Informations- och stödmaterial

Ta del av det informationsmaterial i form av blanketter och stödmaterial kopplat till hälso- och sjukvårdsavtalet för både brukare/patienter och anställda.

Som stöd för samstämmig kommunikation tas gemensamt informationsmaterial fram löpande, efter behov identifierade av tjänsteberedningen till Centralt Samverkansorgan.

Här finns blanketter och material kopplat till hälso- och sjukvårdsavtalet

Information till den enskilde på olika språk listas till höger.

Flödesschema teambaserad vårdform 

Exempel på aktiviteter för att påbörja utvecklingen i linje med Hälso-och sjukvårdsavtalet 

Bedömningsblankett för inskrivning (ifyllningsbar)

Kommunikationsstrategi

För samordnad kommunikation och samstämmighet över hela Skåne finns en gemensam kommunikationsstrategi för hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunikationsstrategin är avsedd för kommunikatörer, chefer och andra som inom ramen för sin profession förväntas informera och föra dialog kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

All kommunikation bör utgå från den gemensamma värdegrund som beskrivs i avtalet:

  • Vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån patientens/brukarens behov och förutsättningar.
  • Vi strävar efter att tillgodose patientens/brukarens förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet.
  • Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån patientens/brukarens perspektiv.

Mallar för Word och Powerpoint

Mall Powerpoint

Mall Word

Filmer

SKL och Västra Götalandsregionsregion har tagit fram två filmer som ger en bra förståelse över vad Region Skåne och Skånes kommuner vill uppnå med det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Margaretas väg – beskriver bakgrunden till varför det nya avtalet behövs. Filmen belyser många av de utmaningar som vårdtagare, anhöriga och vårdgivare upplever idag. Film från Sveriges kommuner och landsting

Signhild – visar den upplevda tryggheten för vårdtagaren och anhöriga samt hur Västra Götalandsregionen har valt att möta en del av de svårigheter som synliggörs i Margaretafilmen. Film från Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar