Kategori: Nyheter

Lekfull kickoff för projektet Integrate Now!

”Det är som att de har tagit hela min värld och skruvat på den! Jag kom på att jag accepterar saker i vårt svenska system som görs helt annorlunda på andra platser. Det var en

Publicerad: 11 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mottagandeutredningen om skånska kommuners kartläggning av systemfel

Mottagandeutredningen (2015:02) har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningens uppdrag är i korthet att föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av

Publicerad: 8 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Reflektioner från kommunledningsresa med tema integration

I Hessen träffade vi regionala och lokala politiker och tjänstepersoner med ett strategiskt ansvar för integrationsfrågor, likväl som operativt verksamma tjänstepersoner och representanter för idéburen sektor. Genom de presentationer vi tog del av blev det mycket

Publicerad: 5 juli, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med räddningstjänsten

Kommunerna arbetar hårt för att tillhandahålla boende till de nyanlända som anvisas av Migrationsverket. Som ett resultat av rådande bostadsbrist letar kommuner boendelösningar, lösningar som ibland stöter på patrull när det gäller brandkrav. Dialogmötet fokuserade på brandkrav, verksamhetsklasser

Publicerad: 19 juni, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Save the dates för höstens strategiska forum!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål

Publicerad: 29 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Strategiskt forum om långsiktig strategi och organisation

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration anordnas av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som en mötesplats för Skånes kommuner. Målgrupp är kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända

Publicerad: 24 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Lärande, arbetsliv och integration på HR-Skåne

Dagen inleddes med temat ”Nyanländ och nyanställd” och tog sin utgångspunkt i SKL´s Agenda för integration och Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS). SKL´s agenda för integration lyfter fram kommunens roll som arbetsgivare som ett utvecklingsområde och

Publicerad: 15 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med Försäkringskassan

Igår träffade tre kommuner Försäkringskassan hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet är en del av det prioriterade arbete under året som kommunerna identifierade på nätverksmöten i december där behov uttrycktes om fördjupad dialog med bland

Publicerad: 4 maj, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Möte med Försäkringskassan och Räddningstjänsten i maj

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov uttrycktes av att ha dialog med både aktörer som Försäkringskassa

Publicerad: 18 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Kurs i bostadshyra

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov beskrevs om kompetensutveckling kring avtals- och kontraktsskrivning där Kommunförbundet Skåne

Publicerad: 11 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Klart med tidsbegränsade bygglov

Syftet med den tillfälliga lagändringen är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande i de fall där bostadsbehovet inte kan lösas genom ordinarie plan- och bygglovsprocesser. Regeringen tror

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Nätverk för erfarenhetsutbyte bostadsförsörjning anvisade

Zandra Valencia, boendekoordinator från Sjöbo kommun efterfrågade under sin medverkan på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens efter intresserade för att sätta samman ett nätverk med särskilt fokus på erfarenhetsutbyte om bostadsförsörjning särskilt riktad mot de som anvisas till kommunerna.

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Den 6 april deltog närmare 100 bostadsaktörer på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens i Malmö där majoriteten representerade kommunal sektor, bland annat politiker, allmännyttiga bolag, planerare och verksamma inom integrationsområdet. Under eftermiddagen lyftes särskilt exempel på arbete

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Ett 70-tal medverkade på premiären för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, som anordnades av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i veckan. De inbjudna var kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

De nya kommuntalen för 2017

Länstalet angående antal anvisningar av nyanlända till Skåne under 2017 har reviderats från 3811 personer till 2793. Länsstyrelsens reviderade beslut om fördelningen av antalet anvisade till respektive kommun hittar ni här.