Våld i nära relationer

Hur arbetar de skånska kommunerna med delmål 6 i Skånes jämställdhetsstrategi? Kommunförbundet Skåne driver en satsning med medel från SKL i syfte att komplettera och stärka arbetet på regional och lokal nivå gällande våld i nära relationer. Vi samverkar både med Länsstyrelsen och Region Skåne men framförallt ger vi kommunerna en röst i det viktiga arbetet med att upptäcka våldet med ett särskilt fokus på barn och unga.

Kom på 2-års-kalas!
7:e mars i Malmö kl.12-17

Ett hållbart jämställdhetsarbete kräver både kunskap och praktik. Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne har därför äran att bjuda in till konferensen Kraft och Kunskap i samband med att strategin ”Ett jämställt Skåne” fyller två år.

“Power, Influence, Men and Masculinities”, Jeff Hearn, Senior Professor, Örebro Universitet

”Att kämpa mot orättvisor som inte anses finnas: om makt, motstånd och   arbetsvillkor” Paula Mulinari, Malmö universitet

LÄS MER HÄR: file:///C:/Users/linlev/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8BP5NE6Z/Inbjudan_jstskåne.pdf

Regional stödstrukturs (RSS) satsning; kvinnofrid i Skåne

Europarådets expertgrupp när det gäller våld mot kvinnor, GREVIO (Council of Europe independent Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) har granskat hur väl Sverige lever upp till Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, den så kallade Istanbul-konventionen släppte sin rapport den 28:e jan 2019. I den rapporten fick Sverige beröm gällande arbetet med att politiskt och i policys prioritera jämställdhet i allmänhet och mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Rapporten innehöll även en del kritik: Kommunernas stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn varierar fortfarande.

RSS-satsningen kommer under 2019 fokusera på att underlätta implementering och spridning av framtagna material men även lyfta vikten av samverkan mellan skola, vård, socialtjänst och andra viktiga samhällsaktörer i ett samhällsbygge fritt från våld.

Ett pilotprojekt kommer genomföras i några av de skånska kommunerna med fokus på hur skolans elevhälsa i samverkan med socialtjänst och polisen våldet kan upptäckas genom att ställa ”rätt” frågor, vid ”rätt” tillfälle och av ”rätt” profession. Vi behöver bli bättre på att arbeta tillsammans utifrån en gemensam kunskapsgrund!

En kritisk granskning av vuxennormen – hur möjliggör du barns perspektiv?

En film gjord i samverkan med Region Skåne
Idé och manus: Linda Leveau
Film: Alexander Olofsson
Skådespelare: Olivia, Isabelle, Jack, Leon och Freja

Barnkonventionen
Barns rätt till inflytande i alla frågor som rör dem (artikel 12) är en av grundpelarna i barnkonventionen, som blir svensk lag 2020.  Barns erfarenheter, tankar och synpunkter ger vuxenvärlden viktiga perspektiv och genom att lyssna på barn tillförs en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. I alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som döms vara barnets bästa (artikel 3).

Skollagen
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år

Hur följer din verksamhet lagen?

Vuxenperspektivet del 1 – Samverkan

Vuxenperspektivet del 2 – Brainstorm

Vuxenperspektivet del 3 – Goda exempel från målgruppen

Vuxenperspektivet del 4 – Referensgrupp

Vuxenperspektivet – Den samlade filmen

Vuxenperspektivet – Samlad film from Kommunförbundet Skåne on Vimeo.

Rapport om barn och ungas hälsa i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016

Rapport Hälsa utifrån könsidentitet 180427

”Tillsammans är vi starkare – men vilka är vi?”

Verksamhetsutveckling med jämställdhet och likarätt i fokus

”Hurboken – verksamhetsutveckling genom SåSantmodellen gällande jämställdhet, jämlikhet och likabehandling”. Materialet bistår kommuners värdegrundsarbeten med en uppsjö av konkreta metoder till en verksamhetsutveckling med kontinuitet. Detta material kan du ladda ner eller beställa här

#ettjämställtskåne

Ett jämställt Skåne

Ur ”Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi Skåne 2017-2020: ”Jämställdhet handlar om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar. Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer hänger ihop och förstärker varandra. Inte heller kön är en okomplicerad kategori. Kön kan sägas bestå av flera olika aspekter, såsom könsidentitet, könsuttryck och biologiskt kön. Utöver detta finns det juridiska könet, som är samhällets sätt att definiera en individs könstillhörighet inom ett könssystem med två kategorier”

Arbetet med handlingsplaner och anslutningar till den reviderade jämställdhetsstrategin är i full gång. Det sker massor av spännande jämställdhetsarbete ute i de skånska kommunerna. Ett sätt att synliggöra det arbetet är att ansluta sig till strategin http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/jamstalldhetsstrategi-2017-2020.aspx

Vilket kommuner och organisationer kan göra här: https://ettjamstalltskane.nu/om/strategi/

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda arbetet framåt i samverkan med de skånska kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. ”Många bäckar små gör en hel å”, inleder landshövding Anneli Hulthén som menar i förordet av strategin att detta gäller i allra högsta grad i jämställdhetsarbetet.
Vilket bidrag gör er kommun/organisation för att uppnå visionen om ett jämställt Skåne 2020?

Nyckelpersoner behövs för att driva på det normkritiska verksamhetsutvecklingsarbetet. Foto: Linda Leveau

 

Horisontella principer

HURboken 

Detta material kan du ladda ner eller beställa här

Stöd till skolors utveckling av undervisning med fokus
på sexualitet, jämställdhet och likabehandling

Material framtagna av Linda Leveau finns att beställa här

Projektet SåSant-Skåne! utvärderades i mars 2014 med mycket goda resultat. SåSantmodellen hjälper skolor att tillsammans med sina elever ta fram en plan för innehållet i undervisningen och rusta skolan såväl organisatoriskt som kompetensmässigt att med ett normkritiskt arbetssätt skapa en hållbar struktur för återkommande kunskapshöjning.

SåSant– Skåne! bygger på Malmö stads mångåriga arbete med att utveckla skolors undervisning i sexualitet, jämställdhet och likabehandling inom ramen för projekt SåSant som drivits av Linda Leveau sen starten 2004. Insatserna i Malmö utvärderades 2012 och sex framgångsfaktorer för ett hållbart utvecklingsarbete ringades in dvs. ”SåSantmodellen” :

Material

SåSant har tagit fram flera material i syfte att stödja skolors arbete med att utveckla sitt värdegrundsarbete.
Några av materialen kan laddas ner här:

Sexualitetskunskap digital rev

Sex i skolan stödmaterial

Kartläggningsmatris

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Linda Leveau