Arkiv: 2018

Vill du lyfta blicken?

Enligt en SOU-utredning som gjordes av professor Maria Strömvik på Lunds universitet under 2016, är kunskapen om EU och hur EU påverkar det dagliga arbetet i kommunerna väldigt låg, trots att, enligt en undersökning av SKL,

Publicerad: 20 december, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Civilsamhällets betydelse för integration

Ska vi verkligen jobba med integration? – Det ska vi absolut göra. Men vad är integration? Vad menar vi med begreppet? Livliga diskussioner pågår just nu kring integration och hur vi kan jobba för att

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Igår hölls ett informationsmöte för Skånes kommuner med anledning av möjligheten att delta i värderingsundersökningen. Bi Puranen, WVS, samt Fredrik Lundvall, Invandrarindex, var på plats för att svara på frågor och ge information om undersökningen.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

”Ungdomar behöver olika saker. Vissa är motiverade men saknar rätt information, andra har rätt information men har tappat hoppet. Ytterligare någon har både motivation och rätt information men saknar nätverk.” Jag heter Abdi Hashi och

Publicerad: 30 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Skånes kommuner och riksdagsledamöter i dialog om arbetsmarknad och integration

Det var Kommunförbundet Skånes arbetsmarknadsråd och integrationsråd som träffade riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson och Annelie Karlsson för dialog och informationsutbyte på arbetsmarknads- och integrationsområdena. Arbetsmarknadsrådet respektive integrationsrådet består av kommunrepresentanter (tjänstepersoner) från Skånes fyra ”hörn” och

Publicerad: 17 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är arrangörer, i samarbete med skånska kommuner. Under våren

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Tillgång eller belastning? – Ett val av perspektiv

Rapporten om skånska kommuners integrationsarbete har tagits fram på uppdrag av Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration, med avsikten att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer inom Skånes kommuner.

Nyanlända i Skåne – en tillgång eller belastning?

Avsikten med rapporten ”Tillgång eller belastning?” är att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer i Skånes kommuner. Rapporten är indelad i tre huvudområden där den första delen ger en nulägesbeskrivning av

Publicerad: 31 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mer lek och passion i integrationsprocessen!

Utbildningen i Fire-works och Playfulness är en del av projektet BSR Integrate Now som Kommunförbundet Skåne är partner i. BSR Integrate Now är ett projekt finansierat via Europeiska socialfonden (ESF) för länderna i Östersjöregionen (BSR –

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Enligt arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 var sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor 62,9%, att jämföra med gruppen utrikesfödda män där 70,9% var sysselsatta, och inrikes födda kvinnor som var sysselsatta till 80,8%. Utrikes födda kvinnor är