Kategori: BoU-satsningen

Skåne igång med ”Stärkt skydd för barn och unga”

Under två dagar har Kommunförbundet Skåne genom Kicki Lööf samordnat uppstartsdagar tillsammans med Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och Kerstin Bergman, nationell samordnare på SKL för barn och ungasatsningen.” Bilder och

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer

BoU-satsningens fokus för 2015

 1. Systematisk uppföljning av barn och unga i den sociala barn och ungdomsvården BBIC-nätverken i Skåne utgör tillsammans med det regionala BBIC-rådet basen för utvecklingsarbetet inom BBIC-området. Metodstödjarnas uppdrag med inriktning på regional samordning av

Publicerad: 26 februari, 2015

Läs mer

Hur är våra skånska kommuner rustade för det nya BBIC?

Utveckling och förbättring av BBIC Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och

Publicerad: 26 februari, 2015

Läs mer

God fortsättning på 2015

BoU-satsningen kommer att fortsätta under 2015 med bland annat fortsatt fokus på hälso- och tandvårdsundersökningar enligt BBIC och utveckling av barn och ungas brukarinflytande och delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Metodstödjarna kommer tillsammans