Utveckling av mottagandet av nyanlända barn och deras vårdnadshavare i Skåne

Sedan september pågår förstudien och kartläggningen om mottagandet av nyanlända barn och deras vårdnadshavare i Skåne. Lovisa Gentz och Peter Hillve är projektledare och uppdraget pågår till den sista maj 2020. I blogginlägget berättar de om arbetet och planerna framåt.

Organisationerna inom RÖK, den regionala samverkan för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering, vill stärka barnperspektivet i samverkan och mottagandet. Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne har därför gått samman i att initiera utvecklingsuppdraget och Lovisa Gentz och Peter Hillve, medarbetare i skånska kommuner, har tillsammans tagit sig an genomförandet av uppgiften. Vi låter Lovisa och Peter berätta mer:

Vilka är ni?

Förutom att arbeta med uppdraget så arbetar Lovisa i Kristianstads kommun som integrationssamordnare på Arbete och välfärdsförvaltningen. ”Det är spännande och viktigt att arbeta med barnens mottagande. Jag kan se hur jag genom uppdraget börjat tänka mycket mer på barnperspektivet i allt jag gör. Det innebär bland annat att försöka göra hela familjen delaktig i olika insatser, att stärka det som fungerar och att samarbeta brett för att kunna möta barnens behov.”

Peter är ansvarig för innehåll och metod i integrationsprojektet Origo i Hässleholms kommun. Dessförinnan designade och genomförde han utvecklingsprojektet RSFI – en samlad modell för flyktingmottagande, det senare tillsammans med ett femtontal medarbetare. Liksom Origo var projektet finansierat av Esf och utvärderingen visade mycket lovande resultat.

Vad ska ni göra?

Vårt uppdrag är att ta reda på hur det går för nyanlända barn och ungdomar som kommit till Sverige med sina vårdnadshavare och som idag är kommunmottagna i en av Skånes 33 kommuner. I uppdraget ingår en inledande kunskapsöversikt. Delar av denna görs av Caroline Tomsfeldt från Lunds universitet. Uppdraget består även av en kartläggning av hur det faktiska mottagandet är organiserat på lokal nivå. Eftersom kartläggning och kunskapsöversikt förutsätter varandra, samarbetar projektledarna och Caroline. Kunskapsöversikt, kartläggning och beprövad teori ska sedan resultera i rekommendationer om hur mottagandet kan stödjas på lokal nivå. Detta med ett ökat barnperspektiv och med beaktande av barnens perspektiv. Rekommendationerna kan leda till en ansökan eller en skiss på ett framtida utvecklingsprojekt.

Hur långt har ni kommit?

Hittills har vi arbetat med att läsa in forskning och andra fakta om målgruppen nyanlända barn i familj. Vi har tittat på vilka generella insatser som finns i samhället och börjat kartlägga i vilken omfattning nyanlända barn nås av detta stöd. Vi har tittat på skyddsfaktorer och försöker utifrån dessa se hur mottagandet av nyanlända barn är organiserat. De områden som har betydelse är skola, boende, familj och relationer, fritid och delaktighet i samhället samt hälsa och välbefinnande. Än tittar vi främst på generella insatser som är viktiga för att stärka skyddsfaktorerna inom dessa områden och vi försöker fördjupa sådan kunskap som kan vara specifik för målgruppen. Det finns en hel del forskning på området och den försöker vi ta del av innan vi kan avgöra vad som blir ett lämpligt och bra nästa-steg.

Vad händer framåt?

Vi vill såklart ha med viktiga aktörer i kommunerna på den här båten. En kartläggning av hur mottagandet är organiserat kan inte göras utan att titta på hur det faktiskt ser ut i Skånes kommuner. I skrivande stund är vi inne i en intervjufas där vi pratar med de som har specialistkompetens kring olika områden av mottagandet.

”Mottagandet av barn hänger ihop med hur etableringen är organiserad för vuxna. En fråga att titta vidare på är därför om och hur barnperspektiv kan bli en del i föräldrarnas etablering. Vilket föräldrastöd erbjuds till nyanlända? Finns barnperspektivet med i de lokala överenskommelserna kring flyktingmottagandet och om inte, finns det möjlighet att få med det?”

De som vi intervjuat eller på annat sätt har bidragit med kunskap och erfarenheter har ju märkt av oss redan. Vi behöver begripa området och veta vilka djupdykningar vi behöver göra innan vi vill involvera fler. Vitsen är ju att medverkan skall ha en reell mening; bidra med något som är relevant för den bild (eller de lösningar) som växer fram. Vi närmar oss nu ett skede då vi tycker att vi har en sådan bild. Då blir det också aktuellt att involvera på lite bredare front. Flera parter kommer att höra av Lovisa och Peter, sannolikt efter nyår.

Hur gör jag om jag vill bidra eller veta mer?

Om du vill bidra får du gärna skicka din kommuns senaste LÖK (Lokal överenskommelse om nyanländas etablering) till lovisa.gentz@kfsk.se eller peter.hillve@hassleholm.se. Projektledarna tar tacksamt emot dessa lokala överenskommelser för flyktingmottagandet i Skåne. Vi vill titta på om barnperspektivet finns med i dessa.

Du kan också bidra genom att skriva till oss ifall just din kommun, eller den organisation, förening där du verkar, gör något som stärker nyanlända barns skyddsfaktorer i mottagandet. Vi tar tacksamt emot tips på vad som görs runtom i Skåne. Skriv några rader och berätta.

För ytterligare information om projektet håll utkik efter ett nytt blogginlägg i februari. Läs mer om innehållet i Projektplan mottagande nyanlända barn och vårdnadshavare

 

Se även tidigare blogginlägg om uppdraget att stärka mottagandet av barn och deras vårdnadshavare

Utvecklingsprojekt för att stärka mottagandet av barn och unga

 

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar