Beslutsstöd enligt VISAM modellen

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

I Hälso- och sjukvårdsavtalet under avsnitt E-hälsa och IT-stöd framgår följande ” Val av och implementering av beslutsstöd för medarbetare är en nödvändig del i det gemensamma arbetet på detta område. Syftet är att i samband med förändring av en patients tillstånd skapa ett säkert sätt att beskriva och kommunicera graden av förändring och behoven, oavsett var i Skåne läkaren eller sjuksköterskan befinner sig.”

Centralt samverkansorgan fattade den 9 juni 2017 ett inriktningsbeslut om att föreslå att beslutsstöd enligt VISAM- modellen införs i kommunal hemsjukvård för att underlätta sjuksköterskans bedömning av vårdnivå hos patienter där hälsotillståndet förändrats. Plan för implementering inkluderande frågor kring utbildning och ekonomi samt tidsplan godkändes av Centralt samverkansorgan den 13 oktober 2017. Utbildningar för blivande instruktörer genomförs under första kvartalet 2018 och instruktörerna utbildar därefter alla sjuksköterskor i kommunen/verksamheten.

En informationsinsats till vårdcentraler, ambulansverksamheter, FALCK och akutmottagningar i Skåne kommer att genomföras under våren 2018 av representanter i den centrala arbetsgruppen för beslutsstöd, tillhörande tjänstemannaberedningen till Centralt samverkansorgan.

På denna sidan kommer diverse dokument finnas som reglerar, informerar och stödjer arbetssättet med beslutsstödet enligt VISAM modellen.

Dokument kopplat till beslutstöd enligt VISAM modellen

Hässleholm har utformat en checklista som undersköterskor använder vid förändrat hälsotillstånd hos patienter. Checklistan är utformad enligt SBAR och undersköterskan överlämnar den till sjuksköterskan vid överrapportering. Checklistan finns som ett gott exempel som kommunerna kan anta om de önskar.

Region Halland har utarbetat ett rapporteringsstöd till baspersonal utifrån SBAR. Detta kan med fördel även implementeras i Skånes kommuner med lokala anpassningar efter respektive verksamheter.

Instruktionsfilm beslutsstöd enligt VISAM-modellen

OBS! Vänligen ta hänsyn till att denna film ej är anpassad på lokal nivå. 

Arbetsgrupp

Vakant, Kommunförbundet Skåne
Pia Nilsson, Malmö Stad
Lars Stavenow, Region Skåne
Eva Thoren Todoulos, Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar