Reflektioner från kommunledningsresa med tema integration

Kommunförbundet Skåne bjuder varje år in Skånes kommunledningar till studieresa med aktuella teman. I förra veckan gick färden till delstaten Hessen i Tyskland med integration som ett av två teman. Det bestående intrycket är den tyska tydligheten kring att integration är en ömsesidig process som ställer krav både på den nyanlända och på de individer och det samhälle som tar emot dem.

Publicerad: 5 juli, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med räddningstjänsten

Nyligen genomfördes ett dialogmöte mellan räddningstjänsten och kommunala integrationsstrateger hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet var en del av det prioriterade arbete under året som kommunerna identifierade på nätverksmöten i december 2016. Dialogen var god och konstruktiv och flera delar i ett gemensamt arbete identifierades.

Publicerad: 19 juni, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Hur möter kommuner ändrade ersättningsnivåer för ensamkommande barn?

Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017. I Skånes kommuner pågår intensivt arbete för att anpassa och förhålla sig till de ändrade ekonomiska förutsättningarna.

Publicerad: 7 juni, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Save the dates för höstens strategiska forum!

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne planerar för fler strategiska forum för nyanländas etablering och integration till hösten. Det finns möjlighet att påverka både teman och innehåll i dialog med Kommunförbundet Skånes integrationsstrateg Jenny Strand och näringslivsutvecklare Tobias Schölin på Region Skåne.

Publicerad: 29 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Strategiskt forum om långsiktig strategi och organisation

Förra veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration hade temat "Långsiktig strategi och organisation". Innehållet rörde sig från teoretiska perspektiv på strategi och organisation till konkret innovativ integration med strategiskt arbete i praktiken.

Publicerad: 24 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Lärande, arbetsliv och integration på HR-Skåne

I förra veckan samlades ett nätverk av skånska HR-chefer på Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundets avdelning för Lärande, arbetsliv och integration stod för innehållet, som bland annat rörde sig kring nyanlända, kompetensförsörjning, vuxenutbildning och validering.

Publicerad: 15 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med Försäkringskassan

Igår träffade tre kommuner Försäkringskassan hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet är en del av det prioriterade arbete under året som kommunerna identifierade på nätverksmöten i december där behov uttrycktes om fördjupad dialog med bland

Publicerad: 4 maj, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Möte med Försäkringskassan och Räddningstjänsten i maj

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov uttrycktes av att ha dialog med både aktörer som Försäkringskassa

Publicerad: 18 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Kurs i bostadshyra

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov beskrevs om kompetensutveckling kring avtals- och kontraktsskrivning där Kommunförbundet Skåne

Publicerad: 11 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Klart med tidsbegränsade bygglov

Regeringens proposition om att införa en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov har fått riksdagens godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2017 och upphör att gälla den 1 maj 2023.

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Nätverk för erfarenhetsutbyte bostadsförsörjning anvisade

Zandra Valencia, boendekoordinator från Sjöbo kommun efterfrågade under sin medverkan på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens efter intresserade för att sätta samman ett nätverk med särskilt fokus på erfarenhetsutbyte om bostadsförsörjning särskilt riktad mot de som anvisas till kommunerna.

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Den 6 april deltog närmare 100 bostadsaktörer på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens i Malmö där majoriteten representerade kommunal sektor, bland annat politiker, allmännyttiga bolag, planerare och verksamma inom integrationsområdet. Under eftermiddagen lyftes särskilt exempel på arbete

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Sociala investeringar och lägre ersättningsnivåer för ensamkommande barn

I veckan var det uppstartskonferens för projektet BOSS - bred operativ och strategisk samverkan, med målgrupp nyanlända och ensamkommande barn och unga. Ingvar Nilsson, nationalekonom, var en av föreläsarna som med sitt tema strategisk samverkan och sociala investeringar pekade på hur ”de ensamkommande” utmanar oss att bygga nya strukturer för samverkan och verksamhet som främjar långsiktighet och helhetssyn.

Publicerad: 6 april, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration tog bland annat upp ämnet om kommunens roll i etableringsuppdraget. Även samverkan och partnerskap belystes ur olika perspektiv.

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året.

Publicerad: 1 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Skånes kommuner arbetar kreativt med att hitta bostäder till nyanlända. SKL publicerar i sin idébank nu fler lokala exempel på hur kommuner arbetar för att få fram bostäder till nyanlända.

Publicerad: 24 februari, 2017

Läs mer