Likarättsarbete

Hur kan vi normkritiskt granska våra verksamheter? Hur inkluderar vi alla? Hur är värdegrundsarbetet kopplat till nationella, regionala och lokala riktlinjer som t.ex FNs konvention om barns rättigheter, ”Det öppna Skåne” (Skånes regionala utvecklingsstrategi), likabehandlingsplaner, implementering av HBTQ-perspektiv, genusperspektiv och andra intersektionella perspektiv i syfte att arbeta antidiskriminerande?

”Tillsammans är vi starkare – men vilka är vi?”

Verksamhetsutveckling med jämställdhet och likarätt i fokus

Under 2017 kommer Kommunförbundet Skåne att satsa på verksamhetsutveckling kopplat till ett nyligen framtaget material ”Hurboken – verksamhetsutveckling genom SåSantmodellen gällande jämställdhet, jämlikhet och likabehandling”. Materialet kommer att stödja kommuners värdegrundsarbeten och vår samordnare kommer att bistå kommunerna med processtöd och kompetensförsörjning gällande jämställdhet, horisontella kriterier och normkritiska analyser. Ett särskilt fokus på Skånes regionala jämställdhetsstrategi och på jämlik hälsa i Skåne kommer att genomsyra verksamhetsåret.

Jämställdhetsintegrering i Skåne

Ur ”Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi Skåne 2017-2020: ”Jämställdhet handlar om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar. Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer hänger ihop och förstärker varandra. Inte heller kön är en okomplicerad kategori. Kön kan sägas bestå av flera olika aspekter, såsom könsidentitet, könsuttryck och biologiskt kön. Utöver detta finns det juridiska könet, som är samhällets sätt att definiera en individs könstillhörighet inom ett könssystem med två kategorier”

Arbetet med handlingsplaner och anslutningar till den reviderade jämställdhetsstrategin är i full gång. Det sker massor av spännande jämställdhetsarbete ute i de skånska kommunerna. Ett sätt att synliggöra det arbetet är att ansluta sig till strategin http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/jamstalldhetsstrategi-2017-2020.aspx

vilket kommuner och organisationer kan göra här: https://ettjamstalltskane.nu/om/strategi/

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda arbetet framåt i samverkan med de skånska kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. ”Många bäckar små gör en hel å”, inleder landshövding Anneli Hulthén som menar i förordet av strategin att detta gäller i allra högsta grad i jämställdhetsarbetet. Vilket bidrag gör er kommun/ organisation för att uppnå visionen om ett jämställt Skåne 2020?

Hurboken 

Detta material kan du ladda ner eller beställa här: https://kfsk.tv/hur/

SåSant-Skåne! – ett stöd till skolors utveckling av undervisning med fokus på sexualitet, jämställdhet och likabehandling

Material framtagna av Linda Leveau finns att beställa här http://malmo.se/Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Folkhalsa/Sexuell-halsa/Bestall-larobocker-om-sexuell-halsa/Sexualitetskunskap.html

Några av materialen går att ladda ner i pdf här

Projektet utvärderades i mars 2014 med mycket goda resultat. SåSantmodellen hjälper skolor att tillsammans med sina elever ta fram en plan för innehållet i undervisningen och rusta skolan såväl organisatoriskt som kompetensmässigt att med ett normkritiskt arbetssätt skapa en hållbar struktur för återkommande kunskapshöjning.

SåSant– Skåne! bygger på Malmö stads mångåriga arbete med att utveckla skolors undervisning i sexualitet, jämställdhet och likabehandling inom ramen för projekt SåSant som drivits av Linda Leveau sen starten 2004. Insatserna i Malmö utvärderades 2012 och sex framgångsfaktorer för ett hållbart utvecklingsarbete ringades in dvs. ”SåSantmodellen” :

SåSant-Skåne! är ett kunskapsspridningsprojekt vars syfte är att få fler kommuner att arbeta utifrån modellen och stärka arbetet med värdegrundsutveckling inom skolan.

Bloggbild 1

Nyckelpersoner

Sex utbildningar i SåSants skolutvecklingsmodell har genomförts och utvärderats med mycket goda resultat. Utbildningarna ger nyckelpersonerna verktyg och kunskaper att själva processleda skolutveckling i linje med relevant forskning och utvärderad erfarenhet. 

Nätverk

Efter avslutad utbildning samlas nyckelpersonerna i delregionala nätverk för att tillsammans stämma av med processplanerna och utvecklingsarbetets utmaningar. Nätverket håller oss uppdaterade på ny forskning och nya material. Vi tipsar varandra om nya arbetssätt och goda argument i det fortsatta arbetet med att utveckla skolans verksamhet gällande likabehandling, sexualitet och jämställdhet.

Material

SåSant har tagit fram flera material i syfte att stödja skolors arbete med att utveckla sitt värdegrundsarbete. Några av materialen kan laddas ner här:

Sexualitetskunskap digital rev

Sex i skolan stödmaterial

Kartläggningsmatris

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Linda Leveau