Samordnad vårdplanering/Samordnad individuell plan

För att förvalta och utveckla de Skånegemensamma rutinerna för Samordnad vårdplanering(SVPL) finns en Förvaltningsgrupp med representanter från Skånes kommuner och Region Skåne. Två förvaltningsledare/samordnare finns utsedda: Thomas Wester, Kommunförbundet Skåne, som representerar  kommunerna och Louise Roberts, som representerar Region Skåne.

Gruppen har ombildats och en nystart gjordes 2014 då gruppen också fått i uppdrag att rutinbeskriva och förvalta en Skånegemensam rutin för Samordnad individuell plan (SIP). Ersättare för förvaltningsledarna har utsetts. För Kommunförbundet Skåne – Ann-Lena Fällman (Skurups kommun) och för Region Skåne – Lena Jeppsson (Skånevård Kryh).

Förvaltningsgruppen SVPL och SIP träffas fyra gånger per år. Gruppen har etablerat arbetsgrupper för att bevaka olika områden inom uppdraget. Arbetsgrupperna redogör för sina områden då Förvaltningsgruppen träffas. Arbetsgrupperna har under 2016 reviderat rutinen för SVPL och tagit fram en rutin för SIP. Utbildningsgruppen har varit vilande. Områdesindelningen och sammankallande för gruppen enlig nedan:

– SVPL Regelverk och rutin – sammankallande Anna-Lena Fällman, MAS Skurups kommun – Skåne sydost

– SIP Regelverk och rutin – Vakant

– Arbetsgrupp för processbeskrivning kopplad till ny lagstiftning ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – Sammankallande Lena Jeppsson och Anna-Lena Fällman

– Utbildning – sammankallande Anna Andersson, SVPL koordinator Region Skåne

Information om regelverksfrågor och teknikstödet för SVPL och SIP (Mina planer) uppdateras på Region Skånes Vårdgivareweb.

Länkar

Informationsträffar november 2016

Mina planer IT stöd

SVPL och SIP Regelverk

Dokument

Uppdrag Förvaltningsgruppen SVPL/SIP

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Thomas Wester