Språkombud – integrationsfrämjande satsning inom vård och omsorg

För att kunna tillvarata människors kompetens behövs verktyg för att underlätta och utveckla språket och kommunikationen i en hel arbetsgrupp. Föreningen Vård- och omsorgscollege äger konceptet Språkombud och utbildar Språkombudsutbildare. Dessa kan i sin tur utbilda Språkombud - medarbetare som stöttar arbetsplatsen i dess språkutveckling. Språkombud erbjuder de redskap som behövs för behövs för att jobba med språklig inkludering och integration.

Språkutveckling som en arbetsmiljöfråga

Konceptet Språkombud har utvecklats under cirka tio års tid med hjälp av språkforskare. Vad som började som två projekt inriktade på äldreomsorgen i Stockholm har kommit att bli en del av många vård- och omsorgsarbetsplatser runt om i Sverige. Språkombudet har som uppgift att stötta sina kollegor vad gäller språket vid exempelvis telefonsamtal och dokumentation, men hjälper också till att introducera nyanställda till de rutiner, den jargong, och de sätt att nå ut med information som finns på arbetsplatsen. Många arbetsgivare som använder sig av Språkombud har berättat om att arbetet med språkutveckling dessutom vidgats till att inkludera inte bara de nyanställda som behöver stöd med det svenska språket, utan också andra som på olika sätt kan gynnas av tydligare informationsöverföring på arbetsplatsen, berättar Olga Orrit, språkutvecklare på VO-college.

– Användandet av Språkombud är ett nytt sätt att tänka kring inkludering och förbättrad arbetsmiljö.

Förväntningen och syftet med ett Språkombud är att personen ska vara en ledande del av en process som bygger upp en inkluderande arbetsplats, och inte en språklärare i sig. Språkombuden blir på ett sätt den röda tråden mellan formell språkutbildning och arbetsplatsen – och lyckad integration bygger på att kedjan mellan utbildning och jobb fungerar.

Utbildningen till Språkombud baseras på blandat lärande där fyra heldagsträffar och tre nätbaserade uppgifter utspridda över sex månader lägger grunden. Centralt för utbildningen är också uppgifter direkt kopplade till arbetsplatsen. Det blandade lärandet är en av framgångsfaktorerna, eftersom rollen får en chans att utvecklas över tid och utefter arbetsplatsens specifika förutsättningar och behov. De arbetsplatsrelaterade uppgifterna möjliggör att ett helhetsgrepp tas kring språkutvecklingen på arbetsplatsen, och att även cheferna involveras.

Språket – vägen till integration

Integration handlar om att se människor som en tillgång. För att möta de utmaningar Skåne och Sverige står inför när det gäller behovet av mer och rätt kompetens till olika yrken, inte minst vård- och omsorgsyrken, krävs det verktyg för att kunna inkludera människor på en arbetsplats. Språkombud erbjuder de verktyg som krävs, och kvalitetssäkrar arbetsplatsen. Det underlättar anställningen av människor som inte kan språket fullt ut och bidrar därmed till kompetensförsörjningsarbetet inom de yrken som satsar på konceptet. I Skåne pågår processen av att utbilda fler Språkombud för fullt, berättar Gunilla Kajrup-Aspeborg, regional processledare för VO-college Skåne. Bland annat sker en stor satsning inom Region Skåne 2019-2020 på både handledare och språkombud.

Framtiden för Språkombud är spännande att följa. Konceptet utvecklas kontinuerligt och andra yrken än inom vård- och omsorg har visat intresse. Första steget skulle vara att utbilda Språkombudsutbildare som skulle kunna anpassa rollen efter den specifika branschen. Vård- och omsorgscollege, som äger konceptet Språkombud, är öppna för att bistå med kunskap och kvalitetssäkring, och lyfter fram vikten av att jobba med de delar av konceptet som bidragit till dess framgång.

– En av de viktigaste delarna med Språkombud är att det har öppnat upp dialogen kring varför språk är viktigt på ett konstruktivt sätt, menar Olga Orrit.

Eftersom Språkombudet jobbar med att inkludera alla medarbetare i språkutvecklingen skapas en högre grad av förståelse och mer tålamod kring språkliga utmaningar på arbetsplatsen över lag. Det motverkar missförstånd och gör att vi vågar prata om det på ett öppnare sätt. Språk är vårat gemensamma ansvar och förutsätter dialog och Språkombud är ett verktyg för att hjälpa oss jobba med det ansvaret!

________________________

Vill du veta mer?
Besök Språkombuds hemsida

Eller kontakta Olga Orrit
Språkutvecklare
olga.orrit@vo-college.se

__________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Clara Holmberg, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
clara.holmberg@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar