De nyanländas röst och digitala verktyg i etablering och integration

Vi är många som tycker, tänker och tror när det gäller nyanlända och integrationsfrågor. Men hur ofta lyssnar vi på de nyanlända själva och låter deras röster utgöra underlag för planering och insatser? Invandrarindex vill ge möjlighet för de nya svenskarnas röst att höras och är ett av de exempel på digitala verktyg i etablering och integration som presenteras på Kommunförbundet Skåne den 7 februari.

Publicerad: 11 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Riksdagsledamöter och skånska kommuner i dialog om nyanlända och arbetsmarknad

"Kommunens medverkan i etableringsuppdraget är avgörande för resultatet och HR-funktionerna behöver vara delaktiga i arbetet" och "Extratjänsterna är en möjlighet för kommunerna att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen" - förutom samtal om nyanländas etablering och arbetsmarknad innehöll dialogen på Kommunförbundet Skåne också återkoppling på den sammanställning av systemfel som Skånes kommuner gjorde under våren 2017.

Publicerad: 9 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Trelleborgsmodellen – från rebell till modell

Trelleborgs kommun är först ut 2018 som kommunexempel på Kommunförbundet Skånes integrationsblogg! Genom sitt veckobrev om Trelleborgsmodellen sprider de sitt arbets- och förhållningssätt i frågor som rör bland annat nyanländas etablering - inspiration för dig som vill ha hjälp att reflektera och få perspektiv på ditt eget arbete och förhållningssätt.

Publicerad: 3 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Den stora potentialen på arbetsmarknaden

Utrikes födda kvinnor lyfts fram som den stora potentialen på svensk arbetsmarknad. Nästa år väntas ökade statsbidrag för insatser för utrikes födda kvinnor. Vad kan kommunerna göra för att främja nyanlända kvinnors etablering?

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer

Rättighetskartläggningen i Klippans kommun

Idag delar Klippans kommun med sig av sitt arbete med Rättighetskartläggning. Josefine Smedberg,som projektledde initiativet under sin traineeperiod i Klippans kommun, berättar att syftet med kartläggningen var att få koll på vad kommunen redan gör bra samt vad man kan bli bättre på när det gäller rättighetsfrågor.

Teorin om varför det är hopplöst att försöka samarbeta med någon annan

”Är det inte helt nödvändigt så gör det inte”. Med de orden, syftande på samverkan, inledde Mats Tyrstrup sin föreläsning på samverkanskonferensen "Ledarskap och organisatoriska mellanrum i ett strategiskt integrationsarbete" – ett samarrangemang mellan Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration och projektet BOSS – Bred operativ och strategisk samverkan.

Publicerad: 30 november, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Extratjänster med fokus på jämställdhet, språk och etablering

Denna vecka är det Svedala kommuns tur att dela med sig av sina erfarenheter via Kommunförbundet Skånes integrationsblogg. De berättar om sitt arbete med extratjänster med fokus på jämställdhet, språk och etablering på arbetsmarknaden. Extratjänsterna fungerar som en språngbräda för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden.

Publicerad: 22 november, 2017

Läs mer

BOSS – projektet som ägnar sig åt samverkan

BOSS-teamet skriver idag på Kommunförbundet Skånes integrationsblogg om deras och kommunernas samverkansarbete. BOSS, Bred Operativ Strategisk Samverkan, är ett tvåårigt ESF-finansierat projekt med syfte att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället. Projektet startade i november 2016 med en analys- och planeringsfas, som sedan i mars 2017 efterföljde i en strategisk fas. Nu är den operativa fasen igång för de deltagande kommunerna.

Publicerad: 15 november, 2017

Läs mer

RSFI – integration på riktigt?

Det är idag Hässleholms kommuns tur att dela med sig av sitt arbete med RSFI på Integrationsbloggen. RSFI är ett lär-projekt som testar nya teorier och metoder kring lärande, integrationsprocesser och migration. Ebba Holmberg, projektledare för integrationsprojektet RSFI, förklarar syftet med projektet och hur arbetet med det ser ut. Hon ställer frågan om vår nuvarande integrationspolitik är kontraproduktiv. Skapar en ensidig arbetslinje fler problem än den löser? Den risken finns, menar hon.

Publicerad: 10 november, 2017

Läs mer

Talentbyrån gör steget ut på arbetsmarknaden enklare

Kommunförbundet Skånes integrationsblogg uppmärksammar idag företaget Talentbyrån AB på Österlen, som arbetar med att göra steget ut i arbete enklare för nyanlända. Genom personlig matchning tas den nyanlända personens egna erfarenheter och intressen tillvara på. "Det finns stor variation i de matchningar som genomförts, allt ifrån inom restaurang, café och butik till arkitektbranschen" berättar Kalle Spetz, samordnare i Talentbyrån AB.

Publicerad: 1 november, 2017Sidansvarig: Anna Clara Örtendahl

Läs mer

Tio slutsatser från strategiska forum för nyanländas etablering och integration

Som en del av Kommunförbundet Skånes pågående dialog med den skånska riksdagsbänken har en sammanställning av årets strategiska forum för nyanländas etablering och integration tagits fram. Ta del av sammanställningen med de tio slutsatserna som bland annat lyfter fram vikten av värderingar, organisation och ledarskap i ett strategiskt integrationsarbete.

Publicerad: 30 oktober, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Yrkes-Sfi i Skåne

Detta är ett gästinlägg från Yrkes-Sfi Skåne, en del av Kommunförbundet Skåne. Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Integration genom föreningslivet

Sedan några år tillbaka kan föreningsaktiviteter vara en del av etableringsplanen för nyanlända i Skåne, genom projektet NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) som drivs inom Partnerskap Skåne. Projektet har under året breddat sin satsning och erbjuder nu Skånes kommuner stöd i att ge nyanlända information om föreningslivet.

Publicerad: 23 oktober, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Gästblogga på Kommunförbundet Skånes integrationsblogg

Hässleholms kommun var först med att anmäla sitt intresse när Kommunförbundet Skåne nu utvecklar integrationsbloggen tillsammans med Skånes kommuner, genom att erbjuda möjlighet att gästblogga. Vad vill din kommun lyfta fram till grannkommunerna i Skåne?

Publicerad: 6 oktober, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Skånes kommuner starkare tillsammans – och tillsammans med andra

Skånes kommuner har mycket att vinna på att arbeta tillsammans över kommungränserna. Utvärderingen av studieresan till Belgien inom ramen för projektet Integrate now talar ett tydligt språk: Vi är starkare tillsammans – och behöver varandra. Ta del av reflektioner och röster från deltagarna på resan – om betydelsen av att mötas och mötet med innovativa och kreativa metoder i integrationsarbetet.

Publicerad: 2 oktober, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Vi måste våga lyfta och synliggöra nej-rösterna

"Lyft och synliggör nej-rösterna" var ett av råden på veckans Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration - med temat kommunikation. Forumet blev en mötesplats för kommunikatörer och integrationssamordnare i Skåne och innehållet under dagen rörde sig från medborgardialog till information, både på en teoretisk och konkret, praktisk nivå.

Publicerad: 27 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Lekfull kickoff för projektet Integrate Now!

I förra veckan deltog sju skånska kommuner och Kommunförbundet Skåne i den lekfulla kickoffen för projektet Integrate Now. PLAI Academy vid Thomas More University College i Belgien var värdar, och inspirerade med lekar, spel och nya tankar för en kreativ, innovativ och passionerad integrationsprocess.

Publicerad: 11 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mottagandeutredningen om skånska kommuners kartläggning av systemfel

Skånes kommuners sammanställning av systemfel i mottagandet av nyanlända är till hjälp i den pågående mottagandeutredningen. Martin Olauzon, särskild utredare med ansvar för utredningen, tackar Skånes kommuner för sammanställningen och uppmuntrar Skåne att fortsätta hjälpa till i den pågående utredningen.

Publicerad: 8 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Reflektioner från kommunledningsresa med tema integration

Kommunförbundet Skåne bjuder varje år in Skånes kommunledningar till studieresa med aktuella teman. I förra veckan gick färden till delstaten Hessen i Tyskland med integration som ett av två teman. Det bestående intrycket är den tyska tydligheten kring att integration är en ömsesidig process som ställer krav både på den nyanlända och på de individer och det samhälle som tar emot dem.

Publicerad: 5 juli, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer