Kategori: Bostäder

Hur vänder man en bostadskris?

När bosättningslagen infördes våren 2016 innebar det en stor utmaning för Lunds kommun. Med ett stort och växande universitet har Lund sedan länge utmärkt sig som en studentstad med extrem bostadsbrist. Detta har bland annat

Kommuner i dialog med räddningstjänsten

Kommunerna arbetar hårt för att tillhandahålla boende till de nyanlända som anvisas av Migrationsverket. Som ett resultat av rådande bostadsbrist letar kommuner boendelösningar, lösningar som ibland stöter på patrull när det gäller brandkrav. Dialogmötet fokuserade på brandkrav, verksamhetsklasser

Publicerad: 19 juni, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med Försäkringskassan

Igår träffade tre kommuner Försäkringskassan hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet är en del av det prioriterade arbete under året som kommunerna identifierade på nätverksmöten i december där behov uttrycktes om fördjupad dialog med bland

Möte med Försäkringskassan och Räddningstjänsten i maj

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov uttrycktes av att ha dialog med både aktörer som Försäkringskassa

Kurs i bostadshyra

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov beskrevs om kompetensutveckling kring avtals- och kontraktsskrivning där Kommunförbundet Skåne

Klart med tidsbegränsade bygglov

Syftet med den tillfälliga lagändringen är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande i de fall där bostadsbehovet inte kan lösas genom ordinarie plan- och bygglovsprocesser. Regeringen tror

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Lundauppropet och Malmö stads samarbete med Refugees Welcome Sweden är två av de lokala exempel som lyfts fram i SKL´s idébank. På Kommunförbundet Skåne pågår arbete med att samla en referensgrupp bestående av kommunrepresentanter, Räddningstjänst och Försäkringskassan för att

Publicerad: 24 februari, 2017

Läs mer