Kontinuitetsplan

Region Skåne genomförde 2012 en upphandling för dosförpackade läkemedel. Då problem uppstod vid övergången till den nya leverantören framkom ett behov av en kontinuitetsplan för att inte äventyra patientsäkerheten.

I ett samarbete mellan Region Skåne och kommunerna togs en kontinuitetsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel fram. Planen beskriver hur Region Skåne och de skånska kommunerna ska agera om en sådan situation uppstår.

För att på ett säkert sätt kunna aktivera kontinuitetsplanen togs även en kommunikationsplan fram, som fokuserar på kommunikationen till berörda parter.

Kontinuitets- och kommunikationsplan är tänkta att träda i kraft om/när ett totalstopp av leveranser av dosdistpenserade läkemedel inträffar. Med totalstopp menas här ett längre stopp(veckor till månader), inte enstaka dagar.

Kommunen bör upprätta en handlingsplan i beredskapssyfte för ovan beskrivna händelse. Nätverket för läkemedelsfrågor har tagit fram en checklista som hjälp för detta.

Se dokument nedan för kontinuitetsplan och bilagorna kommunikationsplan (Bilaga 1) och checklista (Bilaga 2), samt exempel på en upprättad handlingsplan för kommunen.

Dokument

Kontinuitetsplan dos Version 1 Fastställd 20150101

Dos-kontinuitetsplan_Bilaga-1-Version-1-Faststalld-20150101

Dos-kontinuitetsplan_Bilaga-2-version-1-20150101-faststalld

Handlingsplan (exempel)

Kontakt

  • Thomas Wester – thomas.wester@kfsk.se
  • Gunilla Marcusson – gunilla.marcusson@ostragoinge.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Thomas Wester