Sociala investeringar och lägre ersättningsnivåer för ensamkommande barn

I veckan var det uppstartskonferens för projektet BOSS - bred operativ och strategisk samverkan, med målgrupp nyanlända och ensamkommande barn och unga. Ingvar Nilsson, nationalekonom, var en av föreläsarna som med sitt tema strategisk samverkan och sociala investeringar pekade på hur ”de ensamkommande” utmanar oss att bygga nya strukturer för samverkan och verksamhet som främjar långsiktighet och helhetssyn.

16 skånska kommuner deltar i projektet BOSS, som är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden, och som ägs av Kommunförbundet Skåne samt medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och kommunerna. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta nyanlända och ensamkommande barn och ungas integration i samhället. Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring nyanlända och ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Projektet ska stödja formandet av nya samverkansstrukturer och utvecklande av multikompetent operativ samverkan. Uppstartskonferensen vände sig till de strategiska, förvaltningsövergripande grupper som under våren har formerats i de medverkande kommunerna.

Ingvar Nilsson utmanade stuprörs- och sugrörstänkande och kortsiktighet, till förmån för helhetssyn och ett strategiskt, långsiktigt perspektiv för att förebygga utanförskap. Men en helhetssyn förutsätter samverkan och att samverka är att förhandla bort en del av sitt handlingsutrymme eller en del av sin frihet, för att tillsammans uppnå något större än de egna enheterna var för sig kan prestera! Omfördelning av medel mellan verksamheter och även över organisationsgränser behöver göras. I förhållande till nyanlända och ensamkommande barn och unga, lyftes perspektivet sociala investeringar och vad det rent ekonomiskt är värt att förkorta utanförskap genom förebyggande insatser här och nu. Vi räknar ofta på vad en intervention kostar (för den egna enheten/verksamheten), men inte på vad en icke-intervention kostar (för oss eller andra verksamheter/organisationer/samhället nu eller i framtiden). Men om insatser här och nu ska klassas som ”för dyrt”, så behöver följdfrågan ”För dyrt i förhållande till vadå?” ställas, och detta utifrån en långsiktig helhetssyn på hela samhällets kostnader. Värt att uppmärksamma är att det kostar att ”producera” 18-åringar. Nyanlända 17-18-åringar ger oss ett gratis humankapital, med ett värde om 3-3,5 miljoner per ungdom, där någon annan har tagit ”produktionskostnaden”. Hur förvaltar och investerar vi den gåvan? Vilka underliggande synsätt styr våra val och prioriteringar? Ingvar flaggade för ett perspektivskifte från nyanlända som kostnad, till nyanlända som gratis humankapital, BNP-bidrag och med sociala investeringar som strategi för att förebygga utanförskap.

I sammanhanget ställde Ingvar många frågor: Hur ser vår förmåga ut att hantera kortsiktiga säkra kostnader i förhållande till långsiktiga osäkra vinster? Vem har koll på helheten? Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi organisationsstrukturer som skapar och gynnar helhetssyn? Vad vill vi uträtta med vår samverkan? Har vi ett systembevarande eller systemförändrande perspektiv? Och vart vill vi komma med projektet BOSS – vilken grad av förändring/framgång strävar vi efter – är målet ett lyckat projekt som sedan avslutas, är det genomslag i linjeorganisationer/metodutveckling, eller är det att faktiskt uppnå systemeffekter genom reella förändringar i våra organisationer och strukturer? 

Uppstartskonferensen för projektet BOSS ägde rum i en tid där förberedelser pågår i kommunerna inför lägre ersättningsnivåer för ensamkommande barn. Från och med 1 juli 2017 sänks statsbidragen och Ingvars föreläsning pekar ut centrala frågeställningar, för kommuner och samverkansparter, inför de verksamhetsförändringar och strategival som pågår i kommunerna just nu. Hur tänks det ute i kommunerna? Hur sker omställning och anpassning av verksamheterna? Frågan är viktig att återkomma till. Hör gärna av er och berätta så kan jag uppmärksamma exempel från kommunerna för kunskapsspridning och lärande av varandra i kommande blogginlägg!

Mer om projektet BOSS hittar du här.

/Jenny Strand

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar