Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fortsätter att tillsammans med Skånes kommuner arrangera strategiska forum för kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt med frågor som rör nyanländas etablering och integration. Nu går det att anmäla sig till höstens forum - med många spännande teman.

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Om man är rädd för friktion och samtidigt jobbar med integration – då har man valt fel yrke”

Orden är Mustafa Panshiris, f d polis och numera integrationsföreläsare och författare - som utmanade deltagarna på Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i maj. Föreläsningen ledde till intensiva samtal om värderingar och integration, och många fick anledning att fundera ett varv till på brännande frågor. Därmed uppnåddes viktiga syften med de strategiska forumen - att inspirera, utmana och ge kunskap för långsiktigt och hållbart integrationsarbete i Skånes kommuner.

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Tillgång eller belastning? – Ett val av perspektiv

Under fredagen den 1 juni hölls en konferens på Kommunförbundet Skåne där avdelningen för Lärande, arbetsliv och integration presenterade sin nyutgivna rapport kring de skånska kommunernas arbete med nyanlända och integration ”Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner”. Under konferensen deltog både kommunpolitiker och tjänstepersoner från ett flertal skånska kommuner och dagen ledde fram till många intressanta tankar.

Publicerad: 5 juni, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Nyanlända i Skåne – en tillgång eller belastning?

I veckan publicerades "Tillgång eller belastning? - En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner" på Kommunförbundet Skånes hemsida. Rapporten har tagits fram på uppdrag av den politiska beredningen för Lärande, arbetsliv och integration på Kommunförbundet Skåne, och innehåller en nulägesbeskrivning ur ett kommunperspektiv, goda exempel och lärdomar, samt rekommendationer till Skånes kommuner.

Publicerad: 31 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mer lek och passion i integrationsprocessen!

I veckan samlades medarbetare från Skånes kommuner i Lund för en tvådagars utbildning i coachingmetoderna Fire-works och Playfulness. På plats var utbildare från Thomas More University i Belgien och PLAI Academy - ett projekt om styrkebaserad coachning, passion och lek i mötet med nyanlända. Spontana kommentarer från deltagarna uttryckte stor entusiasm över utbildningens innehåll och mötet med skånska kollegor. Nu följer lokala, kommunövergripande lekfulla och passionerade experiment i samverkan mellan skånska kommuner.

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Utrikes födda kvinnor är en stor potential för den svenska arbetsmarknaden, inte minst som ny arbetskraft till kommunen som arbetsgivare, men det krävs satsningar för att ta till vara på denna resurs. Simrishamns kommun startade projektet SADIA för att stärka nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad: 18 maj, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Dags för uppföljning: ”Värderingar och integration, del 2: GÖR”

Den 24 maj är det dags för strategiskt forum för nyanländas etablering och integration med uppföljning av temat "Värderingar och integration"- denna gång med fokus på att GÖRA, det vill säga HUR man kan arbeta med värderingar och integration. Mustafa Panshiri, högaktuell i samhällsdebatten inom integrationsområdet, är en av flera medverkande. Målgruppen är även denna gång bred - tjänstepersoner från Skånes kommuner oavsett yrkesroll och verksamhetsområde.

Publicerad: 7 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Hur vänder man en bostadskris?

Införandet av bosättningslagen 2016 satte stor press på Lunds Kommun som sedan tidigare varit kända för en stor bostadsbrist, med resultatet att kommunen hade svårt att ta emot de nyanlända som anvisats till kommunen. Hårt arbete med samverkan mellan olika aktörer har dock gett framgång, och under våren bjöds Sara van Lunteren från Lunds Kommun in till konferens i Stockholm om etablering av nyanlända för att tala om arbetet med bostadsbristen. I detta gästinlägg berättar hon mer om vändningen i Lunds Kommuns bostadskris och de fortsatta utmaningar som kommunen står inför.

Publicerad: 4 maj, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Näringslivets roll i integrationen

Integrationen berör oss alla, och det är därför viktigt att frågan inte enbart hanteras av kommun eller myndighet, utan att det finns ett brett engagemang kring frågan. Med inspiration från Malmö och Helsingborg har Vellinge kommun återkommande näringslivsupprop för integration med syftet att skapa en mötesplats där frågorna kan diskuteras på ett konstruktivt sätt. I detta gästinlägg berättar Monica Hallworth mer om Näringslivsuppropet för integration i Vellinge Kommun.

Publicerad: 17 april, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

När ska skånska arbetsgivare fullt ut ta till vara på alla invånares kompetens?

Skåne står inför stora utmaningar med en svagare ekonomisk tillväxt och produktionsutveckling än Sverige i helhet. Den skånska konkurrenskraften måste därför stärkas genom att skapa goda förutsättningar för tillväxt, med fler arbetstillfällen och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Med projektet Bred kompetens i Skåne är syftet att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

Publicerad: 9 april, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Nyanlända ges en röst med invandrarindex

För att kunna utveckla en verksamhet är det viktigt att ha en förståelse för användarnas uppfattning av den. Det gäller även för integrationsprocessens verksamheter. För att utveckla integrationen i samhället är det därför centralt att få en förståelse för hur nyanlända själva uppfattar integrationsprocessen. Trots detta har det funnits en brist på kunskap om nyanlända invandrares egna erfarenheter. Invandrarindex har därför gett nyanlända en röst och en möjlighet till en ökad förståelse.

Publicerad: 26 mars, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Du är inte ensam

Arbetet med migrations-, etablerings- och integrationsfrågor i en kommun kan ibland kännas ensamt och utsatt - inte minst i en tid med populistiska strömningar och när medias rapportering oftare lyfter fram problem och svårigheter i relation till nyanlända och migration än positiva berättelser och exempel. I förra veckan arrangerades European Migration Forum i Bryssel och Kommunförbundet Skånes integrationsstrateg Jenny Strand var på plats tillsammans med goda krafter från hela Europa.

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kompetensutveckling och nätverk för en Lyckad integration i Skåne (LIS)

”Nätverk, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att möta nyanlända barn och unga för ett stärkt integrationsarbete”, så sammanfattar Nina Lanje ESF-projektet LIS – Lyckad integration i Skåne. I projektet har Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner gått samman med syftet att genom uppgiftsrelaterade plattformar och kompetensutveckling av personal främja integration. På längre sikt är målet att LIS ska leda till en ökad sysselsättningsgrad, för nyanlända barn och unga. I detta gästinlägg på integrationsbloggen berättar projektledaren Nina Lanje mer om arbetet med LIS.

Publicerad: 9 mars, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Skurups kommun har i samverkan med lärare från Skurups folkhögskola skapat en plattform för nyanlända kommuninvånare som söker arbete. Samverkan mellan parterna har resulterat i ett projekt med integrationscoachning, och i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen är målet att få deltagarna närmre arbetsmarknaden. I detta gästinlägg berättar Amanda Ingvaldson om projektet och bjuder in till ett förmiddagsseminarium i Skurup den 19 mars.

Publicerad: 1 mars, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

ENA – Örkelljungas satsning för en stärkt etablering

Många är överens om att en snabb etablering på arbetsmarknaden underlättar för integrationen. Vägarna dit ser dock annorlunda ut. I Örkelljunga har projektet ENA - Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden skapats för att stärka etableringen. I detta gästinlägg berättar Magnus Lind på Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun mer om projektet.

Publicerad: 23 februari, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Åstorps kommun kartlägger nyanländas boendeförhållanden

Förståelsen för nyanländas bosättning är en viktig del i arbetet för att kunna förbättra integrationen. I Åstorps kommun har en ökad inflyttning av nyanlända ägt rum. Med grund i detta har kommunen påbörjat en kartläggning av nyanländas bosättning i Åstorp med syftet att öka förståelsen för nyanländas bostadssituation, och att på lång sikt kunna bidra till en ökad livskvalitet för sina invånare. I detta gästinlägg på Integrationsbloggen berättar Linnea Tingne om kartläggningen.

Publicerad: 14 februari, 2018Sidansvarig: Klara Persson

Läs mer

Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Värderingar har fått ett ökat intresse och utrymme i det offentliga samtalet. I relation till nyanländas etablering och integration talas det ibland om "svenska värderingar". Vårens strategiska forum för nyanländas etablering och integration fokuserar på värderingar och integration. Bi Puranen och Per Brinkemo medverkar på första forumet den 23 mars.

Publicerad: 1 februari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Den nya etableringslagen och samverkan – en alldeles nödvändig kombination

I förra veckan gjorde Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen gemensam sak och drog på Skåneturné för att informera om den nya etableringslagstiftningen, samverkan kring nyanlända och aktuella händelser på temat. I Helsingborg, Kristianstad och Malmö samlades chefer och strateger från Skånes kommuner och Arbetsförmedlingen. I Integrationsbloggens inlägg får du del av kommunernas frågor till och svar från Arbetsförmedlingen om det nya etableringsprogrammet.

Publicerad: 29 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

De nyanländas röst och digitala verktyg i etablering och integration

Vi är många som tycker, tänker och tror när det gäller nyanlända och integrationsfrågor. Men hur ofta lyssnar vi på de nyanlända själva och låter deras röster utgöra underlag för planering och insatser? Invandrarindex vill ge möjlighet för de nya svenskarnas röst att höras och är ett av de exempel på digitala verktyg i etablering och integration som presenteras på Kommunförbundet Skåne den 7 februari.

Publicerad: 11 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Riksdagsledamöter och skånska kommuner i dialog om nyanlända och arbetsmarknad

"Kommunens medverkan i etableringsuppdraget är avgörande för resultatet och HR-funktionerna behöver vara delaktiga i arbetet" och "Extratjänsterna är en möjlighet för kommunerna att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen" - förutom samtal om nyanländas etablering och arbetsmarknad innehöll dialogen på Kommunförbundet Skåne också återkoppling på den sammanställning av systemfel som Skånes kommuner gjorde under våren 2017.

Publicerad: 9 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer