Handbok som verktyg för inkludering – Barnperspektivet del 2

Lyckad integration i Skåne (LIS) har drivits av Lomma, Burlövs och Staffanstorps kommuner under två år för att förbättra bemötandet gentemot, och integrationen för, nyanlända barn och unga. Nu avslutas projektet LIS – Lyckad integration i Skåne, och arbetet har resulterat i en handbok för att systematisera kommunernas arbete med integration. I det här gästinlägget berättar projektledare Malin Lang om hur de arbetat för att kompetensutveckla nästan 800 medarbetare i frågor där fokus legat på barn och unga.

Under 2015 och 2016 var många människor på flykt undan krig och konflikter. Inom EU var Sverige ett av de länder som tog emot flest personer däri en stor andel nyanlända barn och unga. Sommaren 2016 ansökte Burlövs, Lomma och Staffanstorps kommuner om medel för att driva projektet LIS – Lyckad integration i Skåne hos Europeiska Socialfonden. Syftet var att jobba för stärkt integration och på sikt öka sysselsättningsgraden i Skåne. Projektet har pågått  mellan mars 2017 och februari 2019.

Kompetensutveckling för att förbättra mottagandet

Projektets huvudområde har handlat om att kompetensutveckla medarbetare. Nästan 800 medarbetare har tagit del av projektets kompetensutveckling som på olika sätt syftat till att förbättra bemötandet. Utbildningar har berört bland annat migration och kulturmöten, lågaffektivt bemötande, flykt och psykisk ohälsa, radikalisering och rasism och hedersproblematik. I skolorna har personal också kompetensutvecklats inom pedagogiska metoder kring flerspråkighet. Alla insatser i LIS har utgått från ett inkluderande, jämlikt och normkritiskt perspektiv och medarbetare har också fått utbildning fokuserad på dessa frågor.

Genom att arbeta aktivt normkritiskt och bredda vårt synsätt kan vi skapa bättre möjligheter och ett bemötande utifrån individens unika behov. Det skapar förutsättningar för integration, inkludering och för alla människor att känna sig självklara, säger projektledare Malin Lang

Samverkan och nätverk 

Utöver kompetensutveckling har LIS projektmål fokuserat på samverkan och nätverk. Genom att lyfta och stötta behov kring erfarenhetsutbyte och samverkan har LIS kunnat bidra till att sammanföra personer som behöver mötas. Det förvaltnings- och kommunöverskridande upplägget i projektet har skapat förutsättningar för att skapa en samsyn och ökad förståelse mellan kommunernas olika verksamheter och uppdrag.

Inom kommunerna arbetar alla utifrån samma vädergrund och mål, men mellan de olika verksamheterna uttrycker medarbetarna ofta att de har dålig koll på vad de andra gör. Genom att gå på utbildningar och nätverka tillsammans med kollegor från andra enheter, avdelningar och förvaltningar, har medarbetarna fått bättre insyn i varandras uppdrag och möjlighet att samordna sig, säger Malin Lang.

”En kommun för alla” – handbok för att stödja kommunernas arbete med integrationsfrågor

I syfte att samla det inkluderande arbete som redan görs och den kunskap som projektet har genererat, har representanter från kommunerna tillsammans med experter från utbildningsföretaget Jämställt tagit fram arbetsmaterialet ”En kommun för alla”. En handbok har skapats för att samla information och diskussionsunderlag som stöd för kommunernas arbetsgrupper för att systematiskt arbeta vidare med inkludering. Men att arbeta med lärande och förändring kring synsätt och förhållningssätt är någonting som tar tid.

Genom projektet har vi haft en unik möjlighet att kunna driva på, kunskapsberika och öppna upp för bredare perspektiv inom kommunens verksamheter, men det långsiktiga arbetet börjar nu. Vi hoppas att handboken kan fungera som ett bra verktyg för kommunens verksamheter att fortsatt arbeta systematiskt med inkluderingsfrågorna, säger Malin Lang.

När det gäller specifika integrationsfrågor ser situationen annorlunda ut sedan 2016 och dessa frågor har mer och mer kommit att återgå in i ordinarie verksamhet och strukturer. Projektet LIS har i linje med omvärldsförändringarna, kommunernas utveckling och förändrade behov arbetat aktivt för att vara en tillgång till de befintliga processer som pågår. Ett inkluderande och jämlikt bemötande gynnar alla, både kommuninvånare och medarbetare. Det finns dock behov som är specifika för nyanlända, vilka Burlövs, Lomma och Staffanstorps kommuner har haft möjlighet att arbeta för genom den riktade satsning projektet LIS har varit. Integration är en process som handlar om att förena och i denna process är bemötande centralt. Den 28 februari avslutades projektet LIS.

________________________

Vill du veta mer?
Besök Lyckad integration i Skånes hemsida 

Eller kontakta Malin Lang
Projektledare
malin.lang@burlov.se

__________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Clara Holmberg, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
clara.holmberg@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar