Barnets rättigheter i Skåne

Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med att stärka och tillämpa barnets mänskliga rättigheter, är framgångsfaktorer som gett resultat såväl regionalt som lokalt. En röd tråd i arbetet har varit den goda samverkan mellan nationell, regional och kommunal nivå.

I Skåne finns det nu 210 utbildade barnrättsstrateger, vilka utgör en ovärderlig resurs för den fortsatta utvecklingen med det skånska barnrättsarbetet.

Skåne är först ut i Sverige med att ha barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner.

2012 – 2017 har det genomförts sex regionala utbildningssatsningar i Skåne. Utbildningarna har genomförts i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Skåne.
Ytterligare en utbildningssatsning planeras att genomföras under våren 2018.

Barnrättsforum Skåne – en regional plattform – har etablerats med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen. Samtliga 210 utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne.

Skåne förbereder sig för att barnkonventionen ska bli svensk lag 2020.

Ta del av vårt arbete i menyn till höger. Arbetet har delats upp i tre huvudrubriker med flera underrubriker. De tre huvudrubrikerna är ”Arbetet i Skåne” ,”Sveriges Kommuner och Landsting” och ”FN:s konvention om barnets rättigheter”

Läs mer om Skånes arbete i en skrift från SKL:
Stärkt regionalt barnrättsarbete – erfarenheter från Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg