Överenskommelser om missbruks- och beroendevården

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 b§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Landstinget och kommunerna har båda ett ansvar att erbjuda vård och behandling till personer med missbruk och beroende. Ramöverenskommelsens målgrupp är personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel och deras närstående.

Kommunförbundet Skånes styrelse ställde sig våren 2015 bakom ramöverenskommelsen och rekommenderar kommunerna att anta denna. Överenskommelsen är politiskt antagen i Region Skåne.

Ramöverenskommelsen gällande samarbete avseende personer med missbruk och beroende skall antas mellan varje kommun och Region Skåne.

Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse vilken ska ligga till grund för lokala överenskommelser.

Region Skåne har skicka ut ett undertecknat exemplar av ramöverenskommelsen per post till respektive kommun. Kontakta malin.gunnarsson@kfsk.se om du har frågor kring detta!

Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks

.

Senast uppdaterad: