Likarättsarbete

Hur kan vi normkritiskt granska våra verksamheter? Hur inkluderar vi alla? Hur är värdegrundsarbetet kopplat till nationella, regionala och lokala riktlinjer som t.ex FNs konvention om barns rättigheter, ”Det öppna Skåne” (Skånes regionala utvecklingsstrategi), likabehandlingsplaner, implementering av HBTQ-perspektiv, genusperspektiv och andra intersektionella perspektiv i syfte att arbeta antidiskriminerande?

Rapport om barn och ungas hälsa i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016

Rapport Hälsa utifrån könsidentitet 180427

”Tillsammans är vi starkare – men vilka är vi?”

Verksamhetsutveckling med jämställdhet och likarätt i fokus

Under 2018 kommer Kommunförbundet Skåne fortsätta att satsa på verksamhetsutveckling kopplat till ett nyligen framtaget material ”Hurboken – verksamhetsutveckling genom SåSantmodellen gällande jämställdhet, jämlikhet och likabehandling”. Materialet bistår kommuners värdegrundsarbeten med en uppsjö av konkreta metoder till en verksamhetsutveckling med kontinuitet. Vår samordnare, Linda Leveau erbjuder  processtöd och kompetensförsörjning gällande jämställdhet, horisontella kriterier och normkritiska analyser. Ett särskilt fokus på Skånes regionala jämställdhetsstrategi och på jämlik hälsa i Skåne kommer att genomsyra verksamhetsåret.

Sätt din kommun på kartan

Hur arbetar Skånes kommuner med likarätt och vilka är anslutna till #ettjämställtSkåne? 

Detta är ett försök att skapa en digital plats för oss att synliggöra bredden av de normmedvetena utvecklingsprocesser som pågår i de skånska kommunerna. Kartan är långt ifrån färdig – precis som värdegrundsarbetet! – men med gemensamma krafter inspirerar vi varandra i att sätta rättighetsfrågor högt upp på kommunernas agendor för verksamhetsutveckling.

Vill du synliggöra ett utvecklingsarbete mede likarätt i fokus i din kommun – maila linda.leveau@kfsk.se eller använd formuläret som kommer inom kort! Tillsammans gör vi skillnad!

  • Hur arbetar denna kommun med normkritisk verksamhetsutveckling? Skicka in förslag i formuläret och kom ihåg att ange en kontaktperson!
  • Kommunen arbetar med normkritisk verksamhetsutveckling och/eller är anslutna till Skånes regionala jämställdhetsstrategi #ettjämställtSkåne

Jämställdhetsintegrering i Skåne

Ur ”Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi Skåne 2017-2020: ”Jämställdhet handlar om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar. Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer hänger ihop och förstärker varandra. Inte heller kön är en okomplicerad kategori. Kön kan sägas bestå av flera olika aspekter, såsom könsidentitet, könsuttryck och biologiskt kön. Utöver detta finns det juridiska könet, som är samhällets sätt att definiera en individs könstillhörighet inom ett könssystem med två kategorier”

Arbetet med handlingsplaner och anslutningar till den reviderade jämställdhetsstrategin är i full gång. Det sker massor av spännande jämställdhetsarbete ute i de skånska kommunerna. Ett sätt att synliggöra det arbetet är att ansluta sig till strategin http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/jamstalldhetsstrategi-2017-2020.aspx

Vilket kommuner och organisationer kan göra här: https://ettjamstalltskane.nu/om/strategi/

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda arbetet framåt i samverkan med de skånska kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. ”Många bäckar små gör en hel å”, inleder landshövding Anneli Hulthén som menar i förordet av strategin att detta gäller i allra högsta grad i jämställdhetsarbetet.
Vilket bidrag gör er kommun/organisation för att uppnå visionen om ett jämställt Skåne 2020?

NYCKELPERSONSUTBILDNING

Kunskapshöjning i antidiskrimineringsarbete + processledarskills = SåSant!

Under 2018 kommer Linda Leveau genomföra en unik kurs med fem tillfällen av fartfylld kunskapsinput gällande normer kopplat till diskrimineringsgrunderna. Kursen har utvärderats av en extern utvärderare och har fått mycket goda vitsord. Senast genomfördes kursen i Höörs kommun och mer om det kan ni läsa här: http://mellanskane.lokaltidningen.se/2017-06-02/-Höör-först-med-att-utbilda-hundratals-anställda-i-HBTQ-plan-344503.html

Ansök till kursen här: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/nyckelpersonsutbildning/

Nyckelpersoner behövs för att driva på det normkritiska verksamhetsutvecklingsarbetet. Foto: Linda Leveau

 

Horisontella principer

Vi erbjuder ESF-projekt stöd i att få jämställdhet och antidiskriminering att genomsyra vid analysfas, genomförandefas och utvärdering. Just nu genomförs en utbildningssatsning för projektet BOSS som ni kan läsa mer om här.

”Hur jobbar vi med Innanförskapet?”

HURboken 

Detta material kan du ladda ner eller beställa här

Stöd till skolors utveckling av undervisning med fokus
på sexualitet, jämställdhet och likabehandling

Material framtagna av Linda Leveau finns att beställa här

Projektet SåSant-Skåne! utvärderades i mars 2014 med mycket goda resultat. SåSantmodellen hjälper skolor att tillsammans med sina elever ta fram en plan för innehållet i undervisningen och rusta skolan såväl organisatoriskt som kompetensmässigt att med ett normkritiskt arbetssätt skapa en hållbar struktur för återkommande kunskapshöjning.

SåSant– Skåne! bygger på Malmö stads mångåriga arbete med att utveckla skolors undervisning i sexualitet, jämställdhet och likabehandling inom ramen för projekt SåSant som drivits av Linda Leveau sen starten 2004. Insatserna i Malmö utvärderades 2012 och sex framgångsfaktorer för ett hållbart utvecklingsarbete ringades in dvs. ”SåSantmodellen” :

Material

SåSant har tagit fram flera material i syfte att stödja skolors arbete med att utveckla sitt värdegrundsarbete.
Några av materialen kan laddas ner här:

Sexualitetskunskap digital rev

Sex i skolan stödmaterial

Kartläggningsmatris

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Linda Leveau