Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. Konsekvenser och kostnader för kommuner behöver belysas. Kommunförbundet Skåne bevakar frågan och tar gärna emot synpunkter från Skånes kommuner.

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige infördes i samband med flyktingsituationen 2015 i syfte att minska asylinvandringen till Sverige. Lagen infördes den 20 juli 2016 och gäller till och med den 19 juli 2019, och begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige bland annat genom att ta bort vissa skyddsgrunder. I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Kommunförbundet Skåne bevakar förlängningen av lagen utifrån vilka konsekvenser den kan få för Skånes kommuner. Av särskild vikt är att Skatteverket följer det rättsliga ställningstagande som redan finns om att godkänna uppehållstillstånd som är kortare än 13 månader som grund för folkbokföring. Detta eftersom anhöriga till personer med tillfälliga uppehållstillstånd enligt lagen, får uppehållstillstånd motsvarande den tid som anknytningspersonen har kvar på sitt uppehållstillstånd. Av vikt är också att Försäkringskassan godtar korta uppehållstillstånd som grund för att omfattas av socialförsäkringsförmåner. Annars finns risk för övervältring av kostnader på kommunernas ekonomiska bistånd.

Justitiedepartementet skickade den 14 februari lagrådsremissen på remiss med sista svarsdag den 18 mars. Av Skånes kommuner är Hörby och Malmö särskilt inbjudna att som remissinstanser lämna synpunkter. Yttranden bereds just nu i både Hörby och Malmö med avsikt att svara på remissen. Även SKL kommer att besvara remissen. Kommunförbundet Skåne tar gärna emot synpunkter från Skånes kommuner för fortsatt bevakning av frågan.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar