Socialstyrelsens förskrivarstöd

Socialstyrelsen förskrivarstöd består av Förskrivning av hjälpmedel och Förskrivning av förbrukningsartiklar

Förskrivning av hjälpmedel

Utbildningsstödet, som består av en webbutbildning med tillhörande diskussionsmaterial, har som syfte att stärka kompetensen hos förskrivare av alla typer av hjälpmedel, vård- och omsorgspersonal som möter personer som har hjälpmedel och deras chefer.

Förskrivarstödet finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Du hittar även Förskrivarstödet via Kunskapsguiden

Socialstyrelsens informationsfolder om förskrivarstödet: Folder förskrivning av hjälpmedel

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor rekommenderar;

  • att samtliga kommunala förskrivare (arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor) genomgår webbutbildningen och efterföljande gruppdiskussion
  • att nyanställda kommunala förskrivare (arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor) genomgår webbutbildningen för att få behörighet att förskriva hjälpmedel

Utbildningsstödet består av tre delar:
– Webbutbildning
– Diskussionsmaterial
– Skift

Webbutbildningen som riktar sig mot förskrivare av hjälpmedel innehåller följande delar med beräknad tidsåtgång inom parantes;
– Introduktion om hjälpmedel (ca 15 min)
– Exempel på förskrivning (ca 10 min)
– Situationer att reflektera över (ca 20 min)
– Förskrivning av hjälpmedel (ca 45 min)
– Kunskapstest

Diskussionsmaterialet är framtaget för att användas i kombination med webbutbildningen. Syftet med gruppdiskussioner är, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, att ge en djupare förståelse för behovsbedömning och förskrivningsprocessens alla steg samt hur den tillämpas i verksamheten.

Statistik
I bilagan redovisas de som öppnat upp och gått in och tittat någonstans i utbildningen som inte påbörjat, de som genomfört minst en modul som pågående och de som genomfört alla förskrivardelar delar och gjort kunskapstestet som genomförda.

Förskrivning av hjälpmedel Skånes kommuner september 2018


Förskrivning av förbrukningsartiklar

Utbildningsstödet Förskrivning av förbrukningsartiklar är framför allt riktad mot de som förskriver mest förbrukningsartiklar.

Innehåller bara två moduler, en teoridel och ett exempel på förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Förskrivning av förbrukningsartiklar är ett  alternativ för till exempel vissa sjuksköterskor, diabetessjuksköterskor, barnmorskor och dietister.

Förskrivarstödet finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Du hittar även Förskrivarstödet via Kunskapsguiden

Statistik
I bilagan redovisas de som öppnat upp och gått in och tittat någonstans i utbildningen som inte påbörjat, de som genomfört minst en modul som pågående och de som genomfört alla förskrivardelar delar och gjort kunskapstestet som genomförda.

Förskrivning av förbrukningsartiklar Skånes kommuner september 2018

Processledare

För att genomförandet av utbildningsinsatsen ska bli så bra och effektiv som möjligt rekommenderar Socialstyrelsen och Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor att en eller flera processledare, beroende på kommunens storlek, utses för att planera utbildningsinsatsen och leda gruppdiskussionerna. För kommuner med mindre antal förskrivare kan överenskommelser över kommungränser kring processledare vara ett alternativ.

Nätverk för processledare

I Skåne finns ett nätverk för processledare kopplat till Socialstyrelsens förskrivarstöd.

Ytterligare information

Önskas ytterligare/fördjupad information om Socialstyrelsens förskrivarstöd kontaktas Mats Renard (mats.renard@kfsk.se)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard