Hälsofrämjande skolutveckling (HFS)

Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne är en process som stöds av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, i nära samarbete med Skolverket, sedan år 2000.

Den enskilda förskolan och skolan har stora möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin struktur och sin miljö. Utmaningen är att skapa en förskola och skola där alla barn och ungdomar kan växa, trivas och utvecklas.

Bakgrund

1992 startades ett stort europeiskt hälsoprojekt ”The European Network of Health Promoting Schools” (ENHPS), som bygger på en vid syn av begreppet hälsa. Initiativet togs av WHO: s Europakontor, EU och Europarådet.

1993 kom Sverige med i ENHPS.

1994-1996 deltog elva pilotskolor i Sverige i ett projekt för att utveckla Hälsofrämjande skolor.

1997 skapades ett nationellt nätverk för Hälsofrämjande skolor under ledning av Folkhälsoinstitutet och samtidigt bildades även regionala nätverk.

2000 påbörjades ett treårigt projekt i Skåne (ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne) för att utveckla Hälsofrämjande förskolor/skolor. Kommunala kontaktpersoner utbildades för att kunna sprida kunskap och idéer till alla för- och grundskolor i de skånska kommunerna.

2001 tog Myndigheten för skolutveckling över ansvaret för det nationella nätverket.

2003 övergick projektet Hälsofrämjande skola till processen Hälsofrämjande skolutveckling (i fortsatt samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne).

2006 ingick 43 deltagande länder i ENHPS.

2006-2009 finns en regional strategi för folkhälsoarbetet i Skåne som antagits av såväl Regionfullmäktige som Kommunförbundet Skånes styrelse. Processen Hälsofrämjande skolutveckling utgör här en betydelsefull del i arbetet med att skapa stödjande miljöer för barn och ungdomar, kring hälsa, lärande och trygghet.

Om Hälsofrämjande skolutveckling

Varför ska vi arbeta med Hälsofrämjande skolutveckling?
Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. Hälsa är att må bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt. En skola som arbetar aktivt med att tillgodose och stärka de olika delarna av hälsa ökar möjligheterna för att få en bra och fungerande skola som helhet.

Lusten att lära att starkt kopplad till hälsa och välbefinnande. Att ha inflytande över sin vardag är av största betydelse för hälsan och därmed skolarbetet, både vad det gäller elever och personal.

För att skolarbetet ska kännas meningsfullt måste alla känna sig delaktiga, samt förstå och ha möjlighet att kunna påverka vad som händer och sker. Skolan som arbetsplats ska vara en stödjande miljö för hälsa.

En hälsofrämjande skola är en skola där elever och personal trivs och mår bra och för att få det måste alla hjälpas åt!

Vad innebär Hälsofrämjande skolutveckling?
Att utveckla hela skolans vardag som en stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande samt att stärka, utveckla och fördjupa olika hälsoområden genom att:

 • ha ett hälsofrämjande tankesätt som genomsyrar hela skolans verksamhet
 • ha en helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)
 • arbeta utifrån ett salutogent synsätt, dvs. arbeta med fokus på friskfaktorer
 • stärka elevernas och personalens känsla av sammanhang (kasam), vilket bygger på de tre underbegreppen – meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
 • sträva efter att utveckla en samsyn för alla som har skolan som sin arbetsplats
 • tillsammans skapa en positiv inlärningsmiljö – öka glädjen och lusten i lärandet
 • utveckla goda relationer barn/ungdomar emellan och mellan barn/ungdomar och vuxna
 • arbeta för ökad jämställdhet och likvärdighet utifrån klass-, köns/genus- och etnicitetsperspektiv
 • öka motivationen genom att ge möjlighet till inflytande och ansvar
 • öka samverkan med närsamhället
 • utveckla samarbetet mellan föräldrar och skola
 • dels att stärka, utveckla och fördjupa olika hälsoområden genom att
 • stärka elevernas självkänsla och ansvarstagande
 • öka respekten för varandras olikheter – allas lika värde
 • utveckla ”det goda samtalet” och möjlighet till dialog
 • stärka relationer och diskutera existentiella frågor
 • stimulera till ökad fysisk aktivitet
 • stimulera till goda och sunda matvanor
 • arbeta aktivt för att motverka mobbning
 • arbeta aktivt med SANT (samlevnad, alkohol, narkotika, tobak)
 • arbeta aktivt med trafiksäkerhetsfrågor

Vad gör det för skillnad vad skolan gör?
Den enskilda skolan har stora möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin struktur och miljö. Genom att arbeta med hela lärandemiljön och alla däri verksamma, ökar utsikterna för att nå framgång både kunskapsmässigt och hälsomässigt.

Att ha inflytande över sin vardag och att kunna påverka den, är av mycket stor betydelse. För att eleverna ska uppleva lärandet som lustfyllt och meningsfullt måste de känna att de är delaktiga i utformandet av lärandemiljön i sin helhet, samt att de kan påverka det egna lärandet.

I Skolverkets rapport ”Vad gör det för skillnad vad skolan gör?” identifieras ett antal faktorer som påverkar skolornas resultat och elevernas måluppfyllelse. Faktorer som påverkar, trots att de jämförda skolornas förutsättningar och bakgrundsfaktorer var likartade:

 • Samtidig satsning på kunskapsmål och social omsorg
 • Lärarna är motiverande, pådrivande och omhändertagande
 • Nära och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever (lärarnas förhållningssätt)
 • Småskalighet (organisatoriskt och/eller begränsat elevantal)
 • Tydligt ledarskap
 • Samsyn hos personalen
 • Kontinuitet
 • Krokar arm med föräldrarna
 • Skolan ser sitt ansvar (till exempel med läxhjälp)
 • Bra förhållande mellan skola och kommunal förvaltning
 • Anpassning till lokala förutsättningar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg