Äldres psykiska hälsa och ohälsa

Kommunförbundet Skåne har i dialog med Region Skåne tagit fram en rapport kring Äldres psykiska hälsa.

Utskottet Äldres psykiska hälsas rapport 160427

I Sveriges befolkning där drygt 1,9 miljoner invånare är 65 år och äldre och där depressions- och ångestsjukdomar tillhör folksjukdomarna, kan samhället inte längre förbise psykisk hälsa och ohälsa hos äldre. Detta ställer höga krav på verksamheter i socialtjänsten och i primärvården. Att området varit eftersatt beror på flera orsaker såsom föreställningar om att till exempel depression är en ”naturlig” del av åldrandet, att den fysiska hälsan ofta prioriteras och att samverkan krävs mellan många parter. Äldre med psykisk ohälsa kan förklaras som dels äldre vilka drabbas av psykisk ohälsa i samband med åldrandet, framförallt depression och ångest, dels äldre som tidigt i livet drabbats av psykisk ohälsa, till exempel schizofreni eller bipolär sjukdom. Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och aktuell statistik visar att majoriteten av äldre som tar livet av sig (ca 65-75%) har en psykisk sjukdom vid självmordstillfället. Fyra gånger fler män än kvinnor över 75 år tar livet av sig. Frekvensen självmord är nästan tre gånger så hög bland män över 75 år som gruppen män som helhet. En av tre äldre som har tagit sitt liv har tidigare berättat om sina tankar för läkare. Äldres tankar om självmord inrymmer ytterligare en komponent – gränsdragningen mellan vad som är psykisk ohälsa och vad som är existentiella frågor när livet närmar sig slutet. Det kräver kompetens och mognad hos såväl personal som organisation att möta dessa frågor.

Kunskap och handlingsberedskap gällande äldres psykiska hälsa och ohälsa behöver öka hos personal i kommuner, på vårdcentraler och på sjukhus som möter äldre i sitt dagliga arbete. Personal behöver bli trygga i mötet med psykiska ohälsa, kunna prata om självmord och stödja den enskilde att ta kontakt med rätt vårdnivå. Med den gemensamma kraftsamling som nu sker i Skånes verksamheter finns det goda möjligheter att det sker en attitydförändring som kan förhindra diskriminering av äldre med psykisk ohälsa och sjukdom.

 

SKL om äldres psykiska hälsa

Socialstyrelsen om äldres psykiska hälsa

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist