Första hjälpen till psykisk hälsa

Mental Health First Aid, MHFA, är ett utbildningsprogram som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa.

Målet med utbildningen är att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp vid tecken på psykisk ohälsa eller tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Arbetsgången kan liknas vid Hjärt- och lungräddning. Utbildningen finns i tre versioner; vuxen, ungdom och äldre.

Första hjälpen till psykisk hälsa – vuxen

Första hjälpen kursen med inriktning vuxen är en 12-timmars kurs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpen programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Utbildningen är översatt till svenska och anpassad till svenska förhållanden. Varje deltagare erhåller en manual för Första hjälpen till psykisk hälsa beroende på vilken version kursen hålls i.

Läs mer om MHFA: http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Kommande utbildningstillfällen

Det finns två utbildningar; 2 dagars utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa äldre samt 5 dagars instruktörsutbildning MHFA med inriktning ungdom, vuxen och äldre.

Nya kurser inom Första hjälpen planeras löpande. För mer information se  kfsk.se/konferens 

Här finns mer information

Nätverk för certifierade instruktörer

Nätverksträffar anordnas av NASP/ KI genom  www.jiloba.se .

Senast uppdaterad: