Avtal och överenskommelser

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har som sjukvårdshuvudmän ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. För att underlätta samarbetet finns avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Region Skåne.

Genom avtal/överenskommelser vill kommunerna och Region Skåne skapa en grund för en kvalitativt god och kostnadseffektiv vård och omsorg. Det finns ramavtal, samarbetsavtal och lokala överenskommelser inom flera områden. Som exempel kan nämnas hemsjukvård, läkarstöd till hemsjukvården och särskilda boenden, barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, familjecentral och vuxna med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom.

Funktionshinder

Överenskommelse om habilitering i Skåne

Tillämpningsanvisningar i Skåne för Socialstyrelsens föreskrift kring habilitering och rehabilitering

Individ- och familjeomsorg

Familjecentraler i Skåne

Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks

Riktlinjer gällande transport från sjukvårdsinrättning LVM

Barn och unga

Regional vägledning avseende handräckning av polis och kriminalvård LVU 11 juni 2019

Anvisningar för handräckningsbegäran för personal inom Socialtjänsten 20191002 publ

Blankett handräckning

Oro väntat barn

Psykiatri

Ramöverenskommelse 2013, Samverkan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Samordnad vårdplan, psykiatri, särskilda villkor

Samordnad vårdplanering för patient som vårdas inom psykiatrisk slutenvård

Samordnad vårdplan för patient vårdad inom psykiatrisk slutenvård

Utbildning

Ramavtal avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområdet

Vård och omsorg

Egenvård samverkan (2010-12-17)

Gränssnitt för samverkan – Rapport från arbetsgruppen för köp eller byte av tjänst

Gränssnitt för samverkan – tillämpning av tröskelprincipen via köp och byte av tjänster

Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar

Mall till lokalt avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälsa- och sjukvården

Hälso-och sjukvårdsavtalet

Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Tillämpningsanvisningar i Skåne för Socialstyrelsens föreskrift kring habilitering och rehabilitering

Överenskommelse, Bilaga 1

Överenskommelse om habilitering i Skåne

Överenskommelse om palliativ vård i Skåne

Andra publikationer

På Kommunförbundet Skåne har vi samlat alla publikationer från oss. Ta del av allt nedladdningsbart material här.
Ni kan använda sökfunktionaliteten för att hitta vad ni letar efter. Det går även att sortera på namn, typ eller filstorlek genom att klicka på dessa.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist