EIP-AHA

Sedan år 2012 deltar Region Skåne i Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP-AHA). Innovationspartnerskapet är ett EU-initiativ och ett samarbete mellan EU-kommissionen, EU:s länder, regioner, näringsliv, hälso-och sjukvårdsorganisationer samt intresseorganisationer. Syftet med innovationspartnerskapet är att finna och sprida innovativa lösningar till de stora sociala utmaningar vi står inför, den demografiska utveckling och att förbättra de äldres livskvalitet så att de aktivt kan delta i samhällslivet. Syftet är även att minska trycket på hälso- och sjukvården genom att hitta och bidra till hållbara långsiktiga lösningar.

Huvudmålen inom partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår med två år genom att:
1) Förbättra de äldres hälsa och livskvalitet
2) Förbättra vård- och omsorgssystemens långsiktiga hållbarhet och effektivitet
3) Förbättra företagens konkurrenskraft inom den gemensamma marknaden genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter.

EIP-AHA är inget nytt instrument, varken finansiellt eller legalt. Man sammanför aktörer på alla nivåer och sektorer. Tanken är att företag, akademi, landsting/regioner och kommuner samt intresseorganisationer som företräder medborgare, ska ha en gemensam arena för att mötas och där behov kan matchas och prövas mot innovationer. Partnerskapet bygger på frivilliga åtagande och en gemensam vision. Inom partnerskapet verkar man för att påskynda innovationsprocessen från forskning till marknad. Åtagandet man gör inom ramen för partnerskapet är att man strävar efter att skala upp samt sprida goda exempel och innovationer.

EIP-AHA är inget självändamål utan en infrastruktur som i första hand ska användas utifrån Skånes behov för att stödja vårt lokala arbete med aktiviteter som redan bedrivs eller planeras.

Läs mer här. 

Senast uppdaterad: