Bakgrund

Bakgrund

Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades redan våren 2013. En politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner har lett detta arbete med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation från båda parter.

Dialog har under arbetets gång förts med politiska ledningar och professionens företrädare hos huvudmännen samt brukarorganisationer. Redan inledningsvis framfördes det på dessa dialoger att det finns stora brister i samverkan och därmed ett betydande utvecklingsbehov, speciellt när det gäller de personer som är mest sjuka i hemsjukvården.

Flera nu existerande verksamheter i landet visar tydligt på att det finns stora vinster för den enskilde samt också resursmässigt för parterna om insatserna för dessa personer organiseras genom gemensamma teambaserade vårdformer. Det förutsätter ett nära samarbete mellan Region Skånes hälso- och sjukvård och kommunernas hemsjukvård.  Ett nytt avtal tar därför sin utgångspunkt i att försöka åtgärda dessa brister så att vi får ett samarbete där  den enskilde inte märker av övergången från en huvudman till en annan

Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015. Den 15 juni hölls en remisskonferens, under ledning av den politiska styrgruppen, där samtliga kommuner deltog. Därefter har alla kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna den 27 januari 2016.

Omarbetningar i det nya avtalsförslaget

Några områden som särskilt lyfts fram och som tagits hänsyn till i revideringen är frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den utvärderingsplan som beskrivs i avtalet.

Det fortsatta arbetet kommer att kräva  såväl regionala som lokala förberedelser.

Avtalets uppbyggnad

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Därefter följer en Grundöverenskommelse (kallad Del A)  som i stort sett är densamma som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns enUtvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden. Som en del av avtalet finns också Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (kallad Del C).

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist