Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning

Case Management är återhämtningsinriktat arbetssätt som utgår från klientens egna mål för förändring och som inkluderar alla personer i nätverket. Arbetssättet skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över sin rehabilitering.

Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Case Management är återhämtningsinriktat arbetssätt som utgår från klientens egna mål för förändring och som inkluderar alla personer i nätverket. Arbetssättet skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över sin rehabilitering.

Vem kan få en Case Manager?
Varje verksamhet i kommun eller psykiatri har kriterier för vem som kan erhålla en Case Manager. Gemensamt för huvudmännen är att klienten har ett behov av hjälp med samordning av insatser.

Introduktion till modellen
Case Management med resursgruppsarbete (R- ACT) utgår från det evidensbaserade programmet Integrerad Psykiatri. Manualen ger en vägledning i arbetet och är ett stöd i upprättandet av den personliga utvecklingsplanen/ samordnade individuella planen (SIP).

Arbetsmodell och arbetsverktyg är i utskriftsvänligt format och presenteras därför med vita sidor. Eventuell utskrift görs med fördel i färg så arbetsverktygen lättare kopplas till rätt del i manualen.

Arbetsmaterial 2019

Hela modellen: 2019 års CM manual KFSK

2019 års CM manual – Bedömningsfasens arbetsverktyg

2019 års CM manual – Planeringsfasens arbetsverktyg

2019 års CM manual – Genomförandefasens arbetsverktyg

2019 års CM manual – Stödfasens arbetsverktyg

 

Arbetsmaterial

Hela modellen: 2018 års CM manual KF

2018 års manual KF BEDÖMNINGSFASEN

2018 års manual KF PLANERINGSFASEN

2018 års manual KF GENOMFÖRANDEFASEN

2018 års manual KF STÖDFASEN

 

Senast uppdaterad: