Nätverk

SKLs nätverk för missbruk och beroendevård
SKL har sedan januari 2015 ett nätverk bestående av tjänstemän med nyckelbefattningar inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens missbruk- och beroendevård. Det kan vara process- eller utvecklingsledare, nyckelpersoner, chefer eller andra tjänstemän med ledningsansvar inom området. Syftet med det nationella nätverket är att bidra till dialog och återrapportering till regional och lokal nivå. Det förutsätter att varje representant har en plattform och ett forum för en sådan återkoppling inom respektive läns hälso- och sjukvårdsorganisation samt mellan de olika kommunerna.

Nätverket ska ha en kunskapsutvecklande ansats för att stödja och främja utvecklingen av missbruks- och beroendevården lokalt och regionalt i syfte att skapa en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. På uppdrag av respektive huvudman utgör nätverket en aktiv resurs för fortsatt kunskapsutveckling och dialog om framgångar och utmaningar för god och kvalitetssäker missbruk- och beroendevård.

Detta nätverk är ett av SKL:s informella nätverk och återkopplar information till befintliga formella nätverk på SKL genom SKL:s representanter i nätverket. Nätverket utgör en viktig resurs i handläggning av frågor inom området missbruk- och beroende på SKL. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har representanter i nätverket.

Uppdragsbeskrivning nätverket missbruk o beroende (3)

Kontaktpersoner på SKL är:

Mikael Malm och Susanna Wahlberg
Regionalt utskott för missbruks- och beroendefrågor
På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen har det bildats ett utskott till Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Detta utskott hanterar regionala frågor rörande missbruks- och beroendevården i Skåne. I utskottet sitter representanter från Region Skånes koncernkontor och beroendeverksamheter, Kommunförbundet Skåne och kommuner i Skåne samt  NSPH. Kontaktpersoner för utskottet är Malin Gunnarsson, från Kommunförbundet Skåne och Anna-Karin Ekman från Region Skåne.

Senast uppdaterad: