Handbok som verktyg för inkludering – Barnperspektivet del 2

Lyckad integration i Skåne (LIS) har drivits av Lomma, Burlövs och Staffanstorps kommuner under två år för att förbättra bemötandet gentemot, och integrationen för, nyanlända barn och unga. Nu avslutas projektet LIS – Lyckad integration i Skåne, och arbetet har resulterat i en handbok för att systematisera kommunernas arbete med integration. I det här gästinlägget berättar projektledare Malin Lang om hur de arbetat för att kompetensutveckla nästan 800 medarbetare i frågor där fokus legat på barn och unga.

Publicerad: 23 april, 2019Sidansvarig: Clara Holmberg

Läs mer

Utvecklingsprojekt för att stärka mottagandet av barn och unga – Barnperspektivet del 1

Det här inlägget är den första delen i en serie blogginlägg om barnperspektivet i mottagandet av nyanlända. Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne ska under nio månader tillsammans arbeta med att bland annat kartlägga mottagandet av nyanlända barn och unga och deras familjer, med syfte att stärka stödet till det regionala och lokala arbetet.

Publicerad: 15 april, 2019Sidansvarig: Clara Holmberg

Läs mer

Ännu mer glöd, passion och lek i integrationsprocessen

"Tack för inbjudan och chansen att gå nåt så bra - något av det bästa jag gått inom jobb". Så löd ett av omdömena efter en två-dagars workshop i Fire-works och Playfulness som Kommunförbundet Skåne tillsammans med övriga parter i projektet Integrate Now anordnade i Stockholm. Medarbetare från Malmö, Svedala och Sjöbo kommuner deltog.

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Aktiv matchning, kunskap och samverkan – framgångskoncept för Östra Göinge

Projektet Goinge Forward – En väg in är ett arbetsmarknadsprojekt som Östra Göinge kommun drivit sedan 2016 med hjälp av medel från Europeiska socialfonden. Målgruppen för projektet har varit utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Genom ett arbetssätt grundat i att bygga kunskap och bygga broar har projektet lyckats nå sina uppsatta mål. I det här gästinlägget berättar Åsa Linné, arbetsmarknadschef och projektledare om hur vägen dit har sett ut.

Publicerad: 28 mars, 2019Sidansvarig: Clara Holmberg

Läs mer

Politikerdialog om mottagande av asylsökande och nyanlända

Den 23 april bjuder Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket in till dialog med Skånes kommun- och regionpolitiker. Inbjudan riktar sig till alla, såväl "gamla" som nya politiker, och är en möjlighet till både information om pågående arbete, frågor och dialog.

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Språkombud – integrationsfrämjande satsning inom vård och omsorg

För att kunna tillvarata människors kompetens behövs verktyg för att underlätta och utveckla språket och kommunikationen i en hel arbetsgrupp. Föreningen Vård- och omsorgscollege äger konceptet Språkombud och utbildar Språkombudsutbildare. Dessa kan i sin tur utbilda Språkombud - medarbetare som stöttar arbetsplatsen i dess språkutveckling. Språkombud erbjuder de redskap som behövs för behövs för att jobba med språklig inkludering och integration.

Publicerad: 13 mars, 2019Sidansvarig: Clara Holmberg

Läs mer

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. Konsekvenser och kostnader för kommuner behöver belysas. Kommunförbundet Skåne bevakar frågan och tar gärna emot synpunkter från Skånes kommuner.

Publicerad: 12 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

INitiativet Lund – arbetsintegrerande socialt företagande med fokus på hållbarhet

I ett samverkansprojekt mellan privat, offentlig och idéburen sektor ligger fokus på att kombinera integration med hållbarhet för att skapa arbetstillfällen och underlätta vägen till jobb för utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. INitiativet Lund erbjuder ett sammanhang för att stärka deltagarnas praktiska färdigheter inom områdena sömnad och matlagning, samt jobbar med insatser för att bryta utanförskap och vägleda individerna till självförsörjning.

Publicerad: 5 mars, 2019Sidansvarig: Clara Holmberg

Läs mer

Azita Shariati om ledarskap och integration – Välfärdskonferensen 2019

En av de föreläsare som besökte Välfärdskonferensen 2019 var Azita Shariati, VD för Sodexo AB. Hon bjöd på en inspirerande föreläsning om hur hennes egna erfarenheter av att komma till Sverige som 20-åring hjälpt henne förstå vilken typ av ledarskap som behövs för att se möjligheterna hos en individ. Integrationsarbete kräver mod och en förmåga att lägga gamla sanningar bakom sig. Denna insikt delade Azita Shariati med sig av i sin föreläsning om ledarskap och integration.

Publicerad: 15 februari, 2019Sidansvarig: Clara Holmberg

Läs mer

Region Dalarna på studiebesök i Skåne

Region Dalarna var nyfikna på Skånes strategiska forum för nyanländas etablering och integration. I Dalarna finns behov av ökat utbyte och samverkan mellan kommunerna. Därför tog Pablo Vilches och Åsa Norrman från Region Dalarna nattåget till Lund för ett samtal med Jenny Strand på Kommunförbundet Skåne och Tobias Hedkvist på Region Skåne om regional samverkan, integrationsinsatser och utvecklingsmöjligheter i Skåne och Dalarna.

Publicerad: 6 februari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Hur kan vi mötas över kulturgränser?”

Hur kan vi mötas över kulturgränser? Det är en av de frågor som ställts inom ramen för projektet KINO. Integration handlar till mångt och mycket om möten och i projektet har kommunala tjänstepersoner fått möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bemötande av nyanlända. Nu är projektet på sin sluttamp, och i detta gästinlägg berättar projektledare Susanne Persson mer om projektet och dess framgångar.

Publicerad: 22 januari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Språkutvecklande medvetenhet för integration på arbetsmarknaden

Som tidigare nämnts på integrationsbloggen kan språket många gånger vara avgörande för en persons integration på arbetsmarknaden, men kraven på språknivå ser olika ut. Vad är egentligen en språknivå och hur definierar vi den? Det är frågor som ställts i Malmö stad och i detta gästinlägg berättar språkutvecklare Malin Brander mer om arbetsmarknadsavdelningens satsning på språkutvecklande medvetenhet i alla sina insatser.

Publicerad: 15 januari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Vill du lyfta blicken?

Den 14 januari är sista ansökningsdag till European Migration Forum i Bryssel den 3-4 april – en dialogplattform om migration, asyl och integration. Ansökan är enkel och den om antas får både resa och logi betald. Integrationsbloggens inlägg handlar idag om European Migration Forum och European Week of Regions and Cities, som båda är potentiella arenor för Skånes kommuner att lyfta blicken och öka sin kunskap och delaktighet i EU-frågor.

Publicerad: 20 december, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Språkinlärning som ger resultat och varning för när språket blir målet

Yrkes-sfi Skåne har klarat resan från projekt till permanent verksamhet och får stöd för sina metoder av Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under Kompetenskalaset häromveckan presenterades Yrkes-sfi Skånes resultat hittills. Nationellt centrum för svenska som andraspråk stod för forskningsöversikten på området andraspråksinlärning, och ett stort antal samverkande parter närvarade för att diskutera Yrkes-sfi Skåne nu och framåt.

Publicerad: 10 december, 2018

Läs mer

Malmö stad öppnar dörren för en inkluderande arbetsmarknad

För att öka inkluderingen på arbetsmarknaden räcker det inte att förstärka individens förutsättningar för att få arbete, arbetsplatsernas förutsättningar och kompetens för att ta emot utrikesfödda behöver också stärkas. ESF-projektet Vägen In syftar till att öppna dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda malmöbor, samtidigt som projektet står på andra sidan dörren och stöttar arbetsplatserna för att ta emot arbetssökande med annan kulturell bakgrund och med svenska som andraspråk.

Gemensamma utmaningar men skilda lösningar i europeiskt samarbete

Vad kan vi vinna på att samarbeta med andra europeiska aktörer på integrationsområdet? Sverige är inte ensamma om att möta utmaningar kopplade till migration. Flertalet europeiska lokala aktörer står inför liknande utmaningar, men har tillämpat andra lösningar. Skillnaderna i lösningar öppnar upp för ett erfarenhetsutbyte med möjlighet för nya perspektiv på integration. Det har projektet ELAINE tagit vara på, med Skåne Nordosts EU-kontor som projektägare. Nu har projektet övergått till ELAINE 2.0 med nya utmaningar att möta.

Publicerad: 19 november, 2018

Läs mer

Medskapande mötesplatser, nyckeln för integration?

Med syftet att öka delaktigheten i samhället, för medskapande mötesplatser samman såväl nya som gamla kommuninvånare, och viktiga samhällsaktörer i Skurup och Svedala. Konceptet främjar dialog och samtal mellan människor, och tar tillvara på den drivkraft som finns hos deltagarna. I detta gästinlägg delar mötesplatsutvecklare Amanda Stjärnqvist med sig av erfarenheterna inom projektet med medskapande mötesplatser.

Sveriges Radio uppmärksammar World Values Surveys värderingsstudie i Skåne

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia på Institutet för framtidsstudier och generalsekreterare för World Values Survey, berättar idag i Sveriges Radio om värderingsstudien som ska genomföras i skånska kommuner under hösten. Ett tiotal kommuner är nu igång med att förbereda sig för genomförandet av värderingsundersökningen. 

Publicerad: 16 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Civilsamhällets betydelse för integration

Integration är ett frekvent förekommande ämne inom såväl yrkesmässiga, som politiska och privata sammanhang, men det är sällan vi definierar vad vi faktiskt menar med integration, och vilket innehåll vi fyller begreppet med. I detta gästinlägg är det just frågan om innebörden av integration och civilsamhällets roll som Sebastian Sanchez Riveros, utvecklare i Fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona stad, resonerar kring.

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Nyligen fick Skånes kommuner ett erbjudande om att delta i migrantversionen av World Values Survey (WVS). WVS är världens största globala studie av värderingar och har sedan 1981 genomfört återkommande studier världen över. Bi Puranen, generalsekreterare för WVS, menar att samhället har förändrats från en rädsla för att tala om nyanländas värderingar till insikt om nödvändigheten - för att möjliggöra en positiv utveckling och integration för tillväxt.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer