Aktuellt inom FoU Välfärd

Läs senaste nytt inom FoU Välfärd här!

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)

(FYS) är en del av en tioårig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten. Detta finansieras genom Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras på regeringens forskningsproposition. Tanken är att detta ska stärka kopplingen mellan universitet och praktik. Forskarskolan riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken med forskningskunskap.FYS är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet

Under flera tillfällen under hösten och vintern kommer FYS att berätta om forskarskolan och den kommande utlysningen som riktar sig mot omsorg, äldre och funktionshinder samt angränsande ämnen som t.ex. psykisk ohälsa. Martin Bergström och Lina Ponnert från Socialhögskolan, Lunds universitet kommer under dessa tillfällen att vara på plats och berätta om forskarskolan samt svara på frågor. Under workshopparna finns möjlighet att få feedback på sin forskningsplan eller sina idéer samt förslag på till exempel lämplig litteratur att läsa. Har du inte har möjlighet att delta vid dessa tillfällen så kan vi istället boka in en individuell tid eller komma ut till din arbetsplats och informera.

Informationsträffar
Tors 7 nov 14.00-15.30 i Lund (Allhelgona Kyrkogata 8, sal 107)
Ons 13 nov 16.00-17.30 Informationsträff i Helsingborg (Campus Helsingborg, sal C521)
Tors 5 dec 14.00-15.30 Informationsträff i Lund (Allhelgona Kyrkogata 8, sal 107)

Forskningsplaner och idéer – workshops 2020
Ons 15 jan 14.00-16.00 Workshop i Lund (Allhelgona Kyrkogata 8, sal 107)
Ons 12feb 10.00-12.00 Workshop i Helsingborg (Campus Helsingborg, sal C521)
Ons 12 feb 14.00-16.00 Workshop i Lund (Allhelgona Kyrkogata 8, sal 107)

Anmälan för att delta sker till sofia.rydh@soch.lu.se. Vid anmälan, ange ditt namn samt varifrån du kommer.

Läs mer här; https://forskarskolanfys.se/

Science-shop med Malmö Universitet och Kommunförbundet Skåne

Den 11 februari välkomnade Malmö Universitet och Kommunförbundet Skåne skånes kommuner till en
workshop där deltagarna fick testa Science-shop som en metod för att stärka och utveckla samarbetet mellan den egna organisationen och universitetets forskare och studenter. Metoden utvecklades i Nederländerna på 1970-talet som ett sätt att stärka samarbetet mellan organisationer från den idéburna sektorn och akademin, med målet att verka för en mer medborgarorienterad och forskningsbaserad utveckling av samhället. Under workshopen testades metodiken och dess möjligheter.

Kolla på videon och lär dig mer om science-shop!

Publicerad: 2018-02-28

Forskningscirklar – om barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten

Forskningsrapport innefattande redovisning och resultat av de forskningscirklar som pågått i fyra län. Rapporten beskriver hur forskningscirklar går till, vilket förhoppningsvis kan inspirera till att fler genomför forskningscirklar gällande barns och ungdomars delaktighet i ärenden som berör dem. Socialtjänstens arbete för att barn och ungdomar ska vara delaktiga i ärenden som berör dem behöver fortsätta utvecklas och forskningscirklar har visat sig vara en bra metod att använda för att stödja och bidra till verksamheternas utveckling inom detta område.

Läs hela rapporten här: fou-rapport-2018_6-forskningscirklar-om-barns-och-ungdomars-delaktighet-inom-socialtjansten

Publicerad: 2018-12-21

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län – ny gemensam FoU-rapport!

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en av de fyra FoU-enheter i Stockholms län med inriktning mot äldre som tillsammans med Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost åt Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län har genomfört en fördjupad analys av stöd till personer över 65 år med psykisk ohälsa. Nu presenteras resultaten i en gemensam rapport.

Läs rapporten här: http://www.aldrecentrum.se/nyheter/uppdrag-psykisk-halsa-i-stockholms-lan-ny-gemensam-fou-rapport

Sju timmars arbetsdag inom hemtjänsten

Ljusdal – Sju timmars arbetsdag för individ- och familjeomsorgens socialsekreterare har fallit väl ut enligt halvårsutvärderingen av projektet. Omsorgsnämnden har därför beslutat att starta liknande projekt inom hemtjänsten hösten 2018. (IFO och forskare är knutna till projektet)

Läs mer här: https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdaginomhemtjansten.5.7cd2883d1661ea19cb116d72.html

Publicerad: 2018-10-01

Utredningen Framtidens Socialtjänst (S 2017:03) får förlängt uppdrag till den 1 juni 2020

Utredningen har också fått utökat uppdrag:

  • avseende att förtydliga barnrättsperspektivet samt inhämta kunskap från övriga nordiska länder om hur de hanterat inkorporering och transformering av barnkonventionens bestämmelser i nationell rätt.
  • avseende äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre
  • avseende socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt

Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703/

Publicerad: 2018-09-03

Skåne fick 83 miljoner till ny forskarskola! Lunds universitet och Malmö universitet ska tillsammans driva  Forskarskola för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd

Snart startar en forskarutbildning som ska föra forskning närmare verkligheten. Lunds och Malmö universitet får finansiering från Forte för att anordna en nationell forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd. Tanken är att satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten.

Det blir Lunds universitet och Malmö universitet som får ansvar och finansiering för att leda forskarskolan, genom en utlysning som Forte genomförde under våren 2018. De kommer i sin tur att driva forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Läs hela nyheten, skriven av Forte, här: https://forte.se/nyhet/lunds-och-malmo-universitet-ska-leda-forskarskola-socialarbetare/

Publicerad: 2018-09-03

Med tillit växer handlingsutrymmet

Torsdagen den 14 juni lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet till civilminister Ardalan Shekarabi. Samtidigt lämnades också delbetänkandet En lärande tillsyn och forskningsantologin Styra och leda med tillit. Delegationen anser att ett alltför stort fokus på den formella styrningen inte ger önskade resultat. Kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning bör bli mindre detaljerad och mer möjliggörande.

Läs mer här: http://tillitsdelegationen.se/aktuellt/med-tillit-vaxer-handlingsutrymmet/

Publicerad: 2018-06-20

2018 års vårbudgetproposition och vårändringsbudget

Här kan du ta del av sektionen för socialtjänsten på SKLs vårdbudgetproposition och vårändringsbudget.

Budgetprop. och vårändringsbudget 2018 för socialtjänsten

Publicerad: 2018-04-17

Stärkta resurser till forskning för RSS

RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer) är ett nationellt SKL-nätverk som upprättades 2010 med syfte att tillsammans stötta, skapa förutsättningar och vara en länk mellan lokal och nationell nivå för bättre kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Nu har en forskargrupp har fått förmånen att titta närmare på RSS roller och förutsättningarna när det gäller kunskapsstyrning i socialtjänsten. Projektet (KuRSS) är ännu bara i startgroparna men kommer att starta med ett frågeunderlag till alla personer inom RSS-miljö och genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och FoUI Norrbottens Kommuner. Syftet med projektet är att öka förståelsen för de regionala stödstrukturernas roll och förutsättningar i de kunskapsstyrningsprocesser som pågår.

Läs mer här: https://www.norrbottenskommuner.se/foui/regionala-samverkans-och-stoedstrukturer-projekt/

Publicerat: 2018-03-28

Partnerskapskonferens för EIP-AHA

Den 27–28 februari höll det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, EIP-AHA, sin årliga partnerkonferens i Bryssel. Från Skåne, som är en reference site, deltog representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Årets tema var ”digital omställning av hälsa och sjukvård för aktivt och hälsosamt åldrande i Europa”. Under de två dagarna diskuterades bland annat partnerskapets mål och bedrifter i allmänhet samt mer konkreta frågor kring bland annat elektroniska journaler och hur man bygger kapacitet för digital hälsa i Europa. Sammanfattningsvis var budskapet från de ansvariga generaldirektoraten (DG SANTE och DG CONNECT) att satsningar på digital hälsa även i fortsättningen kommer vara en prioritering för kommissionen. Här fyller partnerskapet en viktig roll som en plattform för utbyte av metodologier och tekniker som kan vara till allas vinning i arbetet med aktivt och hälsosamt åldrande.

Text: http://skane.eu/partnerskapskonferens-for-eip-aha/

Publicerat: 2018-03-19

Senast uppdaterad: