Samverkansaktörer

Hela Vägen är ett projekt som inte bara har tre deltagande kommuner (Bromölla, Vellinge och Klippan) utan också partners. Dessa presenteras här nedanför.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Vad är Europeiska socialfonden?

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Läs mer på Europeiska socialfondens hemsida här

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns där behoven finns, i hela landet. Alla deras tjänster är avgiftsfria.

Mer information från Arbetsförmedlingen;

”Våra övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Våra övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

På vårt ansvar ligger även att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Uppdraget är att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

I vårt uppdrag ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan. Verksamheten bidrar till att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa kan börja arbeta igen.”

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida här

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. Totalt administrerar myndigheten närmare femtio olika förmånsslag inom socialförsäkringen.

Försäkringskassan har uppdraget att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Socialförsäkringen omfattade år 2009 cirka 481 miljarder kronor, eller motsvarande 15 procent av bruttonationalprodukten (BNP). År 2010 utgjorde de totala utgifterna för de försäkringar och bidrag som administrerades av Försäkringskassan cirka 211 miljarder kronor, eller motsvarande 6 ­procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Läs mer på Försäkringskassans hemsida här

Företagarna syd

Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag.

”Vi vet att det är viktigt för alla som bor och verkar i Sverige att företag kan vara framgångsrika här. Vi gläds med alla företagares framgångar, stora som små, men framförallt gläds vi åt att hela samhället tjänar på att de skapar jobb, bidrar till vår välfärd och bygger vår framtid.”

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Läs mer på Företagarnas hemsida här

Region Skåne

 


Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.

Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.

På uppdrag från medborgarna

Region Skåne arbetar på uppdrag från medborgarna. Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år vilka politiska partier som får makten att besluta om inriktning och utveckling för Region Skåne.

Det är också du som medborgare som genom landstingsskatten huvudsakligen finansierar Region Skånes verksamhet.

Politisk vision – Livskvalitet i världsklass

Visionen  för Skåne är Livskvalitet i världsklass. Den gäller under mandatperioden 2015-2018.

Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra mål:

 • Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
 • En drivande utvecklingsaktör
 • Attraktiv arbetsgivare
 • En långsiktigt stark ekonomi

Läs mer på Region Skånes hemsida här

Lunds Universitet

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Utbildning och forskning

”Lund är landets mest attraktiva studieort, och vi har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud – baserat på gränsöverskridande och ledande forskning.

Fler än 30 av våra forskningsområden anses som världsledande, enligt oberoende utvärderare.

Omsättningen uppgår till drygt 8 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning och en tredjedel til utbildning.

Universitetet har en tydlig internationell profil med partneruniversitet i mer än 70 länder.

Vi utbildar och forskar inom följande områden:

 • ekonomi
 • humaniora och teologi
 • juridik
 • konst, musik och teater
 • medicin
 • naturvetenskap
 • samhällsvetenskap
 • teknik

Läs mer på Lunds Universitets hemsida här

Attention Malmö

Den sammanfattande beteckningen NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, används idag för diagnoser såsom ADHD, Tourettes syndrom, Autism, Aspergers syndrom, Tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli. Funktionsnedsättningarna är närbesläktade och överlappar ofta varandra. Läs mer om diagnoserna på  Riksförbundet Attentions hemsida .

De svårigheter som NPF medför har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Gemensamma drag för personer med NPF är att man har större problem än andra när de gäller att reglera sin uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, att samspela med andra människor, sin inlärning och sitt minne, att uttrycka sig i tal och skrift och ibland att kontrollera motoriken.

Dessa svårigheter har många människor i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning. Det kan vara så att man har ganska stora svårigheter utan att för den skull uppfylla kriterierna för en diagnos. Därför är det viktigt att se svårigheterna och erbjuda hjälp och stöd även om individen inte har en diagnos.

Attentions målsättning är att varje människa ska ha rätt att få växa upp och leva i en miljö, där man respekteras och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Föreningen är till för att hjälpa och stödja familjer med NPF, anhöriga, intresserade och de som i sin profession kommer i kontakt med vår målgrupp. Vi skall också erbjuda en mötesplats för utbyte av erfarenheter, tips och råd i vardagen och möjlighet att träffa andra människor i samma situation. 

 

Senast uppdaterad: