, ett antal goda exempel från integrationsarbetet samt avslutningsvis rekommendationer till de skånska kommunerna för det fortsatta arbetet med integration.

Till grund för nulägesbeskrivningen ligger bland annat en enkätundersökning som besvarats av tjänstepersoner i de skånska kommunerna. I svaren förekom både begreppet tillgång och belastning i synen på nyanlända, vilket föranlett rapportens rubrik. Huruvida nyanlända är en tillgång eller belastning var också ett genomgående tema under dagen och Jenny Strand framhöll att ”det handlar om ett val av perspektiv”. Jenny pekade också på de möjligheter som finns inom integrationsområdet, något som också är närvarande i rapporten.

På plats under dagen var också Zara Göransson Tosic, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trellborgs kommun, för att presentera Trelleborgsmodellen. Trelleborgs integrationsarbete lyftes i flera av tjänstepersonernas svar på enkätundersökningen som ett best practice och det är även ett av de goda exempel som delats i rapporten. Zara lyfte vikten av det arbetsmarknadsperspektiv som Trelleborg valt att arbeta efter snarare än ett socialt perspektiv. Kommunen har också valt att organisera arbetet utifrån processer snarare än målgrupp, därför har arbetet med integration och etablering lagts under arbetsmarknadsnämndens ansvar där alla som söker arbete bemöts, oavsett härkomst.

En av de rekommendationer som rapporten ger är vikten av en breddad rekrytering för att stärka kompetensförsörjningen och främja nyanländas etablering. Detta knöts väl an till projektet Bred kompetens i Skåne som projektledare Patrik Åkesson presenterade. Projektet erbjuder kompetensutveckling för de deltagande organisationerna, något som Patrik lyfte fram som ett steg i ledet att möta den komplexa utmaning som Skåne står inför.

Sist ut på talarlistan var Malin Olofsson, integrationsstrateg på Skurups kommun, som inledde med att ställa frågan ”Vad gör man när man knappt har några resurser?” när hon skulle berätta om integrationsarbetet i Skurups kommun. Malin beskrev sedan hur de i Skurup använt sig av medskapande mötesplatser där olika aktörer engagerats för att utforma verksamheten. Därefter fick samtliga deltagare på konferensen delta genom att fundera över och diskutera olika frågor som rörde Skurups metoder. Det ledde till många spännande tankegångar om hur resurser ska betraktas och vilken roll medskapande processer och dialog kan spela i integrationsarbetet.

Under dagen lyftes ett flertal tankar om det fortsatta arbetet med integration och etablering i Skåne. Många av dessa går det att läsa mer om i rapporten som nu finns att ladda ner på Kommunförbundet Skånes hemsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar