Fallprevention

Fall bland äldre är en mångfacetterad och komplex problematik som, förutom en stor kostnad för kommuner och landsting/regioner, innebär ett stort lidande för den som drabbas. Inte bara i form av kroppsskador utan även försämrad livskvalitet eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

Genom statliga stimulansmedel, nationella kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister signaleras att fallprevention är ett prioriterat område.

Du hittar mer information om fallförebyggande insatser på bland annat Socialstyrelsen:

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/fallforebyggande

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard