Kommunerna och SDV

Kommunerna och SDV

Publicerad:

Dela nyhet:

Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV) är Region Skånes framtida samlade informationssystem för alla vårdrelationer och patientdokumentation. Arbetet pågår för fullt och systemet väntas vara i full drift runt 2023. SDV kommer att ersätta både slutenvårdens journalsystem Melior och primärvårdens journalsystem PMO. Med största sannolikhet kommer även SIP-verktyget Minas Planer på sikt att ersättas av funktionalitet i SDV.

Fler nyheter

Välkommen till Kommunförbundet Skåne och Region Skånes hemsida för hälso- och sjukvård i samverkan!

Här kan du hitta information om hur samverkan regleras, hur vi är organiserade i bland annat frågan om hälso- och sjukvårds avtalet, vilka arbetsgrupper som finns och material kopplat till samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne.

 

Nyheter

Kommunerna och SDV

Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV) är Region Skånes framtida samlade informationssystem för alla vårdrelationer och patientdokumentation. Arbetet pågår för fullt och systemet väntas vara i full drift runt 2023. SDV kommer att ersätta både slutenvårdens journalsystem Melior och primärvårdens journalsystem PMO. Med största sannolikhet kommer även SIP-verktyget Minas Planer på sikt att ersättas av funktionalitet i SDV.

Digital SIP – viktigt steg mot ökad patientsäkerhet och delaktighet

Fungerande informationsöverföring genom hela vårdkedjan är nyckeln till både patient-säkerhet och patientens delaktighet. Den uppgradering av Mina Planer som testas under sommaren är ett första viktigt steg mot en digital SIP som alla behöriga vårdgivare har tillgång till. På sikt ska den även kunna delas med patienten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Rapport Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv

Mycket vård bedrivs utanför sjukhus, allt ifrån enklare insatser till relativt avancerad sjukvård som kräver teknisk utrustning och anpassning av boendemiljön som vårdmiljö. Trots det är forskningen på området relativt begränsad och den forskning som finns består ofta av små studier vars resultat inte är generaliserbara. Uppdraget för denna utredning var att belysa hinder och möjligheter ur ett individperspektiv samt att visa på alternativ för hur hindren kan undanröjas och vilka åtgärder det skulle kräva.

Sammanhållen journal en nyckel till god och säker vård

Korrekt och fullständig information om patienten i alla led av vård- och omsorgsprocessen är ett viktigt verktyg för en personcentrerad, patientsäker och trygg vård. Och sammanhållen journalföring är nyckeln. Därför har Malmö Stad nu påbörjat processen att bli producent i NPÖ.

Inbjudan sårbehandlingsutbildning

Kostnadsfri sårbehandlingsutbildning för alla som arbetar med sårbehandling inom sluten-, öppen- och kommunal hälso- och sjukvård.

Fler nyheter