Kompetensutveckling

Uppdraget

Med pågående utveckling, där fler vårdinsatser kommer att ges i hemmiljö, kommer kompetensutveckling och regelbunden kompetenshöjning att krävas för att möta vårdbehoven.

Kompetensen hos den personal som möter den enskilde vårdtagaren behöver både breddas och fördjupas.

För att kunna möta mer komplexa vårdbehov hos vårdtagarna och skapa trygghet i personalens arbetssituation, är det viktigt att utveckla och säkerställa kompetensen och identifiera och samordna de utbildningsbehov som finns.

Vi har fastlagt en grundläggande princip som säger att, om inget speciellt talar däremot, så ska alla utbildningar som erbjuds vara partssammansatta dvs. deltagarna ska komma både från kommunsidan och från regionsidan.

Det är därför angeläget att inleda ett gemensamt arbete för att konkretisera generella kompetenskrav (en ”Skånestandard”) för hemsjukvården, vad gäller vård, behandlingar, teamarbete och användning av teknisk apparatur, för att därefter påbörja planering för kompetensutveckling.

Ladda ner uppdragsbeskriving kompetens

Arbetsgrupp

Sammankallande;
Eva Thorén Todoulos,  Region Skåne
Pia Nilsson, Malmö stad

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist