Civilsamhällets betydelse för integration

Integration är ett frekvent förekommande ämne inom såväl yrkesmässiga, som politiska och privata sammanhang, men det är sällan vi definierar vad vi faktiskt menar med integration, och vilket innehåll vi fyller begreppet med. I detta gästinlägg är det just frågan om innebörden av integration och civilsamhällets roll som Sebastian Sanchez Riveros, utvecklare i Fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona stad, resonerar kring.

Publicerad: 15 oktober, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Nyligen fick Skånes kommuner ett erbjudande om att delta i migrantversionen av World Values Survey (WVS). WVS är världens största globala studie av värderingar och har sedan 1981 genomfört återkommande studier världen över. Bi Puranen, generalsekreterare för WVS, menar att samhället har förändrats från en rädsla för att tala om nyanländas värderingar till insikt om nödvändigheten - för att möjliggöra en positiv utveckling och integration för tillväxt.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Gemensamma krafttag för att halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Familjen Helsingborg tar ett gemensamt krafttag för att inom två år halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. Under två konferensdagar på Ven diskuterades såväl strukturella som individuella hinder för etableringen av kvinnor på arbetsmarknaden, samt hur dessa hinder ska övervinnas. En av slutsatserna som drogs är att det krävs ett gemensamt förhållningssätt, och att utrikes födda kvinnor ska ses som resurser för samhället. I Familjen Helsingborgs gästinlägg på integrationsbloggen får vi veta mer om vad de kommit fram till och planerna för att nå målet.

Publicerad: 28 september, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Spridning av lärdomar och innovation på strategiskt forum

Höstens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration i Skåne genomfördes under onsdagen med fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet. Dagen öppnade upp för många intressanta resonemang om såväl utmaningar som möjligheter, och flera personer lyfte hur viktigt det är att vi möts över kommungränserna för att diskutera gemensamma frågor.

Publicerad: 21 september, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

I integrationsbloggens gästinlägg berättar Abdi Hashi om fina resultat i Lomma kommun med M.I.N-modellen - motivation, information och nätverk. Hårt arbete, med coachning av såväl ungdomar som arbetsgivare, ligger bakom de goda resultaten.

Publicerad: 30 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Skånes kommuner och riksdagsledamöter i dialog om arbetsmarknad och integration

Strax före sommaren träffade tjänstepersoner från Skånes kommuner skånska riksdagsledamöter i arbetsmarknads- och socialförsäkringsutskottet för dialog om arbetsmarknads-, etablerings- och integrationsfrågor. Mötet var en del i den pågående dialogen mellan skånska riksdagsledamöter och Kommunförbundet Skåne. Ta del av reflektioner och dokumentation på Integrationsbloggen - bland annat om nationell kompetensförsörjningsplan, gränshinder och mottagandeutredningen.

Publicerad: 17 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden med mentorskap

Gruppen nyanlända akademiker kan bidra till ett modernt interkulturellt samhälle, en höjd sysselsättningsgrad och en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Därför bör arbetsgivare se nyanländas kompetens som en tillgång. Med denna utgångspunkt vill kommunerna i Skåne Nordost genom projektet NANA öka möjligheterna för nyanlända akademiker att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden genom bland annat arbetsmarknadsinsatser och mentorsprogram.

Publicerad: 31 juli, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fortsätter att tillsammans med Skånes kommuner arrangera strategiska forum för kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt med frågor som rör nyanländas etablering och integration. Nu går det att anmäla sig till höstens forum - med många spännande teman.

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Om man är rädd för friktion och samtidigt jobbar med integration – då har man valt fel yrke”

Orden är Mustafa Panshiris, f d polis och numera integrationsföreläsare och författare - som utmanade deltagarna på Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i maj. Föreläsningen ledde till intensiva samtal om värderingar och integration, och många fick anledning att fundera ett varv till på brännande frågor. Därmed uppnåddes viktiga syften med de strategiska forumen - att inspirera, utmana och ge kunskap för långsiktigt och hållbart integrationsarbete i Skånes kommuner.

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Tillgång eller belastning? – Ett val av perspektiv

Under fredagen den 1 juni hölls en konferens på Kommunförbundet Skåne där avdelningen för Lärande, arbetsliv och integration presenterade sin nyutgivna rapport kring de skånska kommunernas arbete med nyanlända och integration ”Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner”. Under konferensen deltog både kommunpolitiker och tjänstepersoner från ett flertal skånska kommuner och dagen ledde fram till många intressanta tankar.

Publicerad: 5 juni, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Nyanlända i Skåne – en tillgång eller belastning?

I veckan publicerades "Tillgång eller belastning? - En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner" på Kommunförbundet Skånes hemsida. Rapporten har tagits fram på uppdrag av den politiska beredningen för Lärande, arbetsliv och integration på Kommunförbundet Skåne, och innehåller en nulägesbeskrivning ur ett kommunperspektiv, goda exempel och lärdomar, samt rekommendationer till Skånes kommuner.

Publicerad: 31 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mer lek och passion i integrationsprocessen!

I veckan samlades medarbetare från Skånes kommuner i Lund för en tvådagars utbildning i coachingmetoderna Fire-works och Playfulness. På plats var utbildare från Thomas More University i Belgien och PLAI Academy - ett projekt om styrkebaserad coachning, passion och lek i mötet med nyanlända. Spontana kommentarer från deltagarna uttryckte stor entusiasm över utbildningens innehåll och mötet med skånska kollegor. Nu följer lokala, kommunövergripande lekfulla och passionerade experiment i samverkan mellan skånska kommuner.

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Utrikes födda kvinnor är en stor potential för den svenska arbetsmarknaden, inte minst som ny arbetskraft till kommunen som arbetsgivare, men det krävs satsningar för att ta till vara på denna resurs. Simrishamns kommun startade projektet SADIA för att stärka nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad: 18 maj, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Dags för uppföljning: ”Värderingar och integration, del 2: GÖR”

Den 24 maj är det dags för strategiskt forum för nyanländas etablering och integration med uppföljning av temat "Värderingar och integration"- denna gång med fokus på att GÖRA, det vill säga HUR man kan arbeta med värderingar och integration. Mustafa Panshiri, högaktuell i samhällsdebatten inom integrationsområdet, är en av flera medverkande. Målgruppen är även denna gång bred - tjänstepersoner från Skånes kommuner oavsett yrkesroll och verksamhetsområde.

Publicerad: 7 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Hur vänder man en bostadskris?

Införandet av bosättningslagen 2016 satte stor press på Lunds Kommun som sedan tidigare varit kända för en stor bostadsbrist, med resultatet att kommunen hade svårt att ta emot de nyanlända som anvisats till kommunen. Hårt arbete med samverkan mellan olika aktörer har dock gett framgång, och under våren bjöds Sara van Lunteren från Lunds Kommun in till konferens i Stockholm om etablering av nyanlända för att tala om arbetet med bostadsbristen. I detta gästinlägg berättar hon mer om vändningen i Lunds Kommuns bostadskris och de fortsatta utmaningar som kommunen står inför.

Publicerad: 4 maj, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Näringslivets roll i integrationen

Integrationen berör oss alla, och det är därför viktigt att frågan inte enbart hanteras av kommun eller myndighet, utan att det finns ett brett engagemang kring frågan. Med inspiration från Malmö och Helsingborg har Vellinge kommun återkommande näringslivsupprop för integration med syftet att skapa en mötesplats där frågorna kan diskuteras på ett konstruktivt sätt. I detta gästinlägg berättar Monica Hallworth mer om Näringslivsuppropet för integration i Vellinge Kommun.

Publicerad: 17 april, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

När ska skånska arbetsgivare fullt ut ta till vara på alla invånares kompetens?

Skåne står inför stora utmaningar med en svagare ekonomisk tillväxt och produktionsutveckling än Sverige i helhet. Den skånska konkurrenskraften måste därför stärkas genom att skapa goda förutsättningar för tillväxt, med fler arbetstillfällen och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Med projektet Bred kompetens i Skåne är syftet att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

Publicerad: 9 april, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Nyanlända ges en röst med invandrarindex

För att kunna utveckla en verksamhet är det viktigt att ha en förståelse för användarnas uppfattning av den. Det gäller även för integrationsprocessens verksamheter. För att utveckla integrationen i samhället är det därför centralt att få en förståelse för hur nyanlända själva uppfattar integrationsprocessen. Trots detta har det funnits en brist på kunskap om nyanlända invandrares egna erfarenheter. Invandrarindex har därför gett nyanlända en röst och en möjlighet till en ökad förståelse.

Publicerad: 26 mars, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Du är inte ensam

Arbetet med migrations-, etablerings- och integrationsfrågor i en kommun kan ibland kännas ensamt och utsatt - inte minst i en tid med populistiska strömningar och när medias rapportering oftare lyfter fram problem och svårigheter i relation till nyanlända och migration än positiva berättelser och exempel. I förra veckan arrangerades European Migration Forum i Bryssel och Kommunförbundet Skånes integrationsstrateg Jenny Strand var på plats tillsammans med goda krafter från hela Europa.

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer