Beslutsstöd för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Skåne och Skånes kommuner

Uppdraget:

Uppdraget syftar till att identifiera de mest sjuka patienterna utifrån gemensamma bedömningskriterier och som sedan med stöd av ett beslutsstöd ska kunna erbjudas rätt vårdnivå med syfte att öka kvaliteten och tryggheten i vården. Att omhändertagandet av äldre i akut skede, i ordinärt eller särskilt boende, förbättras genom effektivare bedömning för snabbt beslut om rätt insats och fortsatt vårdnivå. Att skapa en fastställd struktur för hur kommunikation och informationsöverföring ska gå till i syfte att minska riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. Hitta system som är pragmatiskt, användarvänligt och snabbt genomförbart men som också kan utvecklas över tid samt att modern teknik används för samtliga beslutsstöd.

Inventering av våra mest sjuka 2016-12-16

Arbetsgruppen har tagit fram ett exempel på hur man kan inventera av våra mest sjuka äldre.

Här finns inventeringsmodellen;

Instruktion för inventering 161216

Arbetsgrupp

Sammankallande;
Titti Gohed, Kommunförbundet Skåne
Lars Stavenow, Region Skåne
Emma Borgstrand, Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist