Våld i nära relationer

Att motverka våld i nära relationer är ett prioriterat område för flera myndigheter. Drabbade familjer behöver insatser från myndigheter med olika kompetenser. Länsstyrelsen i Skåne län har ett samordningsansvar och har lett arbetet med att ta fram en regional överenskommelse om samverkan.
Överenskommelsen är ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten i Skåne, Åklagarkamrarna i Skåne och Kriminalvården Region Syd.

Utgångspunkten har varit att sätta den enskilda individen i centrum. Vad behöver den våldsutsatta, barnen respektive våldsutövaren. Överenskommelsen ger personal i de aktuella verksamheterna ett tydligt mandat att prioritera ärenden där våld har förekommit, men även att avsätta den tid som behövs för att göra samverkansplaner på lokal nivå. Till överenskommelsen är kopplat en åtgärdsplan med konkreta mål inom olika förbättringsområden. Arbetet kommer att följas upp två gånger om året.

Mer information

Mer information finns på Region Skåne hemsida.

samt på Länsstyrelsen i Skånes hemsida

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén