Arbetet i Skåne

Nystart

När regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige antogs (dec 2010), ledde det till en nystart för arbetet i Skåne. Som en del i detta arrangerade Kommunförbundet Skåne (jan 2011) en regional konferens dels för att uppmärksamma den nya strategin, dels för att sätta fokus på arbetet med att stärka genomförandet av barnets rättigheter i kommunala verksamheter.

Barnrättsforum Skåne

Kommunförbundet Skåne tog (2011) initiativ till att starta upp en etablering av ett regionalt barnrättsforum, för att stärka genomförandet av arbetet med barnets rättigheter i Skåne – Barnrättsforum Skåne. Målet var att få en politisk förankring och politiska beslut för arbetet. I Barnrättsforum Skåne finns idag representation från Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö universitet, Lunds universitet, Nätverket idéburen sektor Skåne samt fem skånska kommuner.

Regionala utbildningar

Utbildningarna startade som ett led i överenskommelsen ”Handslaget”, mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2012 – 2019 har SKL och Kommunförbundet Skåne, i samverkan, genomfört åtta regionala utbildningssatsningar under rubriken ”FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik”. Totalt har det utbildats 300 barnrättsstrateger från de 33 skånska kommunerna, samt från olika regionala aktörer. Syftet med utbildningarna är att intensifiera och utveckla ett strategiskt och systematiskt arbete för att säkerställa barnets rättigheter i Skåne.

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Efter genomförd utbildning erbjuds kursdeltagarna att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne (som startade våren 2013). Nätverket drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.

Senast uppdaterad: