Skånerapporten om nyanländas värderingar presenterades

Igår redovisades resultaten från undersökningen av migranters värderingar i Skåne - Migrant World Values Survey. Bi Puranen, huvudansvarig för genomförandet av undersökningen och generalsekreterare för det globala forskarnätverket World Values Survey, var på plats i Malmö. 2077 skåningar med migrantbakgrund har deltagit i undersökningen och svaren kan ligga till grund för planering av insatser för att främja integration och etablering.

Publicerad: 29 augusti, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Frigörande och normbrytande med kortutbildade nyanlända kvinnor

Vi fick otroligt bra utfall på denna insats, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg i Ystads kommun. I Integrationsbloggens gästinlägg berättar Peter tillsammans med projektledare Diana Blom om kommunens pilotprojekt för att stimulera integration och frigörelse för kortutbildade kvinnor. Läs rapporten som beskriver både framgångar och hur utmaningar hanterades i projektet.

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Växtplats Rosengård skapar arbetstillfällen för nyanlända och utrikesfödda

Växtplats Rosengård drivs av Botildenborg och jobbar med att bygga broar mellan nyanlända och arbetsgivare. Genom arbetsträning, praktikmatchning och stöttning av arbetsplatser har arbetet resulterat i anställning för många av de personer som deltagit i projektet. I det här gästinlägget från Botildenborg får vi reda på mer om Växtplats Rosengård och får även höra vad deltagare, företag och handledare har att säga om projektet.

Min väg till engagemang i Eslöv – integration genom fritid, lek och rekreation

I Eslöv finns över 200 föreningar. Hur ser vi till att Eslövsbor når fram till dessa, även nyanlända? Förvaltningen för Kultur och Fritid i Eslövs kommun ställde den frågan förra året och startade tillsammans med Rädda Barnen ett partnerskap där Skåneidrotten också ingår. I det här gästinlägget berättar Ibrahim Abou Alpha och Charlotta Andersson från Rädda Barnen om deras arbete med projektet "Min väg till engagemang i Eslöv", som finansieras av Länsstyrelsen Skåne samt Eslövs Kommun och Skåneidrotten.

Du och ditt boende – informationsfilmer för att stärka bosättningsprocessen

Du och ditt boende är en filmserie med fem korta informationsfilmer som riktar sig till personer som söker boende eller precis fått en bostad. Genom att digitalisera information om hur man söker bostad, och genom att se till att filmerna finns på fem olika språk ökar de tillgängligheten av information om hur man söker bostad. I det här gästinlägget berättar Jasmine Wahlström, integrationskoordinator på Svedala kommun, om deras arbete med att ta fram filmerna och hur de kan användas.

Framtidens migration till Europa

Säkra och lagliga vägar till Europa var temat när Europeiska kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) bjöd in till den femte upplagan av European Migration Forum. Kommunförbundet Skåne och Båstads kommun var på plats i Bryssel för att ta del av seminarier och bidra med rekommendationer till kommissionen.

Publicerad: 2 maj, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

Breddad rekrytering och mångfald behövs för att klara Skånes kompetensförsörjning och tillväxt. Den 10 april gjorde Kommunförbundet Skånes och Region Skånes ”Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration” gemensam sak med projektet ”Bred Kompetens i Skåne” och anordnade konferensen ”Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne”. Konferensen följs upp den 21 maj med ett öppet forum för samtal och fördjupning.

Publicerad: 29 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Handbok som verktyg för inkludering – Barnperspektivet del 2

Lyckad integration i Skåne (LIS) har drivits av Lomma, Burlövs och Staffanstorps kommuner under två år för att förbättra bemötandet gentemot, och integrationen för, nyanlända barn och unga. Nu avslutas projektet LIS – Lyckad integration i Skåne, och arbetet har resulterat i en handbok för att systematisera kommunernas arbete med integration. I det här gästinlägget berättar projektledare Malin Lang om hur de arbetat för att kompetensutveckla nästan 800 medarbetare i frågor där fokus legat på barn och unga.

Utvecklingsprojekt för att stärka mottagandet av barn och unga – Barnperspektivet del 1

Det här inlägget är den första delen i en serie blogginlägg om barnperspektivet i mottagandet av nyanlända. Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne ska under nio månader tillsammans arbeta med att bland annat kartlägga mottagandet av nyanlända barn och unga och deras familjer, med syfte att stärka stödet till det regionala och lokala arbetet.

Ännu mer glöd, passion och lek i integrationsprocessen

"Tack för inbjudan och chansen att gå nåt så bra - något av det bästa jag gått inom jobb". Så löd ett av omdömena efter en två-dagars workshop i Fire-works och Playfulness som Kommunförbundet Skåne tillsammans med övriga parter i projektet Integrate Now anordnade i Stockholm. Medarbetare från Malmö, Svedala och Sjöbo kommuner deltog.

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Aktiv matchning, kunskap och samverkan – framgångskoncept för Östra Göinge

Projektet Goinge Forward – En väg in är ett arbetsmarknadsprojekt som Östra Göinge kommun drivit sedan 2016 med hjälp av medel från Europeiska socialfonden. Målgruppen för projektet har varit utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Genom ett arbetssätt grundat i att bygga kunskap och bygga broar har projektet lyckats nå sina uppsatta mål. I det här gästinlägget berättar Åsa Linné, arbetsmarknadschef och projektledare om hur vägen dit har sett ut.

Politikerdialog om mottagande av asylsökande och nyanlända

Den 23 april bjuder Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket in till dialog med Skånes kommun- och regionpolitiker. Inbjudan riktar sig till alla, såväl "gamla" som nya politiker, och är en möjlighet till både information om pågående arbete, frågor och dialog.

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Språkombud – integrationsfrämjande satsning inom vård och omsorg

För att kunna tillvarata människors kompetens behövs verktyg för att underlätta och utveckla språket och kommunikationen i en hel arbetsgrupp. Föreningen Vård- och omsorgscollege äger konceptet Språkombud och utbildar Språkombudsutbildare. Dessa kan i sin tur utbilda Språkombud - medarbetare som stöttar arbetsplatsen i dess språkutveckling. Språkombud erbjuder de redskap som behövs för behövs för att jobba med språklig inkludering och integration.

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. Konsekvenser och kostnader för kommuner behöver belysas. Kommunförbundet Skåne bevakar frågan och tar gärna emot synpunkter från Skånes kommuner.

Publicerad: 12 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

INitiativet Lund – arbetsintegrerande socialt företagande med fokus på hållbarhet

I ett samverkansprojekt mellan privat, offentlig och idéburen sektor ligger fokus på att kombinera integration med hållbarhet för att skapa arbetstillfällen och underlätta vägen till jobb för utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. INitiativet Lund erbjuder ett sammanhang för att stärka deltagarnas praktiska färdigheter inom områdena sömnad och matlagning, samt jobbar med insatser för att bryta utanförskap och vägleda individerna till självförsörjning.

Azita Shariati om ledarskap och integration – Välfärdskonferensen 2019

En av de föreläsare som besökte Välfärdskonferensen 2019 var Azita Shariati, VD för Sodexo AB. Hon bjöd på en inspirerande föreläsning om hur hennes egna erfarenheter av att komma till Sverige som 20-åring hjälpt henne förstå vilken typ av ledarskap som behövs för att se möjligheterna hos en individ. Integrationsarbete kräver mod och en förmåga att lägga gamla sanningar bakom sig. Denna insikt delade Azita Shariati med sig av i sin föreläsning om ledarskap och integration.

Publicerad: 15 februari, 2019

Läs mer

Region Dalarna på studiebesök i Skåne

Region Dalarna var nyfikna på Skånes strategiska forum för nyanländas etablering och integration. I Dalarna finns behov av ökat utbyte och samverkan mellan kommunerna. Därför tog Pablo Vilches och Åsa Norrman från Region Dalarna nattåget till Lund för ett samtal med Jenny Strand på Kommunförbundet Skåne och Tobias Hedkvist på Region Skåne om regional samverkan, integrationsinsatser och utvecklingsmöjligheter i Skåne och Dalarna.

Publicerad: 6 februari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Hur kan vi mötas över kulturgränser?”

Hur kan vi mötas över kulturgränser? Det är en av de frågor som ställts inom ramen för projektet KINO. Integration handlar till mångt och mycket om möten och i projektet har kommunala tjänstepersoner fått möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bemötande av nyanlända. Nu är projektet på sin sluttamp, och i detta gästinlägg berättar projektledare Susanne Persson mer om projektet och dess framgångar.

Publicerad: 22 januari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Språkutvecklande medvetenhet för integration på arbetsmarknaden

Som tidigare nämnts på integrationsbloggen kan språket många gånger vara avgörande för en persons integration på arbetsmarknaden, men kraven på språknivå ser olika ut. Vad är egentligen en språknivå och hur definierar vi den? Det är frågor som ställts i Malmö stad och i detta gästinlägg berättar språkutvecklare Malin Brander mer om arbetsmarknadsavdelningens satsning på språkutvecklande medvetenhet i alla sina insatser.

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer