Pågående projekt-, styr- och referensgrupper

Styrgrupp: Förebyggande hembesök, Högskolan Kristianstad

Sedan år 2016 genomför Högskolan Kristianstad tillsammans med sju kommuner ett projekt om förebyggande hembesök till seniorer. Med hjälp av forskning, seniorers och kommunernas kunskap har vi tillsammans skapat ett digitalt enkätverktyg som ska användas vid det förebyggande hembesöket.

Syfte med denna studie är att kartlägga hur levnadsförhållanden är för 77-åringar i de sju kommunerna. Kunskapen ska ge underlag till kommunernas samhällsplanering samt hur kommun och primärvård kan samarbeta för att förebygga ohälsa hos sin befolkning.

Styrgrupp: Lunds universitet, KTH, Arbets- och miljö medicin

Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten. Branschen är kvinnodominerad och står inför stora utmaningar. En ökande åldrande befolkning med fler multisjuka kräver att hemtjänsten utökas, samtidigt som branschen lider av mycket höga och ökande sjuktal, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera kompetent personal. För att möta dessa utmaningar har arbetsmiljön en nyckelroll. Projektet omfattarkartläggning och kunskapsspridning och att i nära samarbete med fyra kommuner och en privat verksamhet utforma, genomföra och systematiskt utvärdera femarbetsmiljöinterventioner baserade på organisationernas verkliga problem. Delaktighet är ett ledord för projektet. Genomhela projektet inkluderas personal från femhemtjänstverksamheter och representanter för arbetsmarknadens parter via en referensgrupp och feminterventionsgrupper. De bidrar både i kartläggningsfasen och i framtagning och genomförande av interventionerna. Kartläggningen går längre än vanliga kunskapssammanställningar, genom att vi utöver vetenskaplig forskning även tar fram det som gjorts i praktiken. En tvärvetenskaplig forskargrupp bedömer effekten av tidigare förbättringsinitiativ utifrån gruppens omfattande kunskap inom arbetsmiljöområdet, samt söker förklara vilka mekanismer som leder till framgång. De feminterventionerna som genomförs utvärderas kvantitativt med väletablerade instrument för att mäta belastningsproblematik och relevanta psykosociala aspekter, samt med kvalitativa metoder. Projektet kommer att ge en överblick över forskning och initiativ från praktiker avsedda att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten i vilken även genusaspekter lyfts fram. Resultatet sammanställs i en kvalitetsförbättrings databas, vilket saknas idag trots de många arbetsmiljöproblemen. Projektet kommer också att resultera i femnoggrant utvärderade interventioner där hänsyn.

Medförfattare till forskningsrapport ”Forskningscirklar – en studie om barn och ungdomars möjlighet till delaktighet inom socialtjänsten”

Under 2015 – 2017 har ett drygt 100-tal socialarbetare från 18 kommuner deltagit i forskningscirklar om barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten. Sammanlagt deltog fyra regioner i södra och mellersta Sverige, Sörmlands län, Skåne, Östergötlands län och Nordöstra Stockholms län. Denna rapport redogör för innehållet i forskningscirklarna och resultatet av den utvärdering av cirklarna som genomfördes med hjälp av enkät, bas- och slutmätning, av deltagarna i cirklarna och med deras chefer för socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO). Detta projekt vill dels undersöka om forskningscirklar om barns och ungdomars delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården bidrar till ökad kompetens och kunskap för handläggare/socialarbetare inom detta område och dels om cirklarna bidragit till lokala förändringar inom socialtjänsten som gynnar barns och ungdomars delaktighet. Studien söker även svar på om hur möjligheter för barn att vara delaktiga i den sociala barn- och ungdomsvården skapas och vilka hinder, på olika nivåer, som finns för att barn och ungdomar ska göras delaktiga. Vad rapportförfattarna känner till är detta den första studie som specifikt undersöker dessa delar.

Senast uppdaterad: