Arkiv: 2017

Den stora potentialen på arbetsmarknaden

I förra veckan samlades representanter från Bjuv, Eslöv och Helsingborgs kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne för att planera för inspirations- och informationstillfället den 9 februari 2018 med titeln ”Familjecentraler som arena för språk

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer

Rättighetskartläggningen i Klippans kommun

Under våren 2017 tog man för första gången ett helhetsgrepp om frågor som rör inkludering och antidiskriminering i Klippans kommun genom att göra en rättighetskartläggning av kommunen. Syftet med kartläggningen var att få koll på

BOSS – projektet som ägnar sig åt samverkan

Genom bred kompetensutveckling på både strategisk nivå och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Sedan projektet startade i november har nio strategiska träffar på

Publicerad: 15 november, 2017

Läs mer

RSFI – integration på riktigt?

När vi tittade på forskningen, förstod vi att det är en hel del som inte fungerar i det svenska systemet. Andraspråksforskningen visar till exempel att det tar 3-5 år att få ett enkelt vardagsspråk. Du

Publicerad: 10 november, 2017

Läs mer

Yrkes-Sfi i Skåne

Att lära sig det svenska språket är en viktig del av integrationsprocessen. Yrkes-Sfi Skåne innebär en möjlighet för eleven att snabbt lära sig det svenska språket, under tiden som hen lär sig ett yrke. Vid utvärdering

Integration genom föreningslivet

C:a 1000 etableringsdeltagare har sedan 2014 tagit del av NAD-aktiviteter i sitt etableringsprogram. I år erbjuds ytterligare 600 platser och målbilden är en stadig tillväxt av antal deltagare i en måttlig takt som främjar bibehållen kvalitet,

Publicerad: 23 oktober, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Vi måste våga lyfta och synliggöra nej-rösterna

Mötesplatsen var Stiftsgården Åkersberga i Höör, en ljuvligt vacker höstdag i september. Ett femtiotal tjänstepersoner från Skånes kommuner samlades för att nätverka och samtala om kommunikation och integration. Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne, och Tobias

Publicerad: 27 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Lekfull kickoff för projektet Integrate Now!

”Det är som att de har tagit hela min värld och skruvat på den! Jag kom på att jag accepterar saker i vårt svenska system som görs helt annorlunda på andra platser. Det var en

Publicerad: 11 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mottagandeutredningen om skånska kommuners kartläggning av systemfel

Mottagandeutredningen (2015:02) har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningens uppdrag är i korthet att föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av

Publicerad: 8 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Reflektioner från kommunledningsresa med tema integration

I Hessen träffade vi regionala och lokala politiker och tjänstepersoner med ett strategiskt ansvar för integrationsfrågor, likväl som operativt verksamma tjänstepersoner och representanter för idéburen sektor. Genom de presentationer vi tog del av blev det mycket

Publicerad: 5 juli, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med räddningstjänsten

Kommunerna arbetar hårt för att tillhandahålla boende till de nyanlända som anvisas av Migrationsverket. Som ett resultat av rådande bostadsbrist letar kommuner boendelösningar, lösningar som ibland stöter på patrull när det gäller brandkrav. Dialogmötet fokuserade på brandkrav, verksamhetsklasser

Publicerad: 19 juni, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Save the dates för höstens strategiska forum!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål

Publicerad: 29 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer