Hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är delat i Skåne mellan kommunerna och Region Skåne. Hur ansvarsfördelningen ser ut framgår av Hjälpmedelsguiden Skåne. I de strategiska hjälpmedelsfrågorna samverkar kommunerna i Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor.

Information om Socialstyrelsens förskivarstöd och Samverkansorganisationens erbjudande kopplat till detta finns i menyn på höger sida.

Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna. Varje huvudman fattar, oberoende av varandra, beslut om att följa Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan inom hjälpmedelsområdet i Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne är en kompletterande överenskommelse till ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta ansvar regleras i ”Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne”

Hjälpmedelsguiden Skåne ersätter de tidigare dokumenten:

  • ”Policy och allmänna rekommendationer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne”
  • ”Förslag till förtydligande/förenkling av gränssnittet vad gäller hjälpmedel mellan Skånes kommuner och Region Skåne”.

______________________________________________________________________________________________________

Mobilitetsstöd

Här finns information avseende lag om mobilitetsstöd och kopplingen till bilapassningar.

Bilanpassningar från och med den 1 januari 2016 inte längre är ett personligt hjälpmedel i Region Skåne.

Patienter som har haft en förskriven bilanpassning har erbjudits att behålla, och därmed ta över ansvaret för, bilanpassningen. Kostnader för skötsel, underhåll, reparationer samt framtida bortmontering av utrustningen/anpassningen är patientens ansvar. Om patienten önskat lämna bilanpassningen i retur har Region Skåne monterat bort bilanpassningen.

Förändringen innebär inte Skånes kommuner på något sätt övertagit ansvaret för bilanpassningar eller eventuella reparationer, bortmonteringar eller liknande.

 

Ang lag om mobilitetsstöd är den frivillig för kommunerna.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014132-om-mobilitetsstod-som-komplement_sfs-2014-132

Sveriges kommuner och landsting skriver så här kring lagen (länk till texten: Mobilitetsstöd):

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.

Lagen innebär en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning, som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska vara ett komplement till färdtjänst.

I propositionen finns bakgrunden till lagen beskriven. Det är upp till kommunen, eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kommunen har överlåtit detta, att meddela föreskrifter. Exempel på föreskrifter som förekom under den tidigare försöksperioden är krav på miljöbil, krav på fordonets ålder och maxbelopp för stöd.

Beslut och ansökningar om mobilitetsstöd i en kommun

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om att mobilitetsstöd ska införas.

Om en kommun får in en ansökan om mobilitetsstöd, men kommunen inte har infört sådant stöd, bör kommunen fatta ett skriftligt avvisningsbeslut (som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen). Som motivering kan kommunen ange att det är frivilligt för kommunerna att införa mobilitetsstöd och att kommunen ifråga inte har infört stödet. Den sökandes ansökan ska därmed avvisas.

______________________________________________________________________________________________________

Rekommenderad rutin och priser för förskrivning och uthyrning av hjälpmedel till personer som vistas i kommunen men ej är folkbokförda där

Denna rutin rekommenderas vid behov av hjälpmedel i vistelsekommun.

Rutin för uthyrning 2011

Rekommenderad prislista.

Rekommenderade priser

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard