Den stora potentialen på arbetsmarknaden

Utrikes födda kvinnor lyfts fram som den stora potentialen på svensk arbetsmarknad. Nästa år väntas ökade statsbidrag för insatser för utrikes födda kvinnor. Vad kan kommunerna göra för att främja nyanlända kvinnors etablering?

I förra veckan samlades representanter från Bjuv, Eslöv och Helsingborgs kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne för att planera för inspirations- och informationstillfället den 9 februari 2018 med titeln ”Familjecentraler som arena för språk och integration”. Informationstillfället arrangeras med anledning av ökade statsbidrag för utrikes födda kvinnors etablering. Det var ett fantastiskt stimulerande planeringsmöte som bådar för en mycket intressant och innehållsrik halvdag i februari.

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor i Sverige är 65 % att jämföra med inrikes födda kvinnors 84 %. För män är siffrorna 72 % respektive 85 %. Enligt Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, skulle Sveriges offentliga finanser öka med 37 miljarder om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda kvinnor. Därtill skulle Sveriges BNP öka med 1,5 % och arbetslösheten minska med 1 %. När kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden får det dessutom effekter på många andra områden där ett av många exempel är barns skolresultat som förbättras i korrelation till kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena utrikes födda kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet. För att särskilt stärka kvinnors möjlighet till snabb etablering är det därför angeläget att förbättra förutsättningarna för och därmed tillgången till kommunala insatser även under föräldraledighet. Det kan till exempel handla om språkinsatser i anslutning till öppen förskola. I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga satsar regeringen inför 2018 på att förstärka befintliga medel om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar under 2018–2020. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande. Länsstyrelserna fördelar medlen efter ansökan från kommunerna.

Välkommen till inspirationstillfället den 9 februari 2018 – och sprid gärna informationen i din kommun till ansvariga för vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration mm. Mer information och anmälan finns här.

Program den 9 februari 2018
• Information om nyanlända, integration och jämställdhet i Skåne
Jenny Strand Kommunförbundet Skåne och Frida Darj Länsstyrelsen

• Inspiration från pågående arbete i kommuner:

–  SFI-undervisning på Familjecentralen
Agnes Kallin lärare och Eva Linnér biträdande rektor för SFI/Föräldrasvenska på Komvux Helsingborg

– SFI-lärare integrerad i verksamheten på Öppna förskolan, SFI på Familjens hus.
Sabina Djupenström SFI lärare Eslöv 

– Brobyggare, språkcafé och grupper på familjecentralen, Bjuv
Ellen Claesdotter Pettersson Verksamhetschef elevhälsan, Anna Hedin förskollärare/samordnare och Amina Mardenli barnskötare

• Information om statsbidrag och ansökningsförfarande
Torgny Ängqvist Länsstyrelsen

• Fortsatt arbete – hur går vi vidare?

Publicerad:

Skriv en kommentar