Nätverk för fallprevention

Fall bland äldre är en mångfacetterad och komplex problematik som, förutom en stor kostnad för landsting och kommun, innebär ett stort lidande för den som drabbas. Genom statliga stimulansmedel, nationella kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister signaleras att fallprevention är ett prioriterat område.

Syftet med nätverket är att, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, inhämta kunskap och följa utvecklingen inom området fallprevention samt att erbjuda ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Nätverket skall aktivt arbeta för ett ökat samarbete mellan olika aktörer som arbetar inom området. Nätverket är öppet för dem som blivit utsedda av sin arbetsgivare att arbeta med fallpreventiva frågor.

 

Dokumentation

Här finns dokumentation från träffarna.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard