FoU Individ- och familjeomsorg

Det finns fortsatt behov av forskningsinslag i socialtjänstens verksamhetsutveckling. Evidensbaserad kunskapsutveckling bör ha ett tydligt forskningsinslag och utöver professionens kunskap och erfarenhet också ta tillvara brukarnas erfarenheter.
 
Målet för FoU Välfärd inom individ- och familjeomsorgen är att skapa bättre och effektivare — mer lättillgängliga och kommunanpassade — forsknings- och utvecklingsinsatser inom den kommunala individ- och familjeomsorgen.
 
Intresset för ”forskningsutbyte” är stort inom socialtjänsten och utgångsläget för att skapa en bättre integration mellan forskning och praktik är gott. Mycket handlar om att systematisera och tillvarata kommunernas erfarenheter och synpunkter samt att analysera och konkretisera brukarnas roll i kunskapsutvecklingen.

Senast uppdaterad: