Dyslexi och dyskalkyli

En störd språkutveckling innebär varaktiga svårigheter att tillägna sig och att använda sig av språk i olika former. Språkstörning kan ta sig i uttryck i tal, i skrift, via tecken eller i annan form. Detta beror på brister i förståelse eller framställningsförmåga. Ibland leder begränsningarna till svårigheter med kommunikationsförmågan, vilket kan inverka negativt i arbete eller studier.

Det är vanligt att skilja på expressiva och receptiva specifika språkstörningar. Expressiva språkstörningar innebär att personen har ett påtagligt begränsat ordförråd att använda sig av, och har även svårt för att komma ihåg ord. Om det föreligger en receptiv språkstörning är det ofta i kombination med expressiv språkstörning. Detta innebär dels att det finns vissa svårigheter med att uttrycka sig och dels att det finns svårigheter att förstå det talade språket.

När det gäller specifika språkstörningar är dessa dock vanligare hos pojkar. Vidare innebär dyslexi specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi kan beskrivas som bristande förmågor att skriva och läsa på ett adekvat sätt, eller rätt nivå för åldern. För att dyslexi ska vara aktuellt krävs det emellertid att personen ligger minst två år ”efter” det som för åldern motsvarar utvecklingen. När en person har dyslexi ligger problemen exempelvis i avkodningen av skriften. Därtill kan det finnas svårigheter att avläsa fonem, dvs intonering och ljudsammansättning.

Det är viktigt att känna till att unga eller barn med adhd som har avvikelser i deras motoriska koordination ofta har ökad förekomst av dyslexi. Dyskalkyli innebär att en har stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Det leder ofta till stora besvär om en till exempel inte kan räkna ut vad en ska betala för maten i affären, inte kan läsa busstidtabellen eller komma ihåg ens personnummer. Det är därför viktigt att få stöd och hjälp för att förbättra räkneförmågan. Det förekommer att personer med dyskalkyli också har läs- och skrivsvårigheter.

Visste du att det går att ha fler NPF-diagnoser? Det kallas samsjuklighet och kan ofta vara svårt att upptäcka. Läs mer om samsjuklighet här.

Senast uppdaterad: