Samverkan vid utskrivning/Samordnad individuell plan

För att förvalta och utveckla de Skånegemensamma rutinerna för Samverkan vid utskrivning(SVU) och Samordnad individuell plan(SIP) finns en Förvaltningsgrupp med representanter från Skånes kommuner och Region Skåne. Två förvaltningsledare/samordnare finns utsedda: Anna-Lena Fällman, Kommunförbundet Skåne, som representerar kommunerna och Louise Roberts, Region Skåne, som representerar Region Skånes verksamheter.

Gruppen har ombildats och en nystart gjordes 2014 då gruppen också fått i uppdrag att rutinbeskriva och förvalta en Skånegemensam rutin för Samordnad individuell plan (SIP). Ersättare för förvaltningsledarna har utsetts. För Kommunförbundet Skåne – Mia Burghard Svensson (Malmö stad) och för Region Skåne – Lena Jeppsson (Skånevård Kryh).

Förvaltningsgruppen SVU och SIP träffas fyra gånger per år. Gruppen har etablerat arbetsgrupper för att bevaka olika områden inom uppdraget. Arbetsgrupperna redogör för sina områden då Förvaltningsgruppen träffas. Arbetsgrupperna reviderade under 2016 rutinen för SVPL och tog fram en rutin för SIP.

Ny arbetsgrupp för processbeskrivning kopplad till ny lagstiftning ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bildades 2017. Sammankallande var Lena Jeppsson och Anna-Lena Fällman. Processbeskrivningen har legat till grund både för en ny rutinbeskrivning och varit ett underlag för kravspecifikation inför anpassningen av Mina planer till nya lagen.

Information om regelverksfrågor och teknikstödet för SVU och SIP (Mina planer) uppdateras på Region Skånes Vårdgivareweb.

Länkar

Mina planer IT stöd

SVU och SIP Regelverk

Dokument

Uppdrag Förvaltningsgruppen SVU/SIP

Uppdrag kontaktperson Mina planer

Minnesanteckningar Förvaltningsgruppen av regelverk för SVU och SIP

Minnesanteckningar 190409 slutgiltig

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Thomas Wester