Autism

Vid autismspektrumstörning föreligger varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och social interaktion som visar sig i ett flertal olika sammanhang. Till exepmel kan det vara svårt att utveckla, bevara och förstå relationer.

Autism innefattar tre kriterium;

  1. Bristande förmåga till social ömsesidighet. Det kan handla om att personen i begränsad utsträckning delar intresse med andra eller att personen inte alls tar initiativ till eller ger gensvar vid sociala interaktioner.
  2. Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende vid sociala interaktioner. Detta kan handla om alltifrån bristande samstämmighet mellan icke-verbal och verbal interaktion till alla former av kommunikation. Bland annat så kan det leda till såväl avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk som frånvaro av ansiktsuttryck.
  3. Bristande förmåga att utveckla, bevara och förstå sociala relationer. Detta kan visa sig genom att personen har svårt att ändamålsenligt anpassa sitt beteende i olika sociala sammanhang eller att skaffa och behålla vänner. Avsaknad av intresse för personer i samma ålder kan många gånger föreligga i dessa fall.

Autism beskrivs i tre nivåer av svårigheter som kräver olika mycket stöd; nivå 1 kräver stöd, nivå 2 kräver omfattande stöd och nivå 3 kräver mycket omfattande stöd. Aspergers syndrom tillhör nivå 1. Det som många gånger utgör skillnaderna är begåvning och utveckling.

Många med autism är duktiga på att tala och har ett tydligt och välformulerat uttal. Det är också vanligt med ett intensivt intresse för något speciellt område. Detta gäller hos såväl kvinnor som hos män. Kvinnorna är däremot inte alltid lika lätta att känna igen. Personer med autism kan ha omfattande kunskaper i detalj och ha ett detaljseende. Ibland kan deras faktakunskaper imponera på andra och dessa personer kan uppfattas som fantastiska eller geniala. Vidare brukar specialintresset oftast vara isolerat och väcker därför inte intresse för närliggande områden. Det kan finnas två eller tre intressen samtidigt som kan vara kopplat till ett specialintresse, men det kan också handla om helt andra områden. Många familjemedlemmar upplever ofta att de dras in i dessa regler och rutiner som intresset innebär. Personer som har autism har normal och ibland högre begåvning. Detta medför att komplikationer som samsjuklighet är vanligt, till exempel svårigheter med att reglera uppmärksamhet eller problem med koncentrationen. Det har även visat sig att tics eller Tourettes syndom är vanligt förekommande i hälften av fallen vid autism.

Visste du att det går att ha fler NPF-diagnoser? Det kallas samsjuklighet och kan ofta vara svårt att upptäcka. Läs mer om samsjuklighet här.

Senast uppdaterad: