Avtal och överenskommelser

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har som sjukvårdshuvudmän ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. För att underlätta samarbetet finns avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Region Skåne.

Genom avtal/överenskommelser vill kommunerna och Region Skåne skapa en grund för en kvalitativt god och kostnadseffektiv vård och omsorg. Det finns ramavtal, samarbetsavtal och lokala överenskommelser inom flera områden. Som exempel kan nämnas hemsjukvård, läkarstöd till hemsjukvården och särskilda boenden, barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, familjecentral och vuxna med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom.

Funktionshinder

Tillämpningsanvisningar i Skåne för Socialstyrelsens föreskrift kring habilitering och rehabilitering

Individ- och familjeomsorg

Familjecentraler i Skåne

Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks

Riktlinjer gällande transport från sjukvårdsinrättning LVM150228 (2)

Handräckning LVU pdf

Psykiatri

Ramöverenskommelse 2013, Samverkan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Samordnad vårdplan, psykiatri, särskilda villkor

Samordnad vårdplanering för patient som vårdas inom psykiatrisk slutenvård

Samordnad vårdplan för patient vårdad inom psykiatrisk slutenvård

Utbildning

Ramavtal avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområdet

Vård och omsorg

Ansvar i hemsjukvårdenEj Aktuell

Egenvård samverkan (2010-12-17)

Förtydligande till tillfälligt avtal om gränssnitt Kommunförbundet Skåne och Region Skåne 2012 Ej aktuell

Gränssnitt för samverkan – Rapport från arbetsgruppen för köp eller byte av tjänst

Gränssnitt för samverkan – tillämpning av tröskelprincipen via köp och byte av tjänster

Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar

Mall till lokalt avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälsa- och sjukvården

Nytt hälso-och sjukvårdsavtal

Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Rutiner SVPL 2011

Underlag för gränssnitt Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2012-12-04) Ej aktuell

Tillämpningsanvisningar i Skåne för Socialstyrelsens föreskrift kring habilitering och rehabilitering

Överenskommelse, Bilaga 1

Överenskommelse om habilitering i Skåne

Överenskommelse om palliativ vård i Skåne

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälsa- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Ej aktuell

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist